KiesUwCursus
€ 245,00 (vrijgesteld van btw)
Home Cursussen Masterclass Aanbestedingsrecht I: Gefaseerd aanbesteden m.b.v. het twee-fasen-proces

Masterclass Aanbestedingsrecht I: Gefaseerd aanbesteden m.b.v. het twee-fasen-proces

Data volgende masterclasses:

In het voorjaar van 2019 heeft Rijkswaterstaat samen met McKinsey & Company onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken van en oplossingsrichtingen voor de negatieve ervaringen die zij de afgelopen jaren heeft opgedaan met infrastructurele projecten. Die projecten lopen namelijk niet zelden uit in tijd en geld, juridische procedures en zelfs het ontbinden van contracten. Uit het onderzoek is onder andere gebleken dat een aantal risico’s voorafgaand aan de aanbesteding vaak nog onvoldoende in beeld is. Wat er dan in feite gebeurt, is dat de prijs in de aanbesteding wordt bepaald op een moment waarop nog onvoldoende kwalitatief goede informatie beschikbaar is. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan gegevens met betrekking tot de staat van het areaal en de interpretatie van de ondergrond. Dat leidt dan tot een verkeerde prijsinschatting die vervolgens aan het licht komt nadat partijen hebben gecontracteerd en het project inmiddels in uitvoering is.


Op 11 juni 2019 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het onderzoeksrapport ‘Toekomstige opgave Rijkswaterstaat’ aan de Tweede Kamer aangeboden. In dat rapport wordt voorgesteld om de risico’s die kleven aan de hiervoor geschetste manier van aanbesteden te verminderen door projecten in de toekomst aan te besteden met gebruikmaking van het zogenoemde ‘twee-fasen-proces’. Dat houdt kort gezegd in dat de opdrachtnemer na de aanbesteding start met de ontwerp- of engineeringsfase – de eerste fase – en in dat kader de risico’s beter in beeld brengt. Daardoor neemt de onzekerheid af en kan aan het einde van de eerste fase de prijs voor de tweede fase – de bouwfase – worden vastgezet. Het rapport gaat er van uit dat er bij de overgang tussen de eerste en de tweede fase in principe nog van opdrachtnemer kan worden gewisseld in geval er wat de tweede fase betreft geen overeenkomst tot stand komt.

In de aanbiedingsbrief meldt de Minister dat zij Rijkswaterstaat opdracht heeft gegeven om de komende tijd te experimenteren met het twee-fasen-proces en rond de jaarwisseling te komen met een plan van aanpak. Het inmiddels voltooide Actieplan ‘Op weg naar een vitale infrasector’ is daarvan het resultaat en geeft een verdere invulling aan het twee-fasen-proces. Dat doet ook de publicatie ‘Gefaseerd contracteren’, die als uitvoering van Actie 11 in het kader van het traject ‘Beter Aanbesteden’ tot stand is gebracht in samenwerking tussen Bouwend Nederland en Trias Politica Advies.

Wat in het kader van de ontwikkeling van het twee-fasen-proces tot op heden echter onderbelicht lijkt te zijn gebleven, is de aanbestedingsrechtelijke dimensie van dat proces. Is het bijvoorbeeld mogelijk om met behulp van één aanbestedingsprocedure een opdracht voor zowel het ontwerp als de bouw van een project te gunnen, terwijl de prijsvorming voor de bouwfase pas plaatsvindt nadat die aanbestedingsprocedure is afgerond? Deze vraag is niet alleen relevant voor de gefaseerde aanbesteding van projecten in de bouw, maar raakt in feite aan de aanbesteding van alle overheidsopdrachten waarbij de ontwikkeling van een ‘tailor made’ product, dienst of werk voorafgaat aan de prijsbepaling en de feitelijke uitvoering daarvan.

Leerdoelen
Aan het einde van deze masterclass kunnen de deelnemers de aanbestedingsrechtelijke aspecten van het twee-fasen-proces problematiseren en doorgronden. Op basis daarvan kunnen zij in hun dagelijkse (advies)praktijk beter onderbouwde beslissingen nemen met betrekking tot (juridische) vraagstukken die betrekking hebben op de voorbereiding, inrichting en afwikkeling van een aanbestedingsprocedure op basis van het twee-fasen-proces. Meer in het bijzonder kunnen zij antwoord geven op de volgende vragen:
•    Wat houdt het twee-fasen-proces feitelijk in?
•    Welke fasen kunnen worden onderscheiden en wat doen de aanbestedende dienst en de (winnende) inschrijver(s) gedurende die fasen precies?
•    Wat wordt voorafgaand aan de eerste fase eigenlijk aanbesteed en wat is de grondslag van de inschrijvingen? Hoe verhoudt zich een en ander tot de grenzen die het aanbestedingsrecht stelt?
•    Waarover contracteren de aanbestedende dienst en de winnende inschrijver? En waarover contracteren zij niet? Zijn hier vanuit het aanbestedingsrecht bezien problemen te verwachten?
•    Hoe wordt aan het einde van de eerste fase de prijs voor de tweede fase – de bouwfase – bepaald? Wat is hier aanbestedingsrechtelijk wel en niet toegestaan?
•    Indien overeenstemming over die prijs wordt bereikt, sluiten partijen dat een tweede overeenkomst? Of vindt er een voortzetting plaats van de eerste – en enige? – overeenkomst die tot stand is gekomen na de aanbesteding die aan de eerste fase vooraf ging? Maar als partijen een tweede overeenkomst sluiten, had die dan niet opnieuw moeten worden aanbesteed?
•    Wat gebeurt er indien partijen géén overeenstemming over de prijs voor de bouwfase bereiken en de aanbestedende dienst de bouwfase aan een andere onderneming wenst te gunnen? Hoe gaat dat dan in zijn werk? En wat vindt het aanbestedingsrecht daarvan?

Sprekers

Mr. Petra Heemskerk, advocaat en partner bij CMS Amsterdam en prof. mr. Chris Jansen

Data volgende masterclasses:

Doelgroep

Advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. Deze masterclass is ook voor inkopers aanbestedingsrecht bestemd.
De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.

Niveau

Verdieping (redelijke basiskennis vereist).
Deelnemers aan de masterclass beschikken reeds over voldoende basiskennis op het terrein van het aanbestedingsrecht en zijn op zoek naar verdere verdieping van hun kennis.

Programma

Datum en tijd: 17 september 2020, van 14:00 tot 17:00.

13.30-14.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
14.00-15.10 uur: Inleiding prof.mr. Chris Jansen
15.10-15.25 uur: Pauze
15.25-16.30 uur: Inleiding mr. Petra Heemskerk
16.30-17.00 uur: Borrel

Sprekers

  • Prof. mr. Chris Jansen

    Hoogleraar Privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

  • Mr. Petra Heemskerk

    Advocaat en partner bij CMS Amsterdam

Editie(s)

Reviews over cursussen van VU Law Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling