KiesUwCursus
Home Cursussen Planschaderecht nu en onder de Omgevingswet

Planschaderecht nu en onder de Omgevingswet

In één dag op de hoogte van de basisbeginselen van het huidige planschaderecht (Wro), actuele jurisprudentie hieromtrent en de planschaderegeling onder de Omgevingswet.

Tijdens de training worden eerst de basisbeginselen van het huidige planschaderecht uit de Wro uitgelegd. Daarbij komen onderwerpen aan bod als:

 • de aanvraag
 • het verschil tussen directe en indirecte schade
 • het verschil tussen vermogens- en inkomensschade
 • de planologische vergelijking
 • voorzienbaarheid
 • het normaal maatschappelijk risico
 • de planschadetaxatie

Hierbij wordt tevens de nodige actuele jurisprudentie op het terrein van het planschaderecht behandeld. U kunt daarbij denken aan jurisprudentiële ontwikkelingen met betrekking het normaal maatschappelijk risico, het leerstuk van passieve risicoaanvaarding, etc. Op deze wijze is uw kennis met betrekking tot het planschaderecht weer helemaal up-to-date en kunt u deze toepassen op concrete casussen in de praktijk.

Vervolgens wordt de planschaderegeling onder de Omgevingswet uiteengezet. Deze wet zal naar verwachting op 1 juli 2021 in werking treden. Onder de Omgevingswet is ‘nadeelcompensatie’ de overkoepelende term voor schade door rechtmatig overheidshandelen. Ook hetgeen nu onder ‘planschade’ wordt verstaan, valt daaronder.

De Omgevingswet zal de nodige consequenties hebben voor het leerstuk van planschade. Zo wordt het moment dat schadevergoeding wegens indirecte planschade kan worden aangevraagd verlegd en wordt het leerstuk van actieve risicoaanvaarding beperkt. Ten aanzien van passieve risicoaanvaarding wordt in de Omgevingswet een expliciete regeling opgenomen. Ook wat betreft het normaal maatschappelijk risico verandert er het nodige door de Omgevingswet.

Tijdens de training worden deze en andere belangrijke wijzigingen die de Omgevingswet met zich meebrengt voor het planschaderecht c.q. de planschadepraktijk besproken, zodat u goed voorbereid bent op de Omgevingswet.

Leerdoelen

Na het volgen van deze training:

 • bent u op de hoogte van de basisbeginselen van het huidige planschaderecht onder de Wro
 • bent u op de hoogte van actuele jurisprudentie
 • weet u wat de planschaderegeling onder de Omgevingswet gaat brengen
 • beschikt u over belangrijke informatie voor de praktijk

Doelgroep

 • Overheidsjurist
 • Beleidsmedewerker fysiek domein
 • Juridisch adviseur
 • Planologisch adviseur
 • Advocaat
 • Projectontwikkelaar
 • Taxateur, rentmeester, makelaar

Opleidingspunten voor advocaten

Schulinck is momenteel niet erkend door de NOvA als opleidingsinstelling. Wanneer u een opleiding volgt bij een niet-erkende opleidingsinstelling, dan kunt u zelf de opleidingspunten toekennen. Uiteraard moet de opleiding uw praktijkuitoefening of praktijkvoering ten goede komen. Het volgen van netto één uur onderwijs levert één opleidingspunt op.

De cursus Planschaderecht nu en onder de Omgevingswet duurt netto zes uur en levert u dus zes opleidingspunten op. Indien gewenst kan Schulinck u hiervoor, na afloop van de opleiding, een bewijs van deelname, een overzicht van daadwerkelijk gevolgde uren, een doelgroepomschrijving en een cursusprogramma toesturen.

Programma

09:00 uur            Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur            Aanvang programma

Ochtend
In de ochtend en de eerste helft van de middag worden de basisbeginselen van het planschaderecht naar huidig recht (Wro) behandeld, waarbij tevens wordt ingegaan op actuele jurisprudentie. Hierbij zullen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Grondslag en schadeoorzaken
 • Aanvraag planschade en de procedure
 • Directe vs. indirecte planschade
 • Vermogensschade en inkomensschade
 • Belanghebbendheid
 • Planologische vergelijking (wat wordt hierin wel meegenomen en wat niet?)
 • Voorzienbaarheid (actieve en passieve risicoaanvaarding)
 • Normaal maatschappelijk risico
 • Schade anderszins verzekerd
 • Planschadetaxatie

Middag
In de tweede helft van de middag wordt ingegaan op de planschaderegeling onder de Omgevingswet en het daarmee samenhangende overgangsrecht. Daarbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Overgangsrecht (vanaf wanneer moeten verzoeken om planschade c.q. nadeelcompensatie worden behandeld volgens de nieuwe systematiek?)
 • Grondslag en schadeoorzaken
 • Het verleggen van het schademoment bij indirecte planschade (planologische vergelijking: andere wijze van vergelijken van regimes)
 • Beperking van het leerstuk van actieve risicoaanvaarding
 • Regeling inzake passieve risicoaanvaarding
 • Normaal maatschappelijk risico (vermogensschade vs. inkomensschade)

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar [email protected]. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur – 13.30 uur.

16:30 uur            Einde programma

Sprekers

 • Dhr. mr. Yuval Schönfeld

  Yuval is senior jurist bij Tonnaer Adviseurs in omgevingsrecht. Hij heeft een ruime ervaring op gebied van het omgevingsrecht. Naast advisering vanuit kantoor over verschillende ruimtelijke ordeningskwesties, heeft hij de nodige praktijkervaring opgedaan tijdens detacheringen bij gemeenten, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, de provincie Limburg en sinds 2017 als jurist VTH bij de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg. Yuval treedt daarnaast ook vaak op als voorzitter van diverse planschadecommissies en stelt voor verschillende opdrachtgevers vaak planschaderisicoanalyses op. Verder is hij ook annotator bij het juridische vakblad De Gemeentestem

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van Schulinck

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling