KiesUwCursus
Home Cursussen Omgevingswet 4-daags

Omgevingswet 4-daags

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de Omgevingswet, de nieuwe wet waarin 26 wetten met betrekking tot ruimtelijke ordening, bouwen en milieu moeten opgaan. De meer dan 100 AMvB’s die het omgevingsrecht nu kent worden samengebracht tot vier AMvB’s. Hetzelfde zal gebeuren met de huidige ministeriële regelingen op dit terrein. Deze stelselwijziging behoort tot de grootste wetgevingsoperaties in Nederland en heeft grote gevolgen voor de praktijk. In 2021 is het al zover, dus nog maar even! 

Nu zijn er vele middagen en cursusdagen over de Omgevingswet (zie hier ook ons eigen cursuspakket), waarbij u steeds weer wat nieuws leert over de nieuwe wet. 

Velen hebben echter behoefte aan nog meer verdieping. De wet moet in uw vezels gaan zitten. Met deze uitgebreide opleiding van 4 dagen krijgt u een meer dan grondig inzicht in de nieuwe Omgevingswet. 

Inhoud en resultaat

Na afloop van deze opleiding heeft u een breed beeld van de doelen en instrumenten van de wet en de uitwerking in de praktijk. U leert de wet en haar systematiek op grondige wijze kennen. De opleiding bestaat uit 4 dagen:

 1. Systeem en begrippen Omgevingswet
 2. Omgevingsplan en Omgevingsvisie
 3. Omgevingsvergunning en procedures  
 4. Milieu in de Omgevingswet

Elke dag is een cursus op zich, maar nu is alles met elkaar verbonden. Hieronder vindt u het uitgebreide programma per dag.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor een ieder die inzicht wil krijgen in het systeem van de Omgevingswet. Dit kunnen zijn juristen, beleidsmedewerkers vergunningverleners, toetsers, handhavers werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies waterschappen en rijksdiensten. 

Daarnaast is de opleiding interessant voor hen die te maken hebben met het omgevingsrecht: advocaten, adviseurs, architecten, projectontwikkelaars, makelaars, etc.

Programma

Dag 1: Systeem en begrippen Omgevingswet
Doelstellingen Omgevingswet

 • Doel en reikwijdte
 • Ontwerpprincipes
 • Paradigmawisseling
 • Begrippen
 • 4 uitvoerings-AMvB´s
 • Aanvullingswetten
 • Invoeringswet
 • Overgangsrecht


Kerninstrumenten op hoofdlijnen

 • Omgevingsvisie
 • Decentrale regels (omgevingsplan, waterschapverordening en provinciale verordening)
 • Plannen en programma’s
 • Algemene regels voor activiteiten in leefomgeving
 • Omgevingsvergunning
 • Projectbesluit


Omgevingswaarden

 • Definitie
 • Ontleend aan diverse bronnen, internationaal en nationaal
 • Niet rechtstreeks bindend voor burgers en bedrijven
 • Subsidiariteitsbeginsel
 • Voorbeelden: luchtkwaliteit, geluid, geur, water, etc.
 • Reikwijdte
 • Drie typen
 • Omgevingswaarden gemeente in omgevingsplan
 • Omgevingswaarden provincie in omgevingsverordening
 • Doorwerking en gevolgen
 • Afwijkende en aanvullende omgevingswaarde


Instructieregels

 • Sturing aan of beperkingen voor bestuursorganen
 • Bij AMvB of omgevingsverordening
 • Grondslag en inhoud
 • Drie basistypes
 • Provincie en waterschap
 • Niet rechtstreeks bindend voor burgers en bedrijven


Dag 2: Omgevingsplan en omgevingsvisie
Omgevingsvisie

 • Bindt vaststellende bestuursorganen
 • Integrale visie
 • Vervangt structuurvisies en diverse plannen
 • Inhoud Omgevingsvisie
 • Doorwerking


Omgevingsplan

 • Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: één per gemeente
 • Regels over activiteiten met gevolgen voor fysieke leefomgeving
 • Verruimde reikwijdte
 • Volksgezondheid
 • Instructieregels met grenzen voor het omgevingsplan
 • Nadere regels
 • Motiveringsbeginsel
 • Gebodsbepalingen
 • Open normen en wetsinterpreterende beleidsregels
 • Uitvoerbaarheid
 • Verschuiving onderzoek
 • Procedure
 • Overgangsregime
 • Ambitie gemeente en relatie met omgevingsvisie
 • Omgevingswaarden en (milieu)kwaliteitseisen
 • Verbrede reikwijdte: regels in het omgevingsplan
 • Inhoud Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)


Invulling gebruiksruimte in omgevingsplan

 • Evenwichtig toedelen van functies aan de ruimte
 • Eigen afwegingsruimte van gemeenten
 • Mengpaneel/toolbox
 • Milieuzonering
 • Praktijkcases: geluid, geur, etc.


Invulling grondeigendom op hoofdlijnen

 • Onteigening
 • Voorkeursrecht
 • Herverkaveling
 • Kostenverhaal
 • Schadevergoeding

Dag 3: Omgevingsvergunning en procedures

Omgevingsvergunning algemeen

 • Wijzigingen t.o.v. de Wabo
 • Algemene regels voor de uitoefening taken en bevoegdheden
 • Omgevingsplan als primair instrument voor verdeling van ‘gebruiksruimte’
 • Anticiperen op het nieuwe stelsel (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte; afschaffing actualiseringsplicht)


Fundamentele aspecten omgevingsvergunning en melding

 • Vergunningplichtige-, vergunningvrije- of meldingsplichtige activiteiten
 • Bevoegd gezag bij één of meerdere activiteiten
 • Advies (met instemming)
 • Aanvraag en afstemming
 • Intrekken en wijzigen
 • Overgangsrecht omgevingsvergunning


Inhoudelijke aspecten

 • Toetsingskaders
 • Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag (incl. gronden onthouden instemming)
 • Beslissing omtrent de aanvraag (verlening of weigering)
 • Vergunningvoorschriften
 • Motivering


Procedurele aspecten en rechtsbescherming

 • Indiening en ontvangst van de aanvraag
 • Ontvankelijkheidstoets
 • Reguliere procedure (uitgangspunt; geen vergunning van rechtswege)
 • Uitgebreide procedure
 • Termijnen voor inwerkingtreding van besluiten
 • Automatisch schorsende werking van verzoek om voorlopige voorziening
 • Beroep in twee instanties voor alle omgevingsvergunningen
 • Coördinatie van procedures


Dag 4: Milieu in de Omgevingswet

Omgevingsvergunning milieu onder de Omgevingswet

 • Belangrijkste veranderingen t.o.v. de Wabo
 • Minder vergunningen, meer algemene regels
 • Van inrichting naar activiteit
 • Wanneer vergunningplichtig?
 • Bevoegd gezag omgevingsvergunning
 • Verdeling taken en bevoegdheden
 • Toetsingskader / beoordelingsregels
 • Vervallen onlosmakelijkheid
 • Participatie en rechtsbescherming


Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

 • Belangrijkste veranderingen t.o.v. het Activiteitenbesluit
 • Systematiek
 • Hoofdstukken doorlopen
 • Zorgplicht
 • Maatwerk en gelijkwaardigheid
 • Handhaving


Milieuthema’s doorlopen: wat verandert er in de Omgevingswet?

 • Geluid
 • Luchtkwaliteit
 • Geur: agrarisch en bedrijven
 • Bodem
 • Externe veiligheid
 • Natuur
 • Gezondheid
 • Water


Milieu in het Omgevingsplan

 • Belangrijkste veranderingen t.o.v. het bestemmingplan
 • Voorgaand aan omgevingsplan: omgevingsvisie
 • Globale opzet en doorschuiven onderzoekslasten omgevingsplan
 • Omgevingswaarden en (milieu)kwaliteitseisen
 • Flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte
 • (Milieu)gebruiksruimte (o.a. via zonering)
 • Toepassing mengpaneel
 • Verhouding omgevingsplan, omgevingsvergunning en algemene regels


Overgangsrecht (Invoeringswet Omgevingswet)

Praktijkcases

Sprekers

 • mr.dr. Jan van den Broek

  senior legal counsel, VNO-NCW en MKB-Nederland

 • Albert Jan Meeuwissen

  jurist, Bugelhajema Adviseurs

 • Erica Samuels Brusse

  Advocaat omgevingsrecht en (ruimtelijk) bestuursrecht bij Source.law

 • mr. Maaike Bekooy

  Advocaat

Editie(s)

Reviews over cursussen van Berghauser Pont Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling