KiesUwCursus
Home Cursussen Specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Leerlijn 10)

Specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Leerlijn 10)

Specialisatie én Permanente Educatie Arbeidsrecht. In slechts 10 bijeenkomsten op gunstige ‘spits-uurtijdstippen’ zonder verplichte huiswerkopdrachten kunt u zich specialiseren tot arbeidsrechtspecialist.

De leergang richt zich op de gevorderde arbeidsrechtjurist/advocaat (minimaal 3 jaar ervaring, waarvan 50% in arbeidsrechtzaken) die zich in het arbeidsrecht verder wil specialiseren. In het programma worden belangrijke arbeidsrechtelijke onderwerpen in een bredere context geplaatst, krijgt u verdiepende inzichten en wordt u alert gemaakt op valkuilen en “do’s and don’ts”. Uiteraard zullen de veranderingen met betrekking tot de Wwz uitgebreid en doorlopend aan bod komen!

De onderwerpen die behandeld zullen worden, zijn:

 •          Arbeidsovereenkomst en varianten
 •          Eenzijdige wijziging, grondrechten
 •          Medezeggenschap
 •          CAO-recht
 •          Pensioenrecht
 •          Ontslagrecht onder de Wwz
 •          Onderneming in moeilijkheden en werkloosheid
 •          Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 •          Ambtenarenrecht & Gelijke behandeling
 •          Arbeidsprocesrecht 

Topdocenten uit wetenschap én praktijk staan garant voor optimale aansluiting met uw praktijk. 

Het programma bestaat uit 10 bijeenkomsten (20 modules). Op iedere module zit een specialist uit de universitaire wereld en/of de praktijk (advocaat en/of rechter). Er is veel ruimte voor interactie en er is een lerend effect doordat deelnemers afkomstig zijn uit verschillende beroepsgroepen (bv. bedrijfsjurist, advocaat, HR-senior). De advocaat bekijkt de casus bijvoorbeeld meer vanuit een proceskant terwijl de bedrijfsjurist meer naar de praktische toepassing kijkt” aldus cursusleiders Prof. Barend Barentsen en mr.dr. Yvonne Erkens. De Specialisatieopleiding Arbeidsrecht onderscheidt zich tevens doordat er geen verplichte huiswerkopdrachten zijn. Hierdoor kan de drukke advocaat/jurist het volgen van deze opleiding uitstekend combineren met zijn/haar drukke praktijk. Na de contactcolleges zal de kandidaat circa een maand de tijd krijgen voor het schrijven van een juridisch betoog, welke tijdens het mondelinge examen (60 minuten) zal moeten worden verdedigd. Dit wordt geschreven aan de hand van een vragenstelling/casus, waarin de kandidaat blijkt geeft van een breder begrip van de onderwerpen die tijdens deze opleiding aan de orde zijn gekomen. 

In tegenstelling tot het traditionele model waar de cursist een of meer mappen krijgt, en/of nieuwe informatie moet aanschaffen, zoekt het PAO naar directe aansluiting bij de informatiebronnen die in de praktijk worden gebruikt. 

Specialisatie én Permanente Educatie Arbeidsrecht

In slechts 10 modules op gunstige ‘spits-uurtijdstippen’ zonder verplichte huiswerkopdrachten kunt u zich specialiseren tot arbeidsrechtspecialist.

De Leidse Specialisatieopleiding Arbeidsrecht is door de VAAN erkend en is één van de vereisten voor registratie bij de VAAN en geeft toegang tot het lidmaatschap van de VAAN. Eveneens is van belang dat men minimaal 50 onderwijsuren heeft gevolgd. Zie nader hieromtrent: http://www.vaan-arbeidsrecht.nl/contents/lidmaatschap

Programma

13.30 – 14.00 uur: Ontvangst met koffie/thee

14.00 – 15.30 uur: College

15.30 – 15.45 uur: Pauze

15:45 – 17.15 uur: College

17.15 – 18.15 uur: Diner

18.15 – 19.45 uur: College

19.45 – 20.00 uur: Pauze

20.00 – 21.30 uur: College

Bijeenkomst 1. Introductie en de arbeidsovereenkomst

Dinsdag 19 maart 2019 om 14.00 uur opening opleiding

1a)     Arbeidsovereenkomst in al zijn varianten.

 •          Ontwikkeling arbeidsrecht
 •          Definitie arbeidsovereenkomst
 •          Gradaties van dwingend recht
 •          Inleningsconstructies (uitzending, detachering, pay-rolling)
 •          Loondoorbetaling bij niet-werken

 Docent: Prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss; 14.00 tot 17.15 uur 

1b)     Bijzondere bedingen

 • Proeftijd;
 • Concurrentiebeding, relatiebeding en bedingen inzake nevenarbeid;
 • Geheimhouding;
 • Boetebeding.     

Docent: Mr. J. Schulp; 18.15 tot 21.30 uur

Bijeenkomst 2. Goed werknemerschap en werkgeverschap

Dinsdag 2 april 2019

2a)    Bepaalde tijd contracten

 •  Bepaalde tijd contracten
 • Artikel 7:611 BW, toegespitst op het leerstuk van eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

 Docent: Mr. D. van Deventer; 14.00 tot 17.15 uur

2b)    Grondrechten in de arbeidsverhouding

 • Grondrechten
 • Privacy/ Wet bescherming persoonsgegevens
 • Klokkenluiders

Docent: Mr. I.J. de Laat; 18.15 tot 21.30 uur

 

Bijeenkomst 3.  Medezeggenschap

Dinsdag 9 april 2019

3a)     Ondernemingsraad

 •          Instelling OR
 •          Adviesrecht
 •          Instemmingsrecht
 •          Rol ondernemingsraad bij arbeidsvoorwaarden
 •          Procederen bij de Ondernemingskamer

Docent: Mr. L.C.J. Sprengers; 14.00 tot 17.15 uur

3b)    Medezeggenschap in ondernemingsrechtelijk perspectief 

 •          Ondernemingsraadstructuur in concerns: COR en GOR
 •          Werknemersparticipatie
 •          Optie- en bonusregelingen
 •          Identiteit werkgever in concernverhoudingen & ‘ lifting the corporate veil’
 •          Statutair directeur
 •          Bestuurdersaansprakelijkheid 

Docent: Mr. E.S. de Bock; 18.15 tot 21.30 uur

Bijeenkomst 4. Collectieve arbeidsvoorwaarden
Dinsdag 16 april 2019

4a)    Cao-recht + stakingsrecht

 •          Collectief onderhandelingsrecht
 •          Samenloop en werkingssfeer cao’s
 •          Doorwerking cao in individuele arbeidsovereenkomst
 •          Afdwingbaarheid cao’s collectief en individueel
 •          Stakingsrecht

Docent: Mr. K.P.D. Vermeulen; 14.00 tot 17.15 uur

4b)    Pensioenregelingen     

 • Pensioenovereenkomst, -regeling en -reglement
 • Uitvoering pensioenregelingen, uitvoeringsovereenkomst
 • Pensioenrisico’s en de verdeling daarvan
 • Cao en Wet BPF 2000 / werkingssfeer problemen
 • Algemeen vermogensrecht
 • Wijziging pensioenregeling
 • voorstellen nieuw stelsel / “Invaren” van opgebouwde aanspraken

Docent: Mr. A.G. van Marwijk Kooy; 18.15 tot 21.30 uur

 

Bijeenkomst 5. Einde van de arbeidsovereenkomst I

Dinsdag 14 mei 2019

5a)    Ontslaggronden + jurisprudentie/Ontslaggronden in de arbeidsprocedure

Docent: Mr. dr. M.Y.H.G. Erkens; 14.00 tot 17.15 uur

5b)    Procedure in hoger beroep/Ontslagprocedure 

Docent: Prof. mr. G.C. Boot; 18.15 tot 21.30 uur

Bijeenkomst 6. Einde van de arbeidsovereenkomst II/ Bijzonder ontslagrecht

Dinsdag 21 mei 2019

6a) Ontslag op staande voet

Docent: Prof. mr. dr. S.F. Sagel; 14.00 tot 17.15 uur

6b)    Herstructurering en inkrimping onderneming

 • Reorganisatie
 • Overgang van onderneming
 • Faillissement
 • Collectief ontslag
 • Sociaal Plan

Docent: Mr. C. Nekeman; 18.15 tot 21.30 uur

Bijeenkomst 7. Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Dinsdag 29 mei 2018

7)     Ziekte en arbeidsongeschiktheid

 • Begrip ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Situationele arbeidsongeschiktheid
 • Loondoorbetalingsplicht bij ziekte
 • Reintegratieverplichtingen werkgever en werknemer
 • Ziekte in geschil
 • Ziekte en ontslag

Docenten: Prof. mr. B. Barentsen en Mw. mr. M.A. Goldschmidt; 14.00 tot 21.30 uur

Bijeenkomst 8. Werkgeversaansprakelijkheid & ambtenarenrecht

Dinsdag 4 juni 2019

8a)    Werkgeversaansprakelijkheid

Docent: Mr. C. Aarts; 14.00 tot 17.15 uur

8b)    Introductie in het ambtenarenrecht

 •          Ambtelijke status
 •          Ontslag uit ambtelijke dienst
 •          Procederen bij de bestuursrechter

Docent: Mr. M.A. Schneider; 18.15 tot 21.30 uur

Bijeenkomst 9. Arbeidsprocesrecht

Dinsdag 11 juni 2019

9a)   Strategisch procederen

Docent: Mr. M.J.M.T. Keulaerds; 14.00 tot 17.15 uur (onderbroken door pauze)

9b)   IPR

Docent: Mr. F. van Overbeeke; 18.15 tot 21.30 uur

Bijeenkomst 10. WW & Fiscale aspecten arbeidsrecht

Dinsdag 18 juni 2019

10a)    Belastingrecht voor arbeidsrechtjuristen

 •          Gouden handdruk 
 •          Opties 
 •          Dienstbetrekking 
 •          Onkostenvergoedingen, belast of onbelast
 •          Grensoverschrijdende arbeidsovereenkomsten

Docent: Mr. B. Emmerig; 14.00 tot 17.15 uur

10b)    WW in vogelvlucht

 •          Verzekeringsplicht
 •          Uitkeringsvoorwaarden
 •          Verwijtbare werkloosheid
 •          Passende arbeid
 •          Maatregelen en boetes

Docent: Prof. mr. G.C. Boot; 18.15 tot 21.30 uur

 

Sprekers

 • Mr. C. Aarts

  Gepensioneerd senior-raadsheer Hof Amsterdam

 • Prof. mr. B. Barentsen

  Hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden en bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen in de publieke sector op de Albeda-leerstoel

 • mr. E.S. de Bock

  Advocaat bij Houthoff Buruma Advocaten en Notarissen te Amsterdam

 • Prof. mr. G.C. Boot

  Hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden en raadsheer gerechtshof Amsterdam

 • Mr. D. van Deventer

  Advocaat Valegis Advocaten te Den Haag

 • Mr. B. Emmerig

  Advocaat Holla Advocaten te Eindhoven en raadsheer-plaatsvervanger bij de Belastingkamer van het Gerechtshof te Amsterdam

 • Mr. dr. M.Y.H.G. Erkens

  Universitair hoofddocent sociaal recht aan de Universiteit Leiden, tevens kantonrechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Limburg en de rechtbank Noord-Holland

 • Mw. mr. M.A. Goldschmidt

  Advocaat bij Rutgers & Posch te Amsterdam

 • Prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss

  Hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden, sinds 1 april 2012 tevens als staatsraad verbonden aan de Afdeling advisering van de Raad van State

 • Mr. M.J.M.T. Keulaerds

  Advocaat bij BarentsKrans N.V. te Den Haag

 • Mr. I.J. de Laat

  Advocaat bij Rutgers & Posch te Amsterdam

 • Mr. A.G. van Marwijk Kooy

  Advocaat bij Van Doorne N.V. Amsterdam, tevens docent/onderzoeker pensioenrecht aan de Universiteit Leiden

 • Mr. C. Nekeman

  Advocaat Kennedy Van der Laan

 • Mr. F. van Overbeeke

  PhD kandidaat Universiteit Antwerpen

 • Prof. mr. dr. S.F. Sagel

  Hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden en advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. Amsterdam

 • Mr. J. Schulp

  Advocaat Lexence N.V. te Amsterdam

 • Mr. M.A. Schneider

  Senior advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen te Den Haag

 • Mr. L.C.J. Sprengers

  Gastmedewerker afdeling sociaal recht aan de Universiteit Leiden, tevens advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht

 • Mr. K.P.D. Vermeulen

  Advocaat GMW Advocaten te Den Haag

Editie(s)

Reviews over cursussen van Juridisch PAO Leiden

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Beoordeling