KiesUwCursus
Home Cursussen Werken in de WIA (e-learning)

Werken in de WIA (e-learning)

Sinds 29 december 2005 geldt de WIA. De WIA is in de plaats gekomen van de WAO. Beide wetten zijn niet met elkaar te vergelijken. De WIA is veel meer een arbeidsparticipatiewet dan de WAO dat was. Werkhervatting staat voorop en inkomensondersteuning wordt alleen gegeven als die noodzakelijk is.

De WIA kent verschillende uitkeringsregimes: de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De WAO kende een dergelijk onderscheid niet.

De WGA-uitkering moet de gedeeltelijk arbeidsgeschikte stimuleren meer arbeid te gaan verrichten. Het verrichten van betaalde arbeid moet financieel lonender zijn dan inactiviteit. Die beloning moet hoger zijn naarmate de gedeeltelijk arbeidsgeschikte een groter deel van zijn verdiencapaciteit benut. Bewust is gekozen voor het begrip arbeidsgeschikte in plaats van het begrip arbeidsongeschikte; dat laatste werd in de WAO gebruikt. Daarnaast moet de uitkering de werkgever stimuleren om gedeeltelijk arbeidsgeschikten in dienst te houden of te nemen.

Diverse knelpunten van de WIA bevinden zich op het snijvlak van de sociale zekerheid en het arbeidsrecht. Voor een goede uitvoering van de arbeidsrechtpraktijk is kennis van de bepalingen in de WIA daarom van groot belang.

In deze cursus wordt stilgestaan bij mensen die een WIA-uitkering naar ofwel het WGA-, ofwel het IVA-regime ontvangen en daarnaast werkzaamheden verrichten.

Deze juridische nascholing bestaat uit twee blokken:

  • Blok A Samenloop uitkering en inkomsten; inkomensregelingen
  • Blok B WIA en re-integratieverplichtingen voor de uitkeringsgerechtigde

Aan de orde komen vragen zoals: Wat gebeurt er als iemand opnieuw uitvalt als gevolg van ziekte? Wordt dan de WIA-uitkering hoger? Hoe werkt de kortingssystematiek als inkomsten worden genoten? Wat te doen als werkgever en werknemer in die situatie op initiatief van de werkgever beëindiging van de dienstbetrekking nastreven? Welke sanctiemogelijkheden kent de WIA dan en heeft dit nog gevolgen voor bijvoorbeeld de inkomenseis? En wat is de inkomenseis ook alweer? Tot slot wordt aandacht besteed aan de re-integratieverplichtingen van een uitkeringsgerechtigde voorafgaand aan en tijdens het genieten van een WIA-uitkering.

Er wordt van uitgegaan dat u enige basiskennis van de WIA hebt.

Leerdoelen

Na afloop van deze juridische nascholing:

  • weet u welke bepalingen in de WIA van belang zijn indien iemand tijdens het ontvangen van een WGA-uitkering werkt;
  • weet u op welke wijze inkomsten worden verrekend;
  • kunt u zowel werkgever als werknemer adviseren in het kader van beëindiging van de dienstbetrekking, zowel in de situatie waarin sprake is van ziekte voor de hervatte arbeid als in de situatie waarin dat niet zo is;
  • weet u wat de gevolgen van beëindiging van de dienstbetrekking zijn voor de inkomenseis;
  • weet u in welke gevallen het nalaten van het verrichten van passende arbeid een sanctie oplevert.

Programma

De eLearning van JurisDidact is geen webinar. Bij een live webinar dient u in te loggen op het aanvangstijdstip van de webinar. Bij JurisDidact kunt u 24/7 inloggen op de eLearning, wanneer u het schikt. Bij eLearning bent u dus niet gebonden aan tijd en plaats. U kunt gebruikmaken van de online omgeving zolang de cursus op de website van JurisDidact wordt vermeld (cursussen zijn actueel).

Docent(en)

  • Mr. Kerstin Hopman

    Mr. Kerstin Hopman is als advocaat/partner werkzaam bij Advocatenkantoor Kerstin Hopman te Alkmaar. Zij is gespecialiseerd in het sociaalzekerheidsrecht, het arbeidsrecht en het raakvlak tussen die twee rechtsgebieden, te weten reïntegratie. Daarnaast is zij al jaren werkzaam als docent bij verschillende organisaties zoals de OSR, CPO, AvdR, NOvA, vakbonden en rechtsbijstandverzekeraars. Verder is zij als auteur verbonden aan de NDSZ, onderdeel arbeidsongeschiktheid en zit zij in het bestuur van de SSZ.

Reviews over cursussen van JurisDidact

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling