KiesUwCursus
Home Cursussen Leergang Wsnp

Leergang Wsnp

Leergang om bewindvoerder Wsnp te worden

Wil jij als juridisch professional, bewindvoerder Wsnp worden? Volg dan deze leergang bij OSR: de enige basisopleiding in Nederland waarmee je bewindvoerder Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) kunt worden.

In deze 11-daagse leergang komen alle onderwerpen en deelgebieden van het werkveld van de bewindvoerder Wsnp aan bod. De leergang wordt afgesloten met een mondeling examen.

Om als bewindvoerder Wsnp geregistreerd te worden, gelden naast het behalen van het examen nog een aantal andere vereisten, die bepaald zijn door Bureau Wsnp. Omdat er specifieke eisen zijn rond de benoeming en het werkveld van de bewindvoerder hebben wij ’veelgestelde vragen Registratie en Benoeming’ samengesteld. Wij vragen je deze door te nemen voordat je je inschrijft voor onze opleiding.

Bewindvoerder Wsnp of bewindvoerder beschermingsbewind?

De term ‘bewindvoerder’ zorgt in de volksmond nog weleens voor verwarring. Dat komt omdat een bewindvoerder actief kan zijn op het terrein van de Wet Schuldsanering voor natuurlijke personen (Wsnp) en op het terrein van het beschermingsbewind. De verschillen tussen beide functies en andere zaken staan beschreven in de folder ’De bewindvoerder: Het verschil tussen bewindvoerding Wsnp en beschermingsbewind’.

Deze leergang leidt niet op tot professioneel beschermingsbewindvoerder, maar kan wel interessant zijn voor professioneel beschermingsbewindvoerders.

Voor vragen over het werkveld van beschermingsbewind neem contact op met een van de brancheverenigingen (o.a. BPBI, NPBP, NBBI).

Wat is de doelgroep?

In beginsel is deze leergang ontwikkeld om bewindvoerders wsnp op te leiden. Maar zij zien dat deze leergang ook interessant is voor alle professionele stakeholders binnen het speelveld van problematische schulden en dus ook voor bedrijven of instanties die geregeld met problematische schulden te maken hebben: o.a. medewerkers van gemeenten, belastingdienst, nutsbedrijven, verzekeraars, woningcorporaties.

In de afgelopen edities van de leergang namen naast aankomend wsnp-bewindvoerders ook schuldhulpverleners, beschermingsbewindvoerders, medewerkers van gerechtsdeurwaarderskantoren, medewerkers van banken en verzekeringsmaatschappijen en (juridisch) medewerkers van advocatenkantoren deel aan deze leergang.

Wat is de cursusvorm?

Deze leergang bestaat uit elf bijeenkomsten van een dag. Een mondeling examen vormt de afsluiting van deze opleiding en is verplicht voor deelnemers die als bewindvoerder Wsnp geregistreerd willen worden (zie ook overige vereisten). In de leergang Wsnp maken we gebruik van huiswerkopgaven, praktijkvoorbeelden van docenten, casusposities en rollenspellen. Verder speelt de interactie tussen de docent en de cursisten tijdens de lesdagen een belangrijke rol.

Als je het examen van de Leergang Wsnp met goed gevolg afsluit, beschik je over de kennis om als zelfstandig bewindvoerder Wsnp aan de slag te gaan.

Wie zijn de docenten?

Miriam Nethe
Theo Pouw
Marten van Vugt
Geert Lankhorst
Matthieu Verhoeven
Berend Engberts
Martje Denayère-Pos
John Wisseborn
Gert Jan Mulder
Arie van Eijsden
Karen Stoffels – Montfoort
Marieke Westerhof

Wat leer je tijdens de Leergang Wsnp?

Na afloop van deze cursus:

 • heb je kennis van de Faillissementswet (met nadruk op de titel Wsnp);
 • heb je kennis van relevante fiscale, financieel-administratieve en vermogensrechtelijke onderwerpen;
 • heb je kennis van overige thema’s uit het werkveld, zoals de gang van zaken tijdens het huisbezoek en gedragsregels en ethiek;
 • kun je zelfstandig basale Wsnp-dossiers behandelen;
 • kun je (standaard)berekeningen te maken van het vrij te laten bedrag, aan de hand van het Recofa-rapport en de Vtlb-calculator;
 • kun je effectief te communiceren met de diverse spelers en stakeholders binnen het werkveld.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Om deel te nemen aan deze opleiding moet je beschikken over hbo-werk- en denkniveau. Een hbo-diploma is in principe niet verplicht. Jouw vooropleiding en/of werkervaring moet echter wel enig raakvlak hebben met het werkveld van een bewindvoerder Wsnp. Denk dan aan bijvoorbeeld de werkgebieden juridisch of administratief-financieel of sociaal-maatschappelijk.

De Leergang Wsnp staat ook open voor advocaten en advocaat-stagiaires. Het is voor advocaten en advocaat-stagiaires niet verplicht deze leergang te volgen om als zelfstandig bewindvoerder aan de slag te gaan. Deze leergang biedt je echter wel alle kennis en kunde om straks efficient en effectief aan de slag te kunnen gaan. Ga voor de eisen gesteld aan advocaten(kantoren) naar: bureauwsnp.nl.

Wat ontvang je na afronding van de Leergang Wsnp?

Na afronding ontvang je:

 • een diploma (na behalen van het examen), of >/li>
 • een bewijs van deelname (bij niet-deelname of niet behalen examen).

Programma

Inhoud


Dag 1: Introductie Wsnp en Faillissementswet met onder andere:

 • Ontstaan, ontwikkeling en systematiek Wsnp
 • Introductie Faillissementswet (Fw)
 • Koppeling Wsnp en FwDag 2: Inleiding verbintenissenrecht met onder andere:

 • Systematiek verbintenissenrecht en koppeling met Wsnp
 • Ontstaan en beëindigen verbintenissen
 • Positie schuldeisers en minderjarigen
 • VerhaalDag 3: Inleiding goederenrecht met onder andere:

 • Systematiek goederenrecht en koppeling met Wsnp
 • Eigendom en beperkte rechten
 • Separatisten, parate executie en preferentieDag 4: Wsnp formeel met onder andere:

 • Toelating, looptijd en beëindiging Wsnp
 • Positie, taken, rechten en plichten van schuldenaar, bewindvoerder, RC en schuldeiser(s)
 • Uitdeling, verificatie, akkoord en schone leiDag 5: Wsnp materieel met onder andere:

 • Omvang boedel, erkenning en betwisting vorderingen
 • Lopende procedures tijdens de Wsnp
 • Positie crediteuren, borgen en andere medeschuldenarenDag 6: Verdieping vermogensrecht, verdieping op vier civiele thema’s:

 • Wonen
 • (Ex-)ondernemers
 • Huwelijksvermogensrecht
 • ErfrechtDag 7: Verdieping Wsnp en praktijk, met onder andere:

 • Huisbezoek en sociale kaart
 • Koppeling Wsnp met beschermingsbewind, budgetbeheer en minnelijk traject
 • Achterhalen, vaststellen en verkopen boedelbestanddelenDag 8: Wsnp: fiscaal en financieel, met onder andere:

 • Inleiding boekhouding
 • Structuur, positie, bevoegdheden en beleid fiscus
 • Inkomstenbelasting (IB), Toeslagen en bodem(voor)rechtDag 9: Berekening Vrij te laten bedrag (Vtlb), met onder andere:

 • Berekenen Vtlb
 • Inleiding stelsel sociale zekerheidDag 10: Praktijkdag Wsnp met onder andere:

 • Schets werkveld bewindvoerder
 • Beroepsethiek en dilemmatraining
 • Behandeling praktijkkwestiesDag 11: Training communicatie en mondelinge vaardigheden

 • Integratie van communicatieve vaardigheden en vakinhoudelijke kennis door middel van oefeningen en rollenspellen onder leiding van een rechter-commissaris.


Afsluitend examen


De leergang wordt voor aankomend bewindvoerders Wsnp verplicht afgesloten met een mondeling examen over de gehele stof. Indien dit examen met een onvoldoende wordt beoordeeld, bestaat de mogelijkheid voor een mondeling herexamen.

Werkwijze


Deze leergang sluit volledig aan op de praktijk en behandelt actuele ontwikkelingen en casus. Je gaat samen met vakgenoten concreet aan de slag met casus.

Materiaal


Na inschrijving ontvang je van ons het boek Monografieen Privaatrecht – Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering (zodra de leergang startgarantie heeft). Verder ontvang je uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de start van de leergang de inloggegevens van onze digitale leeromgeving. In deze leeromgeving vind je alle informatie over de leergang en overig studiemateriaal per lesdag. Naast het door ons beschikbaar gestelde materiaal dien je ook enkele boeken zelf aan te schaffen.

Sprekers

 • Pauline de Wit – van Schie

  Pauline de Wit-van Schie werkt sinds 2016 als senior beleidsmedewerker bij Bureau Wsnp, onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand. Daarvoor werkte zij als Wsnp-bewindvoerder bij de gemeente Utrecht.

 • Miriam Nethe

 • Theo Pouw

  Mr. Th.A. Pouw (1945) koos na zijn studie aan de Universiteit Utrecht, het Europa College (Brugge) en Washington University (St. Louis, Missouri, USA), in 1976 voor de advocatuur. Aanvankelijk voerde hij een algemene praktijk, maar geleidelijk aan beperkte hij zich tot het insolventierecht, dat hij sinds 1995 tot 2015 onafgebroken heeft gedoceerd aan Maastricht University. Hij bewerkte het standaardstudieboek over faillissementsrecht van mr. A.M.J. van Buchem-Spapens en schreef met collega Israël het deel Insolventierecht van de Boom Basics-reeks. In 2005 eindigde zijn advocatenloopbaan met zijn benoeming tot raadsheer plaatsvervanger in het gerechtshof ‘s- Hertogenbosch, welke functie hij tot 1 januari 2015 combineerde met het docentschap aan Maastricht University. Mr. Pouw maakte deel uit van de Raad van Toezicht van de orde van advocaten in het (toenmalige) arrondissement Maastricht en was vele jaren bestuurslid van de Stichting Rechtshulp Zuid-Limburg. Momenteel is hij lid van de AWB-Commissie van Maastricht University en maakt hij deel uit van de redactie van het tijdschrift WSNP Periodiek.

 • Marten van Vugt

  Mr. M.(Marten) H.F. van Vugt is sinds 1 januari 2018 als raadsheer verbonden aan de het hof Arnhem-Leeuwarden, afdeling civiel, waar hij zich bezig houdt met appelrechtspraak op het gebied van insolventierecht, (beroeps)aansprakelijkheid en erfrecht. Van 2004 tot en met 2017 was hij rechter in de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, waar hij de laatste ruim zeven jaar werkzaam was als senior-rechter/rechter-commissaris insolventie. Voordat hij rechter werd werkte Marten als kandidaat-notaris bij een aantal grote advocaten- en notarissenkantoren. Van 2013 tot en met 2017 was hij voorzitter van Recofa, het landelijk overleg van rechters-commissarissen insolventie. Marten was en is betrokken bij de wetgevingsoperatie Herziening faillissementsrecht en was voorzitter en redacteur van werkgroep Professionele Standaarden Insolventie. Hij is al sinds jaren lid van de toetsingscommissie van Insolad en was jaren verbonden aan de klachtenadviescommissie van Bureau WSNP. Marten doceert graag: behalve bij OSR geeft hij ook les bij de SSR, het opleidingsinstituut voor de rechtspraak (onderdelen insolventierecht en erfrecht) en bij Kerckebosch (WSNP). Bij OSR doceert hij nu voor het tweede jaar een dagdeel in de leergang WSNP.

 • Geert Lankhorst

  Geert Lankhorst is beleidsadviseur bij de Directie Rechtsbestel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en redactielid van het Tijdschrift Schuldsanering. Daarnaast doceert en examineert Geert in de Leergang Wsnp van OSR Juridische Opleidingen.

 • Matthieu Verhoeven

  Matthieu Verhoeven heeft van 1983 tot en met 1993 als advocaat bij een civielrechtelijke praktijk gewerkt. Van 1994 tot en met 1998 werkte hij als rechter bij de rechtbank Almelo waarna hij tot 2003 de functie van vice-president bij diezelfde rechtbank vervulde. Van 2003 tot 2009 is hij vervolgens werkzaam geweest als sectorvoorzitter sector civiel. Matthieu Verhoeven werkt nu als coördinerend vicepresident bij de rechtbank Overijssel. Daarnaast doceert en examineert Matthieu in de Leergang Wsnp.

 • Berend Engberts

  Berend Engberts is sinds 2017 raadsheer bij Hof Arnhem-Leeuwarden. Daarvoor heeft hij als kantonrechter en insolventierechter gewerkt bij de rechtbank Arnhem, later rechtbank Gelderland. Hij is voorzitter van Recofa geweest en in 2015 bij professor Bob Wessels gepromoveerd. Zijn proefschrift is getiteld: ‘Voorlopige voorzieningen en dwangregeling in het schuldsaneringsrecht’ (http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIhd7Elf7dAhXNYVAKHWEWAWAQFjAEegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Ftools.kluwer.nl%2Ftool%2Fproductinfo%2Frenpinsr6%2Frenpinsr620170721131638&usg=AOvVaw209PPnqH1eqezC3qh1cjK8 ). Berend Engberts is verder mede oprichter en thans redactiemedewerker van het tijdschrift Wsnp Periodiek (www.wsnp-periodiek.nl ).

 • John Wisseborn

  John Wisseborn is sinds 1997 gerechtsdeurwaarder in Harderwijk. Hij heeft gedoceerd bij de opleiding tot gerechtsdeurwaarder en is gedurende twaalf jaar bestuurslid geweest van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders waarvan zes jaar als Voorzitter (2008-2014). Met ingang van november 2016 is benoemd tot tuchtrechter bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam. Hij is doceert al achttien jaar een onderdeel van de leergang WSNP bij OSR.

 • Martje Denayère-Pos

  Martje Denayère-Pos is sinds 2004 als Wsnp-bewindvoerder (Wet schuldsanering natuurlijke personen) werkzaam bij Pot Jonker Advocaten. Vanuit die rol is zij verbonden aan het expertisegebied Ondernemingsrecht & Insolventie. Naast haar werk als bewindvoerder, begeleidt en adviseert Martje bij het aanbieden van akkoorden tijdens een faillissement of om een faillissement te voorkomen en schuldhulpverlening. Zij adviseert zowel schuldenaren als schuldeisers. Daarnaast is Martje gastdocent bij Inholland en Academy en lid van het bestuur van de BBW.

 • Gert Jan Mulder

  Gert-Jan Mulder is de oprichter van inversis. Na 7 jaren als trainer/coach, adviseur en interim manager gewerkt te hebben bij diverse schuldhulpverlenende instellingen en bewindvoerderskantoren, heeft hij de stap gezet om vanuit inversis financieel zorgverleners te adviseren over en te trainen in de uitoefening van hun vak. Opgeleid als jurist, kwam hij in 2006 voor het eerst beroepsmatig in contact met de schuldhulpverlening. Vanaf dat moment heeft dit vakgebied, waar gedrag, geld en recht bij elkaar komen, hem niet meer losgelaten.

 • Arie van Eijsden

  Arie van Eijsden is fiscalist van "huis uit" en heeft tot 1985 binnen de Belastingdienst gewerkt: eerst als fiscaal deskundige en later als hoofd van diverse belastingkantoren. Op het ministerie werd hij ingezet voor met name de invorderingswerkzaamheden: eerst als beleidsmaker en later als afdelingshoofd. Tevens heeft hij veel internationaal werk gedaan. Later heeft hij ook wat aan wetgeving gedaan. Hij is betrokken (geweest) bij veel (soms heel grote) faillissementen om de belangen van de Staat te behartigen. In zijn vrije tijd publiceert hij veel, geeft hij les bij SSR en diverse opleidingsinstituten en is hij deelredacteur bij Kluwer en voorts verbonden aan diverse uitgaven. Faillissement en schuldsanering zijn voor hem de aantrekkelijkste aandachtsvelden.

 • Karen Stoffels – Montfoort

  Karen Stoffels-Montfoort is een ervaren professional in de schuldhulpverlening, WSNP en personal finance met managementervaring. Hiernaast is zij ook docent en coach. Op dit moment werkt zij als stafmedewerker Bureau WSNP bij de Dutch Legal Aid Board (Raad voor Rechtsbijstand). Ook werkt zij in deeltijd bij de NVVK als projectmedewerker.

 • Marieke Westerhof

  Marieke was advocaat en werkt tegenwoordig als teamcoach, gecertificeerd intervisiebegeleider en facilitator voor groepen die belemmeringen in de samenwerking met elkaar willen onderzoeken en verbeteren. Haar visie op teamwerk en groepscommunicatie is ontstaan tijdens honderdduizenden halen in haar Olympische roeiboten. Ze heeft dit verder ontwikkeld in haar werkende leven als advocaat, HBO-docent en communicatietrainer en diverse opleidingen in professionele communicatie en samenwerking.

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling