KiesUwCursus
Home Cursussen Opleiding omgevingsadviseur

Opleiding omgevingsadviseur

De Omgevingswet staat voor de deur. De wet is aangenomen en de AMvB’s zijn bekend. De wet geeft nieuwe beleidsinstrumenten, nieuwe uitvoeringsprincipes en brengt een andere oriëntatie van overheden met zich mee.

Om de Omgevingswet ten volle te benutten en goed uit te voeren is een nieuw soort medewerker nodig: de Omgevingsadviseur. De omgevingsadviseur is een spin in het web tussen verschillende afdelingen en processen binnen de eigen organisatie en tussen de eigen organisatie en ‘buiten’. Hij heeft een scherp oog voor:

 • de ontwikkelingswensen van de initiatiefnemer (een inwoner, bedrijf, organisatie en/of andere overheid)
 • de beleidswensen van bestuurders en leidinggevenden
 • de belangen van omwonenden en belangengroepen en
 • de mogelijkheden, voorschriften en instrumenten die de Omgevingswet biedt

De beweging naar een integrale manier van kijken en werken rond opgaven in de leefomgeving neemt niet weg, dat overheden hun meer traditionele rollen als ‘kadersteller’ (denk aan verordeningen) en als regisseur (uitvoerder van beleid) behouden. Die verschillende rollen vragen behoorlijk wat van de omgevingsadviseur. Een omgevingsadviseur is zo een soort ‘grenswerker’: iemand met één been in de eigen organisatie en met één been in (een coalitie met) de buitenwereld. Grenswerkers belanden geregeld in een spagaat waarbij een keuze voor het één of het ander hen niet dichterbij de oplossing brengt. Het stelt ze voor lastige vragen en dilemma’s, zoals:

 • Welke (ontwikkelings)wensen wil en kun je faciliteren? Welke niet? Hoe ga je dat afwegen?
 • Met welke samenwerkingsvormen kun je de integrale manier van werken stimuleren?
 • Hoe kun je adaptief samenwerken met alle betrokkenen en tegelijkertijd voldoende voortgang boeken?
 • Hoe ga je om met de spanning tussen (rechts)zekerheid en vrijheid/maatwerk?
 • Waar ligt je loyaliteit; bij jouw moederorganisatie of (de coalitie met) ‘buiten’?
 • Kun je gevoelige informatie delen?
 • Kun je de politiek bedienen en een betrouwbare samenwerkingspartner zijn?

Inhoud opleiding

In deze opleiding ervaar je met verschillende werkvormen en praktijkervaringen dat het werken op het grensvlak nooit saai is. Onder het motto ‘provisorisch is het nieuwe professioneel’ bespreken en proberen we verschillende succesfactoren en interventies en testen we jouw persoonlijke stijl in samenwerken. Wat zijn jouw reflexen en hoe kun je jouw handelingsrepertoire verbreden?

Ontwikkel je tot een tweebenige speler en leer omgaan met spagaten door zowel leidend als dienend te zijn en zowel kaderstellend als vrijheid gevend. Zonder spierpijn kun je de grens niet opzoeken!

Kortom, de functie van omgevingsadviseur richt zich op het benutten van de kansen die de nieuwe wet biedt en zorgt ervoor dat je bent voorbereid op de uitdagingen en spanningen die het ‘grenswerken’ met zich meebrengt. Als omgevingsadviseur werk je proactief: je weet wat je wil, wat de andere betrokken willen en of dit ‘past’. En zo ja, hoe kun je het samen voor elkaar krijgen? Hoe breng je alle belangen in evenwicht? En, niet onbelangrijk: hoe zet je alles om in heldere en haalbare afspraken? Om deze uitdagingen aan te gaan moet de Omgevingsadviseur beschikken over voldoende kennis over de regelgeving en moet hij zich een aantal competenties eigen maken:

 • brede deskundigheid op inhoud en regelgeving: hoe kun je de (juridische) mogelijkheden die de wet biedt benutten voor jouw organisatie, de ‘buitenwereld’ en de omgevingsvragen die daarin spelen
 • bestuurlijke sensitiviteit en omgevingsgevoeligheid vergroten
 • stevig op je benen staan: kunnen omgaan met tegenstellingen en botsende belangen en wensen
 • omgaan met de traditionele kaderstellende en regisserende rollen van overheden, die blijven bestaan, en tevens een partnerende en faciliterende rol spelen
 • Zekerheid bieden en flexibel meebewegen door:   improvisatievermogen en overtuigingskracht, organisatievermogen en handelingssnelheid en zaken in samenhang beschouwen en snel besluiten (laten) nemen      

De Opleiding Omgevingsadviseur is erop gericht je deze competenties aan te leren. En als je ze (deels) al hebt, ze verder te verbeteren. Dit doe je in nauwe samenhang met de praktijk van het omgevingsrecht.

Doelgroep

De opleiding is voor professionals die te maken hebben of zullen krijgen met de Omgevingswet. Je opereert in het speelveld van ruimtelijke ordening, milieu, bouwen en grondzaken en je werkt samen met zowel interne afdelingen, politiek-bestuurlijke betrokkenen als externe partijen zoals projectontwikkelaars, bedrijven en burgers.

De ervaring leert dat we vaak een mix aan deelnemers hebben: projectleiders, adviseurs, beleidsmedewerkers en juristen. In de praktijk zijn dit vooral medewerkers bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen en rijksdiensten. Ook voor adviesbureaus, projectontwikkelaars en advocatuur is de opleiding relevant.

Opzet van de opleiding

De opleiding wordt aangeboden door Berghauser Pont Academy in samenwerking met Twynstra Gudde. De opleiding bestaat uit 6 dagen.

De opleiding is een mix van theorie en praktijk. Hoewel de uitgangspunten van de Omgevingswet aan bod komen, wordt verondersteld dat de deelnemer de basis van de wet al kent.Deze opleiding gaat dus niet in op de inhoud en regels van de Omgevingswet, maar op de consequenties er van.

Tijdens de opleiding staan we zowel stil bij de veranderende maatschappelijke context, als bij de consequenties ervan voor de eigen organisatie (of afdeling) als over de eisen die worden gesteld aan de competenties en vaardigheden van de omgevingsprofessional als individu.

De opleiding is vooral gericht op het verschaffen van inzichten in theorieën over samenwerken, omgevingsmanagement en cultuurverandering. Daarnaast gaan we aan de slag met oefeningen en opdrachten, waarbij de eigen werkpraktijk centraal staat. Door middel van dialoog en intervisie stimuleren we tevens het onderlinge leren. Zo kunnen ervaringen en dilemma’s uit ieders praktijk worden uitgewisseld. Zoals dat straks ook in de praktijk van het werken met de Omgevingswet het geval zal zijn.

Tijdens één van de dagen gaan we op ‘Safari’ en bezoeken we projecten die al worden uitgevoerd in de geest van de wet. Tijdens een andere dag staat ‘Meesterschap’ centraal en nodigen we samen iemand uit die ons gaat inspireren. Concepten Tijdens de opleiding komen de volgende concepten aan bod:

 • De ‘Grenswerker’: Een procesmanager in een multi partij omgeving die het vermogen heeft om belangen te begrijpen en te verbinden en groepen te motiveren om samen meer te bereiken dan alleen. Hij of zij staat met één been in de eigen organisatie en één been in de omgeving van betrokken partijen en personen
 • Tweebenigheid: Tweebenigheid gaat om het omarmen van de spanningsvelden die je voelt op het grensvlak en de realisatie dat een keuze voor één van beide kanten je niet dichterbij de oplossing brengt, maar juist de combinatie ervan effectief is
 • het ‘Spectrum van Coalitievorming’: Het spectrum beschrijft drie hoofdvormen van samenwerken, die wij onderscheiden om de context van samenwerkingsopgaven beter te duiden en er mogelijke handelingsrepertoires aan te koppelen

Studiebelasting

Voor deze opleiding kunt u totaal 40 studie-uren rekenen. De aangeboden e-learning en huiswerkopgaven kosten u nog circa 16 studie-uren. Na afloop van de training ontvangt de deelnemer een diploma Omgevingsadviseur.

Programma

Data: 2, 30, 31 maart; 18 en 19 mei en 8 juni 2020.

Hoofdlijnen

Tijdens de eerste dag staat de inhoud van de Omgevingswet centraal. Wat zijn de meest kenmerkende veranderingen en vooral: wat zijn daarvan de consequenties voor jou als Omgevingsadviseur? We introduceren hier het begrip grenswerker. Ook stellen we hier onze leerdoelen vast, waarmee we in het verloop van de opleiding aan de slag gaan. Onderdeel van beide tweedaagsen (dagen 2+3 en 4+5) is een safari: we maken kennis met voorbeeldprojecten en gaan met collega’s is gesprek over de kenmerken van de nieuwe aanpak. Tijdens deze blokken staan we tevens stil bij het spectrum van coalitievorming, tweebenigheid en de signaturen voor samenwerken. Tijdens de slotdag brengen we het geleerde samen, zodat de opgedane kennis en ervaringen goed beklijven.

Resultaat

 • Het geeft je inzicht in hoe je succesvol werkt op het grensvlak van organisaties en netwerken
 • Het biedt je een meervoudig perspectief op het herkennen, bouwen en evalueren van coalities
 • Het maakt je bewust van jouw eigen rol, stijl en reflexen in samenwerken
 • Het leert je soepel schakelen tussen coalities en rollen met een breder repertoire als tweebenige speler.

Sprekers

 • Martine de Jong

  adviseur en coalitiebouwer, Twynstra Gudde | Martine staat voor vernieuwing en verbinding op grensvlakken: tussen inhoud en proces, tussen verschillende sectoren en disciplines, tussen afdelingen en organisaties en tussen visievorming en uitvoering. In de afgelopen jaren heeft Martine meer dan 20 grote leer- en organisatie-ontwikkeltrajecten begeleid (o.a. Omgevingswet) en meer dan 2000 professionals geholpen om effectiever samen te werken op de grensvlakken binnen en buiten hun organisatie.

 • Pim Nijssen

  adviseur en trainer, Twynstra Gudde | Pim helpt organisaties beter samenwerken, als kwartiermaker in opdrachten en als trainer en coach. Pims inhoudelijke kennis ligt in het fysieke domein. Hij werkt aan trainingen over actief burgerschap voor een woningbouwcorporatie, samenwerking in de ruimtelijke keten als gevolg van de omgevingswet voor twee grote gemeenten en over interne samenwerking ten dienste van externe samenwerking voor een provincie.

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van Berghauser Pont Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling