KiesUwCursus
Home Cursussen Leergang sociaal domein (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)

Leergang sociaal domein (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)

Kennis en kunde in het sociaal domein: Participatiewet, Wmo en Jeugdwet

Tijdens deze leergang komen wet- en regelgeving, beleid en jurisprudentie in het sociaal domein aan bod, waaronder richtinggevende uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. De focus ligt op de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Per wet wordt aandacht besteed aan zaken als aanvraag, onderzoek, rechten en plichten van overheid en burger en aan de vraag hoe je effectief procedeert. In de leergang is veel tijd gereserveerd voor het behandelen van casuïstiek.

In het sociaal domein draait het altijd om mensen, dat maakt het extra boeiend, want elke zaak is uniek. Er wordt meer aandacht gevraagd voor de zogenoemde ‘menselijke maat’, ook in de rechtspraak. Naast kennis en kunde vraagt dat om veel inventiviteit en creativiteit bij het oplossen van complexe kwesties, daarom is het belangrijk dat je op de hoogte blijft van de inhoud, wijzigingen daarin en omvangrijke jurisprudentie.

Wat is de doelgroep?

Deze leergang is ontwikkeld voor (ervaren) gemeentejuristen, rechtsbijstandverleners en andere professionals die werkzaam zijn in het sociaal domein.

Wat is de cursusvorm?

Deze leergang bestaat uit drie bijeenkomsten van elk een dag. De tijdsinvestering (bijeenkomsten en zelfstudie) is 24 uur.

Wie zijn de docenten?

Ray Geerling
Erik Klein Egelink
Bastiaan Wallage
Lieske de Jongh

Wat leer je tijdens de Leergang Sociaal Domein?

Na afloop van deze cursus weet je:

 • Welke uitgangspunten gelden in de wetten van het sociaal domein;
 • Wat de inhoud kan zijn van lokale regelgeving en beleid;
 • Of de besluitvorming in strijd is met wet of rechtspraak;
 • Wanneer sprake is van maatwerk;
 • Hoe je de opgedane kennis in de praktijk kunt toepassen.

Wat ontvang je na afronding van de Leergang Sociaal Domein?

Na afronding ontvang je:

 • 15 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
 • bewijs van deelname.

Losse modules

Ben je alleen geinteresseerd in de Participatiewet, Wmo of Jeugdwet? Je kunt de modules ook apart volgen:

Programma

Inhoud


Het programma in het kort:

 • Participatiewet;
 • Wmo 2015;
 • Jeugdwet.


Participatiewet


Een regeling voor mensen die opstap nodig hebben naar de arbeidsmarkt.


Programma:

 • Personenkring, doelstellingen en uitgangspunten;
 • Middelen;
 • Verplichtingen verbonden aan de bijstand;
 • Gevolgen niet of onvoldoende nakomen van verplichtingent;
 • Bewijslastverdeling begunstigende en belastende besluiten;
  • Aanvraag om bijstand;
  • Intrekking/herziening recht op bijstand;
  • Terugvordering kosten bijstand;
  • Bestuurlijke boete;
  • Maatregelen wegens niet nakomen van arbeids- en re-integratieverplichtingen.Wmo 2015


Een regeling om ondersteuning te bieden die aansluit op persoonlijke omstandigheden en levensfase.


Programma:

 • Personenkring, doelstelling en uitgangspunten;
 • Structuur en systematiek;
 • Verplichting tot vaststellen van regelgeving door de gemeente;
 • De melding en aanvraag;
 • De onderzoeksplicht van het college;
 • De compensatieplicht van het college;
 • Soorten voorzieningen;
 • Aanspraak en hoogte persoonsgebonden budget en de geldende voorwaarden;
 • Handhaving en toezicht;
 • De positie van de Wmo 2015 ten opzichte van andere wetten zoals: de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.


Jeugdwet


Over de indicatiestelling, het beschikbaar stellen van een voorziening en de toeleiding van een jeugdige naar die voorziening.


Programma:

 • Personenkring, doelstelling en uitgangspunten;
 • Systematiek van de wet;
 • Verplichting tot vaststellen van regelgeving door de gemeente;
 • De aanvraag;
 • Voorliggende voorzieningen;
 • De onderzoeksplicht van het college;
 • De jeugdhulpplicht van het college;
 • Soorten jeugdhulp;
 • Aanspraak en hoogte persoonsgebonden budget en de geldende voorwaarden;
 • Handhaving en toezicht.


Werkwijze


Deze leergang sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat samen met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal


Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Sprekers

 • Erik Klein Egelink

  Erik Klein Egelink is senior rechter bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Gelderland. Daarvoor was hij adjunct-directeur bestuursrechtspraak bij de Raad van State. Hij heeft voor de gemeente Nijmegen gewerkt als advocaat en procureur en als unithoofd Juridische zaken van de afdeling Sociale zaken en werk. Erik is docent bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) in Utrecht en bij de Opleidingen Sociaal Recht in Utrecht.

 • Ray Geerling

  Ray Geerling is meer dan dertig jaar werkzaam in de sociale zekerheid. Hij was onder meer werkzaam in diverse directiefuncties zowel in het werkveld van de private als de publieke sociale zekerheid. Zijn werkzaamheden als adviseur en interim-manager hebben zich bewogen in zowel de deelterreinen werk, inkomen en zorg van de sociale zekerheid. Als voorbeelden van de verrichtte werkzaamheden kan worden genoemd directeur Landelijke Veranderingsorganisatie en de Taskforce Kwaliteit Bijstand . Daarnaast heeft hij leiding gegeven aan vele reorganisatie-, veranderings- en innovatieprocessen in de private en publieke sociale zekerheid. De laatste tien jaar was hij onder meer in verschillende directiefuncties werkzaam bij uitkeringsorganisaties. Tevens heeft hij in de laatste vijftien jaar een groot aantal gemeenten geadviseerd over bedrijfsvoering, samenwerking en beleidsinnovatie. Ray Geerling maakt tevens deel uit van een aantal redacties op het gebied van de sociale zekerheid en is auteur van verschillende publicaties op genoemd terrein. Hij is gedurende vele jaren werkzaam als zelfstandig docent en verbonden als opleider sociaal zekerheidsrecht aan onder meer OSR Juridische Opleidingen, SSR en de Bestuursacademie Nederland.

 • Bastiaan Wallage

  Bastiaan Wallage is als advocaat gespecialiseerd in het gezondheidsrecht en bestuursrecht. Daarnaast is hij als universitair docent gezondheidszorg verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Bastiaan is lid van de geschillencommissie Sociaal Domein en toezichthouder bij verschillende zorgaanbieders.

 • Lieske de Jongh

  Naast docent bij OSR is Lieske de Jongh (kinder)rechter bij de afdeling familie- en jeugdrecht bij rechtbank Gelderland. Daarvoor heeft zij achtereenvolgens gewerkt als docent bij de sectie Bestuursrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en als advocaat gezondheidsrecht bij Dirkzwager advocaten en notarissen. Haar specialisaties liggen op het terrein van de Jeugdwet en het sociaal domein in algemene zin (waaronder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015), de Wet langdurige zorg, zorgcontractering, privacyvraagstukken en het bestuursrechtelijk gezondheidsrecht (waaronder de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit en de toezicht- en handhavingsbevoegdheden van de NZa).

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling