KiesUwCursus
Home Juridisch Nieuws & Actualiteiten | Blog Procederen of schikken? Mr. Rein Philips over de kracht van Decision Analysis
Naar alle blogs

Procederen of schikken? Mr. Rein Philips over de kracht van Decision Analysis

Decision Analysis is een methode die helpt om beslissingen te nemen over complexe problemen en daarbij onder meer gebruik maakt van beslisboomanalyse. In het bedrijfsleven wordt beslisboomanalyse al jarenlang met succes toegepast voor het nemen van beslissingen over miljardeninvesteringen. Maar hoe kan deze theorie worden toegepast in de rechtspraktijk? KiesUwCursus vraagt het aan Rein Philips.

Rein Philips was ruim 9 jaar werkzaam als advocaat en is nu managing director en co-founder voor Redbreast. Redbreast is een procesfinancier: zij financieren de kosten voor rechtbank- en arbitrageprocedures in het binnen- en buitenland in ruil voor een aandeel in de opbrengst. Hierbij richt Redbreast zich op zaken van grote omvang met een claimwaarde van tenminste 5 miljoen euro. Anders dan in de advocatuur toegestaan is, hanteren zij het ‘no cure, no pay’principe.

Rein Philips is één van de eersten die het gebruik van Decision Analysis bij de beoordeling van rechtszaken in Nederland heeft geïntroduceerd en publiceert en onderwijst hier regelmatig over. Hij is hoofddocent tijdens de Masterclass Decision Analysis in Litigation (CPO) op 6 juni a.s.

Waarom adviseert u advocaten gebruik te maken van Decision Analysis?

Net als alle mensen, komen advocaten vaak minder rationeel tot hun oordeel dan zij zelf denken. Hierdoor ontstaan situaties waarin bijvoorbeeld:

  • de tijd -en dus kosten- van een procedure wordt onderschat;
  • de kans van slagen van een procedure wordt overschat of onderschat;
  • er te laag of te hoog wordt geschikt.

Dit is uiteraard niet in het belang van de cliënt.

Eyeopener

Decision Analysis werkt als een eyeopener. Door het maken van een beslisboomanalyse breng je alle juridische hobbels van een procedure op een eenvoudige manier schematisch in kaart. Welke onzekerheden zijn er? Is de rechter bevoegd? Is er sprake van een verjaring? Is bijvoorbeeld een onrechtmatige daad te bewijzen? De waarschijnlijkheid of onwaarschijnlijkheid van de kans van slagen van ieder belangrijk argument  wordt uitgedrukt in een percentage. Het percentage wordt zo objectief mogelijk bepaald op basis van feitenonderzoek (wetteksten, jurisprudentie etc.) en de ervaring van de verschillende betrokken beslissers en adviseurs. Door de onzekerheden uit te drukken in een percentage kun je uitrekenen wat de (geschatte) kans is dat het gewenste resultaat wordt bereikt en ook objectief de schikkingswaarde van een zaak bepalen op het moment de uitkomst op onderdelen nog onzeker is.

Het is vaak de financieel directeur of de business manager die uiteindelijk beslist of er wel of geen geld beschikbaar wordt gemaakt voor het starten of schikken van een procedure. De uitslag van een beslisboomanalyse is een handige tool om goed te communiceren met bijvoorbeeld de CFO. Het kan helpen om een vertaalslag te maken van juridische teksten naar concrete cijfers en dus te onderbouwen waarom een organisatie zou moeten procederen of schikken.

Wat zijn de valkuilen van Decision Analysis?

Met Decision Analysis kan de kans van slagen uiteindelijk in een percentage worden uitgedrukt. Maar een slagingspercentage van 80% is nog steeds geen 100% en leidt dus niet automatisch tot een gewonnen zaak. Dat risico mag niet worden onderschat.

Daarnaast bestaat de valkuil dat een zaak te complex wordt gemaakt, door de behoefte om zo compleet of volledig mogelijk te zijn. Over het algemeen zijn advocaten erg goed in het identificeren van de belangrijkste beslispunten in een zaak. Dit is dan ook essentieel voor een goede beslisboomanalyse.

Wat is de belangrijkste les die u geleerd heeft na het jarenlang toepassen van Decision Analysis?

Een procedure is een gevaarlijk soort investering, omdat de kosten onbegrensd op kunnen lopen terwijl de maximale opbrengst ten opzichte van de uitgangspositie doorgaans alleen maar kan tegenvallen. Naast het bepalen van de slagingskansen moet een onderneming zich ook afvragen of het verliesscenario, hoe klein de kans op een negatieve uitkomst volgens inschatting ook is, acceptabel is. Ga uit van de worst case. Stel dat je het niet haalt, kun je dat dan lijden?

De masterclass

Tijdens de masterclass krijgen advocaten en juristen een goede basis om met Decision Analysis aan de slag te gaan. De masterclass begint met de basisbeginselen en een theoretische onderbouwing. Vervolgens passen de deelnemers de theorie direct in de praktijk toe door middel van casus. Het lijkt misschien onmogelijk om de theorie van Decision Analysis in één dag te leren, maar na het volgen van de masterclass kunnen advocaten daadwerkelijk direct aan de slag met deze tool.

De Masterclass wordt gegeven door docenten die ruime ervaring hebben met Decision Analysis:

  • mr. R.J. Philips, managing director van procesfinancier Redbreast
  • mr. M.A. Broeders, advocaat Freshfields Bruckhaus Deringer
  • mw. dr. C. Philips, gepromoveerd organisatiesociologe en oprichter van Breingemak
  • mr. W.M. Schonewille, advocaat Barents Krans

Hoe reageerden eerdere deelnemers op de Masterclass?

Veel deelnemers zien het toch als eyeopener en passen het direct toe in de praktijk. Ook geven deelnemers aan dat het een nuttige tool kan zijn om met cliënten te communiceren of om cliënten makkelijker te overtuigen om niet door te gaan met procederen.

De vorige editie werd met een 8,0 gemiddeld gewaardeerd. De masterclass is geschikt voor iedere advocaat of bedrijfsjurist die dagelijks de afweging moet maken tussen procederen of schikken. Het leent zich goed voor zaken op het gebied van insolventie- en ondernemingsrecht, maar ook voor patentzaken of zelfs in het familierecht.

► Bekijk hier het programma van 6 juni a.s.

decision analysis