KiesUwCursus
Home Cursussen Opleiding Certified Business Controller (Post HBO)

Opleiding Certified Business Controller (Post HBO)

Data en locaties worden later bekendgemaakt maar vinden plaats binnen een periode van 6 maanden en altijd in de Randstad!

Bent u de volgende Certified Business Controller? Bedrijven zoeken financiële professionals die proactief adviseren bij het nemen van belangrijke beslissingen in strategische situaties. Ze zoeken controllers met lef, die indien nodig een afwijkende mening naar voren brengen. Die adviezen ‘verkopen’ en die ingewikkelde zaken eenvoudig maken. Bedrijven zoeken Certified Business Controllers.

Post HBO erkende Registeropleiding
De Opleiding Certified Business Controller is door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO) officieel erkend als Post HBO registeropleiding.
​Afgestudeerden ontvangen een erkend Post HBO diploma en worden toegevoegd aan het abituriëntenregister van het SPHBO.

De rol van business controllers wordt steeds meer gevraagd. Zij zijn en blijven onvervangbaar. De kansen voor business controllers op de arbeidsmarkt zijn bovendien hoog en blijven ook in de toekomst toenemen.

Programma

Ontwikkelassessment & personal coaching

Een 0-meting om het vertrekpunt, leerdoelen en te nemen hordes te bepalen.

Welke persoonskenmerken heeft een goede business controller? En welke heeft u als deelnemer aan de opleiding? Uit een online assessment blijkt precies welke kenmerken gunstig liggen voor de functie en welke nog verder ontwikkeld dienen te worden. Daartoe worden drie tests gedaan: een big five persoonlijkheidstest, een beïnvloedingsvermogentest en een profiel- en affiniteitentest.

De personal coach in de opleiding koppelt de uitkomsten tijdens de eerste coaching in een vertrouwelijke en open setting aan u terug en gaat samen met u op zoek naar de doelstellingen die u aan deze opleiding verbindt. Tijdens de tweede coaching maakt u tussentijds de balans op en bepaalt u verdere acties.

Module Business Case schrijven
Ontvangst: 9.00 uur
Aanvang: 9.30 uur
Einde: 17.30 uur

Onlosmakelijk onderdeel van de opleiding tot Certified Business Controller is het maken van een business case. De business case geeft antwoord op een echt en actueel probleem of een vraag.

De business case kan gericht zijn op een verbetering in de organisatie, het realiseren van extra omzet of het besparen van kosten. Maak bijvoorbeeld een business case voor de directeur die zich afvraagt of een bepaalde overname zinvol is, een salesmanager die zich afvraagt of een product levensvatbaar is, een manager die vraagt naar de slagingskans van een project of die juist wil bezuinigen.

1e bijeenkomst
In deze eerste bijeenkomst van een dag wordt de training Business Case in een dag gegeven. De volgende onderwerpen worden besproken:

Waarom een business case? Wannneer is een business case onmisbaar? Waarom wil het bedrijf dit project doen?
Wat is een business model? Wanneer innoveert een bedrijf haar business model?
Wat is een business case? Wat zijn de bouwstenen, welke voorbeelden zijn er ter inspiratie?
Welke formats voor business cases bestaan er en welke worden in de eigen organisatie gebruikt?
Hoe krijg je commitment van alle stakeholders? Welke werkwijze wordt toegepast?
Huiswerkopdracht voor aanvang van de 1e bijeenkomst: vind een project waarvoor een business case gemaakt kan worden. Werf een interne opdrachtgever en inventariseer de eisen die de organisatie stelt aan de business case. Lees het studiemateriaal door en beantwoord de vragenlijst. Mail het huiswerk een week voor aanvang naar de trainer.

2e bijeenkomst
In deze bijeenkomst van een dagdeel komen de volgende zaken aan bod:

Alle deelnemers presenteren kort (in 5 minuten) het onderwerp van hun business case en geven aan, hoe zij het aan gaan pakken, welke informatie nodig is en wie in het bedrijf zijn daarvoor zijn. Deze korte presentaties worden tevens gefilmd en vormen input voor feedback op presentatievaardigheden.
De business case formats / eisen van de verschillende organisaties worden geëvalueerd. Inspiratie wordt opgedaan voor een mogelijke aanpak voor het ontwikkelen en het beoordelen van de verschillende opties.
De verschillende typen projecten worden geclusterd en per type project worden gezamenlijk accenten vastgesteld voor de business case. Eveneens worden er groepen gemaakt van vier vergelijkbare cases en worden de presentiedagen vastgesteld.
Enkele deelnemers presenteren (vrijwillig) hun business case. De trainer en de deelnemers geven commentaar.
Huiswerkopdracht voor aanvang van de 2e bijeenkomst: scherp de opdracht aan en verduidelijk de vraag waarop de business case een antwoord geeft. Verkrijg een officiële interne opdracht. Maak een eerste aanzet van de business case. Mail de trainer de opdracht en de eerste aanzet een week voordat de 2e bijeenkomst plaatsvindt.

Presentatiebijeenkomsten
Circa 2 maanden na de 2e bijeenkomst worden de business cases gepresenteerd. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden er meerdere bijeenkomsten gehouden opdat er steeds maximaal 4 deelnemers de gelegenheid krijgen te presenteren. Bij de presentatie lichten de deelnemers hun case toe en vertellen zij eveneens welke weerstanden men verwacht, welke aandachtspunten er zijn bij de implementatie en welke stakeholders op welke manier worden betrokken.

Huiswerkopdracht voor aanvang van de laatste bijeenkomsten: maak de business case definitief. In een periode van twee maanden voorafgaand aan de presentaties kan een beroep worden gedaan op ondersteuning van de docent en de leden van het curatorium. Stuur de uitgewerkte business case een week voor de presentatie naar de trainer.

Afronding en beoordeling business case
De deelnemers verwerken binnen twee weken de feedback op de eigen presentatie en de inzichten opgedaan uit presentaties van collega deelnemers. Er volgt een eindbeoordeling door de trainer en de intern begeleider.

Terugkomdag
Een half jaar na de afronding en beoordeling van de business case komen alle deelnemers nog een halve dag terug om de resultaten van elkaars business case te bespreken. Hoe werd de business case bij stakeholders ontvangen? Is de business case daadwerkelijk en volgens plan uitgevoerd? Zijn de doelen intussen bereikt? Welke obstakels is men tegen gekomen en hoe zijn die omzeild?

Module De Controller als Business partner
Ontvangst: 8.30 uur
Aanvang: 9.00 uur
Einde: 17.30 uur

Van financieel vakman naar adviseur, begeleider, coach en sparringpartner

Wilt u als controller doorgroeien? De beste business controllers vervullen hun rol als inhoudelijk vakman, bekwaam adviseur, begeleider & coach. Zij ondersteunen hun managers pro-actief bij het nemen van belangrijke beslissingen in strategische situaties.

Programma dag 1
Rollen van de controller

Omgevingsanalyse
Self-assessment
Kennismaking en toepassing rollenmodel in eigen situatie
De controller als uitvoerder ’betrouwbaar vakman’

Introductie ’ondersteuning op maat’
Scan ’invloed en macht zonder positie?’
De controller als specialist ’bekwaam adviseur’

Effectief adviseren deel I (expertmatig adviseren)
Scan ’effectief overtuigen en beïnvloeden’
Terugkoppeling en toepassing
Follow up en afronding dag 1

Programma dag 2
De controller als begeleider

Effectief adviseren deel II (procesadvisering)
Scan ’soft control’ of ’veranderingsstijlen’
Terugkoppeling en toepassing
De controller als coach

’co-ondernemerschap’
Scan ’samenwerken in teamverband’
Terugkoppeling en toepassing
Praktijkcase

Actieplanning

Introductie persoonlijke ontwikkeling
Uitwerken van één of twee ontwikkeldoelen
Afspraken maken (met jezelf!)
Afronding, evaluatie en follow up

Module Zakelijk en Overtuigend schrijven
Ontvangst: 8.30 uur
Aanvang: 9.00 uur
Einde: 17.30 uur

Een zakelijke tekst als een business case is geen roman

Het gaat erom dat lezers (bestuurders, directies of klanten) direct iets met de tekst kunnen doen. Ze willen op basis van uw tekst – in korte tijd – een verantwoorde beslissing kunnen nemen. Lezers verwachten dat een business case goed gestructureerd is, niet te lang van stof en vlot geschreven. En als het even kan voorzien van een samenvatting die hen in staat stelt in één oogopslag de kern van de zaak te doorzien.

Een business case dient overtuigend te zijn. Maar welke soorten argumenten overtuigen uw beslissers? Naast financiële argumenten blijken beslissers ook gevoelig voor maatschappelijke, normatieve en compliance-argumenten. In deze module ontdekt u hoe u de juiste mix van overtuigende argumenten hanteert om uw lezers voor u te winnen.

Module Beïnvloeden en Adviseren
Ontvangst: 8.30 uur
Aanvang: 9.00 uur
Einde: 17.30 uur

Business controllers geven dwingende adviezen en creëren draagvlak voor hun voorstellen

In deze module beïnvloeden en adviseren worden praktische handvatten aangereikt om zaken voor elkaar te krijgen zonder het gebruik van macht. Door kennis te maken met beïnvloedingstechnieken ontdekt u hoe u effectiever communiceert, uw adviezen meer impact krijgen en de contacten met uw businesspartners worden versterkt.

Programma dag 1
Ochtend

Macht en invloed in zakelijk perspectief
Invloedhuisstijlen en interpreteren van de invloed vragenlijsten
Basics communicatie-energie doorgronden
Inzetten van afgewogen voorstellen en overtuigende argumenten

Middag

Overtuigender communiceren en sturen op besluitvorming
De vraagkant versterken en zakelijke sensitiviteit vergroten
Helderheid geven, verwachtingen vooraf managen en gepaste assertiviteit toepassen
Anticiperen in gesprekken en schakelen in gedrag

Programma dag 2
Ochtend

Moderne vormen van consultancy skills en adviesrollen toepassen
Anticiperen in de verschillende adviesfasen tijdens adviesgesprekken
Vragenlijst adviesrollen interpreteren
Hoogrendement adviezen ontwikkelen

Middag

Drijfveeranalyse en belangentegenstellingen
Omgaan met weerstanden en provocaties
Besluitvormingsprocessen in verschillende zakelijke dimensies bespelen
De invloedcirkel vergroten, actorenanalyse en netwerken

Programma dag 3
Ochtend

Praktijksimulatie | Een acteur simuleert ingebrachte praktijkgesprekken zo realistisch mogelijk en optimaliseert hiermee het rendement.

Middag

Intervisie | Gestructureerd uitwisselen van tips en ervaringen op basis van persoonlijke business cases
Business Game | Een interactieve opdracht strategisch beïnvloeden en adviseren

Module Overtuigend Presenteren
Ontvangst: 8.30 uur
Aanvang: 9.00 uur
Einde: 17.30 uur

Individuele coachingssessies
Elke trainingsdag heeft u een uitgebreide, individuele coachingssessie met een ervaren presentatiecoach. Tijdens deze momenten bekijkt u samen met de coach uw presentatie(s) en krijgt u, in een vertrouwelijke en veilige sfeer, individuele feedback en opdrachten. Deze persoonlijke benadering garandeert u het hoogste rendement.

Heel veel oefenen
Tijdens deze module staat u vaak voor de groep. Net als bijvoorbeeld bij sporten, gaat u beter presenteren als u het veel doet. Door uzelf terug te zien en daarbij professionele tips te krijgen, wordt het presenteren steeds vanzelfsprekender.

Programma dag 1
Non-Verbale Communicatie

U presenteert, behalve uw boodschap, ook uzelf
Hoe komt u over en welke indruk laat u achter?
Hoe zorgt u ervoor dat uw lichaamstaal uw presentatie kracht bijzet?
De inhoud is super belangrijk! (De waarheid over de verhouding inhoud en lichaamstaal)
Oefenen
Stemgebruik

Hoe beïnvloedt stemgebruik uw presentatie?
Ontspanning en voorbereiding
Oefenen
Voorbereiding

Wat is uw standpunt?
Welk doel wilt u bereiken met uw presentatie?
Doelgroep onderzoek
Op zoek naar uw eigen betrokkenheid
Oefenen

Programma dag 2
Structuur

Een verrassende opening
Hoe blijft uw publiek erbij?
Hoe eindigt u?
Opbouw van de presentatie
Oefenen
Overtuigingskracht

Wanneer is een presentatie overtuigend?
Welke fouten worden het meest gemaakt?
De top 10 van do’s als het gaat om overtuigingskracht
Hoe breng je cijfers tot leven?
Oefenen
Hulpmiddelen

In hoeverre is een beamer met slides ondersteunend?
Wanneer gebruik je de beamer en power point en/of keynote en wanneer vooral niet?
Presentatie uitschrijven of niet?
Oefenen

Programma dag 3
Interactie en Omgaan met lastige vragen

Wanneer is interactie gewenst en wanneer niet?
Hoe kun je interactie inzetten?
Wat te doen bij zeer vijandige vragenstellers?
De kracht van de transitiezin
Non-verbaal in balans blijven
Oefenen
Taalgebruik

Retoriek
Oefenen
Opnamecapaciteit & geheugencurve

Hoe lang mag uw presentatie duren?
Hoe verloopt de spanningsboog bij uw publiek?
Hoe zorgt u ervoor dat uw presentatie boeiend blijft?
Oefenen
Spreken achter een katheder

Hoe kun je overtuigend en gepassioneerd overkomen van achter een katheder?
Een katheder en non-verbale communicatie
Oefenen

Sprekers

 • Albert Allmers

  Albert is een deze zeer ervaren persoonlijke coach die al meer dan 1500 finance professionals heeft begeleid. Oud-deelnemers waarderen hem met gemiddeld een 9,2.

 • Eric Kemperman

  Als interim-controller, adviseur, (financieel) directeur en/of toezichthouder is Eric veelvuldig betrokken bij reorganisaties, fusies, verzelfstandigingen en (mega) projecten voor het bedrijfsleven en bij overheden.

 • Wil Moeskops

  Wil is partner en senior trainer/adviseur bij Thymos en met meer dan 20 jaar ervaring in het trainen en coachen van professionals en medewerkers op managementniveau met recht een topdocent.

 • Suzanne Reijn

  Suzanne heeft na haar studie aan de Vrije Universiteit Amsterdam jarenlang ervaring in verschillende directiefuncties opgedaan. Onder andere als partner bij Deloitte binnen verschillende divisies.

 • Margreet Bos

  Margreet heeft na haar studie Nederlands in verschillende internationale organisaties ervaring opgedaan. Sinds 2005 is zij professioneel trainer/coach en gecertificeerd bij de International Board of Certified Trainers.

 • Bert Ruck

  Bert is al ruim 25 jaar werkzaam als communicatietrainer. Hij heeft een bijzondere belangstelling voor adviescommunicatie.

 • Frank van Ormondt

  Frank is een enthousiaste trainer en heeft zijn sporen als businesscase expert verdiend. Hij geeft al jaren training op het gebied van business cases en heeft in zijn praktijk meer dan honderd business cases van klanten behandeld.

Editie(s)

Reviews over cursussen van Alex van Groningen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling