KiesUwCursus
Home Juridisch Nieuws & Actualiteiten | Blog Wat heeft pilot ‘Gericht Op Oplossing’ (GOO) de rechtspraak gebracht?
Naar alle blogs

Wat heeft pilot ‘Gericht Op Oplossing’ (GOO) de rechtspraak gebracht?

In 2015 werd voor het eerst geëxperimenteerd met de behandeling van zaken met de nieuwe zittingsvorm ‘Gericht Op Oplossing’ (GOO). Inmiddels zijn we een paar jaar verder, wat heeft deze pilot de rechtspraak tot nu toe eigenlijk gebracht?

17 mei 2019

Wat is GOO precies?

In een GOO-zaak werken partijen onder begeleiding van de rechter constructief samen om tot een duurzame oplossing te komen. Maar let wel: het is geen mediation. Het verschil met mediation is voornamelijk dat een rechter over de zaak oordeelt indien er geen schikking wordt getroffen. Ook blijft hij gebonden aan het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Procesreglementen.

Om een GOO-procedure te starten maakt een partij de procedure aanhangig in lijn met de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Na het verweer van de wederpartij kan worden bekeken of de procedure geschikt is voor een GOO-behandeling. Allereerst, GOO kan alleen worden ingezet wanneer partijen bevoegd zijn het geschil te beëindigen. Ten tweede is het van groot belang dat er bij deelnemers sprake is van onderhandelingsbereidheid en onderhandelingsruimte. Als dit niet het geval is zal GOO geen duurzame oplossing bieden.

Wat wordt er van de partijen verwacht?

Bij GOO wil de rechter meer dan alleen het juridische probleem oplossen. Het doel is om tot een duurzame oplossing te komen. Daarom wil de rechter ook de achterliggende problemen, die de aanleiding van het conflict zijn geweest, oplossen. Partijen moeten dus bereid zijn om elkaar tegemoet te komen. In de handleiding voor GOO-behandeling, opgesteld door De Rechtspraak, worden al enkele vragen geformuleerd die de advocaat met zijn cliënt door dient te nemen. Deze helpen een beter beeld van het probleem in kwestie te krijgen en dwingt de partijen na te denken over een passende oplossing.

Tot zo ver een succes

Twee jaar na de start van de pilot, in 2017, meldde De Rechtspraak dat meer dan de helft van GOO-zittingen waren geëindigd in een schikking. In een evaluatie van de pilot, die wij ontvingen van de Rechtbank Amsterdam, wordt na ongeveer 60 GOO-zittingen kritisch gekeken naar de potentie van GOO. Wat opvalt is dat er een redelijk groot verschil te zien is tussen de handelszaken en familiezaken. Bij de handelszaken was er sprake van schikking bij 27 van de 47 behandelde zaken, terwijl dit bij familiezaken maar bij 3 van 9 behandelde zaken het geval was. Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat de familiezaken in kwestie vaak zeer complex zijn, met veel onderwerpen. Er werd dan gekozen voor de GOO-behandeling omdat er vaak al veel zittingstijd aan was voorafgegaan. De selectie van de complexe familiezaken kan dus de reden zijn voor het matige succes.

Over het algemeen zijn rechters en advocaten te spreken over pilot. Rechters geven aan dat GOO echt iets kan toevoegen als partijen ‘committed’ zijn. Ook kaarten ze aan dat bij mediation partijen de mogelijkheid hebben om weg te lopen van het probleem wanneer zij denken er niet uit te zullen komen. Omdat bij GOO de rechter begeleidt, kunnen zo nodig grenzen worden aangegeven door middel van een voorlopig oordeel en zal uiteindelijke een beslissing worden genomen.

“Bij GOO wil de rechter meer dan alleen het juridische probleem oplossen. Het doel is om tot een duurzame oplossing te komen”

Toekomst van GOO

Na de pilot uit 2017 is de rechtbank verder gegaan met GOO. Uit cijfers die de rechtbank ons toezond blijkt dat er vorige jaar 16 GOO-behandelingen plaatsvonden. In 2019 hebben er tot nu toe 6 zittingen plaatsgevonden. Dit zijn een stuk minder zittingen dan aanvankelijk werd verwacht. De voornaamste reden hiervoor is de beperkte capaciteit van GOO-rechters. Een viertal nieuwe rechters zijn daarom eind 2018 opgeleid tot GOO-rechter. Vanaf het begin van het jaar zijn zij ingezet voor de GOO-zittingen.  

Over de zittingen die na de pilot hebben plaatsgevonden ligt het schikkingspercentage, net als bij de pilot, iets boven de 50%.

Vergelijkbare trajecten

Niet alleen bij de Rechtbank Amsterdam wordt aandacht geschonken aan duurzame conflictbeslechting. Ook het Gerechtshof in Den Haag is begonnen met een pilot gericht op een definitieve afwikkeling van conflicten, onder de noemer van de Bemiddelingsraadsheer. Net als bij GOO moeten de partijen open staan voor dit type behandeling en dienen advocaten de weg vrij te maken voor een snelle en duurzame oplossing. Naast deze zittingsvormen zijn er tal van andere initiatieven te benoemen die maatschappelijk effectieve rechtspraak trachten te bewerkstelligen. Voorlopig zal het dus niet stil blijven rondom dit onderwerp.

goo-zittingen