console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen Stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie onder de Omgevingswet

Stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie onder de Omgevingswet

Info

In deze cursus wordt ingegaan op de vraag hoe met het stelsel van de Omgevingswet concreet werk gemaakt kan worden van het stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie. Onderwerpen als de bekende gemeentelijke watertaken, de verantwoordelijkheidstoedeling, de rol van de omgevingsvisie, het niet verplichte rioleringsprogramma en het bouwrijp maken van gronden bij nieuwbouw komen uitgebreid aan bod. Vertrekpunt hierbij zijn de regionale en op locatie te treffen technische maatregelen.

Extreme weersomstandigheden doen zich steeds vaker voor. We herinneren ons zowel de situaties van wateroverlast door extreme neerslag als de extreme droogte uit 2018 en 2019. Er is hier een grote maatschappelijke opgave die niet alleen op het bordje ligt van de gezamenlijke overheden. Weliswaar kan de overheid veel doen – zie bijvoorbeeld het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie – maar ook van burgers en bedrijven mogen maatregelen worden verwacht. In dit verband wijzen wij ook op de grote woonopgave in ons land: 75.000 nieuwe woningen per jaar die als het even kan waterrobuust gebouwd moeten worden.

Voor zowel bestuursorganen als particulieren is het van belang te weten hoe de verantwoordelijkheden en zorgplichten zijn verdeeld, ook onder de Omgevingswet.

Vragen die daarbij spelen zijn:

 • Wat mag er bijvoorbeeld van de gemeente als riool- en wegbeheerder worden verwacht?
 • Tot waar strekt de wettelijke zorgplicht van het waterschap?
 • Welke verantwoordelijkheid heeft een perceel-/gebouweigenaar zelf?
 • Wat leert het nieuwe stelsel ons hierover; welke wijzigingen zijn er doorgevoerd die we moeten kennen?
 • Waarom is de watertoets juridisch steviger teruggekomen en wat betekent dit voor gemeenten en waterschappen?

Op deze dag leert u hoe u met het instrumentarium van de Omgevingswet werk kunt maken van het stedelijk waterbeheer in het algemeen en klimaatadaptatie in het bijzonder. Hierbij is oog voor met name het instrumentarium van provincies, gemeenten en waterschappen. De werelden van de ruimtelijke ordening (‘evenwichtige toedeling van functies’), waterbeheer en bouwen komen hier samen, wetende dat de Omgevingswet onderlinge samenwerking en afstemming verlangt bij het vormgeven van lokaal en regionaal beleid.

Door deze training te volgen raakt u thuis in het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. U weet welke onderdelen van de Omgevingswet relevant zijn voor uw werk. Daarbij leert u welke beleidsmatige en juridische mogelijkheden er zijn concreet werk te maken van de bij jou levende ideeën om invulling te geven aan stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie. Zo wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de juridische mogelijkheden van het omgevingsplan om particulieren en bedrijven te verplichten mee te werken aan gemeentelijke afkoppelinitiatieven en het creëren van waterberging op particulier terrein. Niet onbelangrijk is vooral ook dat burgers en bedrijven gemakkelijker betrokken kunnen en moeten worden om de grote maatschappelijke opgaven te realiseren. Participatie is een sleutelbegrip van de Omgevingswet.

Na afloop van deze opleiding:

 • Kent u de inhoud van de Omgevingswet in relatie tot stedelijk waterbeheer & klimaatadaptatie
 • Heeft u een duidelijk overzicht van ieders taken, bevoegdheden en instrumenten
 • Weet u wat de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven is voor wateroverlast en droogteschade
 • Kunt u waterrobuuste maatregelen omzetten in beleid en juridisch bindende regels
 • Kunt u concreet werk maken van regels in het omgevingsplan om burgers en bedrijven tot afkoppelen en waterberging te verplichten.

Doelgroep

 • Beleidsmedewerkers, planologen en juristen   bij gemeenten en waterschappen
 • Omgevingsdiensten
 • Adviseurs voor gemeenten en waterschappen
 • Bouwsector

Niveau

Specialisatie

Schulinck is momenteel niet erkend door de NOvA als opleidingsinstelling. Wanneer u een opleiding volgt bij een niet-erkende opleidingsinstelling, dan kunt u zelf de opleidingspunten toekennen. Uiteraard moet de opleiding uw praktijkuitoefening of praktijkvoering ten goede komen. Het volgen van netto één uur onderwijs levert één opleidingspunt op.

De cursus Stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie onder de Omgevingswet duurt netto zes uur en levert u dus zes opleidingspunten op. Indien gewenst kan Schulinck u hiervoor, na afloop van de opleiding, een bewijs van deelname, een overzicht van daadwerkelijk gevolgde uren, een doelgroepomschrijving en een cursusprogramma toesturen.

Programma"

Programma

09:00 uur            Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur

 • Omgevingswet in een notendop
  • Toegespitst op stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie
  • Relatie ruimtelijke ordening, waterbeheer en bouwregelgeving
  • Overeenkomsten en verschillen met oude stelsel
  • Lozingsregels: riolering, hemelwater en grondwater (incl. ‘bruidsschat’)
  • Verhouding omgevingsvisie, rioleringsprogramma en regelgeving
 • Relatie gemeentelijke en waterschapstaken
 • Samen waterrobuuste maatregelen inventariseren
 • Oefenen met nieuwbouwcasus
 • Lessen uit de casus
 • Quiz om de opgedane kennis te testen

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar [email protected]. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag. Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur – 13.30 uur.

16:30 uur            Einde programma

Persoon

Sprekers

 • Peter de Putter

  Peter de Putter is binnen Sterk Consulting actief op het gebied van strategische, beleidsmatige en bestuurlijk-juridische adviesopdrachten in het (stedelijk) waterbeheer. Hij is beleidsmatig en juridisch gespecialiseerd op het terrein van het omgevingsrecht. Hij was nauw betrokken bij het maken en implementeren van de Waterwet, de Wet gemeentelijke watertaken en de Omgevingswet. Behalve voor het rijk is Peter met name ook actief voor provincies, gemeenten en waterschappen. Peter is in staat om de vaak toch complexe wet- en regelgeving simpel uit te leggen en toe te passen, zowel praktisch als organisatorisch. Peter publiceert regelmatig over zijn vakgebied, geeft vaak les en is veel te zien op symposia e.d. Hij is tevens rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van Schulinck

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling