KiesUwCursus
€ 3.750,00 (vrij van btw)
Home Cursussen Leergang jihadisme, terrorisme: ideologie, recht en beleid

Leergang jihadisme, terrorisme: ideologie, recht en beleid

Een leergang over het jihadistische terrorisme en contraterrorisme vanuit minstens drie perspectieven: de ideologische grondslag van het jihadisme, de juridische aspecten van de strijd tegen het terrorisme en terrorisme in de context van de internationale betrekkingen en internationaal recht. Verschillende internationale en nationale dillema’s zoals de mensenrechten versus veiligheid, strafrecht versus inlichtingenwerk, Realpolitik versus mensenrechten politiek, religie versus secularisme worden behandeld.

De terroristische dreiging na de val van het kalifaat is een centraal thema in deze leergang. Ideologie van het terrorisme, het mondiale aspect ervan en de juridische strijd tegen het terrorisme in Nederland, de verschijningsvormen van terrorisme en radicalisering, en de strijd ertegen in nationale en internationale context zijn de onderwerpen die o.a. in deze leergang zullen worden besproken. In de voorbije maanden werden talloze terroristische aanslagen gepleegd in verschillende landen. Ook Europa wordt in toenemende mate geconfronteerd met de terroristische dreiging. De Universiteit Leiden beschikt over juridische, criminologische expertise, en expertise met betrekkingen (ook het internationaal recht) tot de ideologie van het jihadisme.

In deze leergang zal onder leiding van prof. dr. Afshin Ellian aan de hand van 8 bijeenkomsten (van elk 6 uur) de vraag worden beantwoord wat de ideologische grondslag van het islamitische terrorisme is. Daarnaast zal het effect daarvan op de internationale betrekkingen en de regionale verhoudingen aan de orde komen. Ten slotte zal er een aantal belangrijke strafrechtelijke uitspraken omtrent het terrorisme in Nederland worden behandeld. 

De leergang zal worden afgesloten met het schrijven van een paper over een onderwerp of de onderwerpen die tijdens de leergang aan bod zijn gekomen.
Tot slot ontvangt men een diploma en certificaat tijdens de diploma-uitreiking en een feestelijke borrel.

Leerdoelen:

 • Begrijpen van ideologische aspecten van het terrorisme;
 • Analyseren van jihadistisch politieke taal;
 • De effectiviteit van het contraterrorisme beleid in te schatten;
 • Herkennen van de juridisch aspecten van contraterrorisme;
 • Het maken van een risicoanalyse;
 • Herkennen van de strafrechtelijke aspecten van terrorisme

Deze en meerdere aspecten zullen we gedurende acht bijeenkomsten intensief behandelen. In de eerste bijeenkomst trachten wij de essentie van het begrip terrorisme te ontvouwen: wat maakt dat een ‘mass shooting’ niet als een terreurdaad wordt ervaren, maar een individuele aanslag met een ideologisch motief wel als een ernstige terreurdaad wordt beschouwd. Dit zullen we langs de historische ontwikkelingen uiteenzetten. Daardoor zijn de deelnemers in staat om een terroristische daad in juridische en politieke termen te kunnen herkennen. Terrorisme zal worden geïntroduceerd als een politieke strijdmethode. De terreurdaden worden aanvankelijk als een politieke strategie ingezet in de strijd tegen de politieke vijand, maar niet zelden verandert het terrorisme als strategie in een ultiem doel: terreur als instrument en als doel.

In de verschillende weken wordt de ideologie van het hedendaagse terrorisme besproken. Dit gebeurt in uiteenlopende maar samenhangende kaders: de ideologie als zodanig, de verspreiding daarvan in Europa en kwetsbaarheid of ontvankelijkheid van sommige mensen voor deze ideologie en de gevolgen daarvan. We zullen ons dus in verschillende weken focussen op het fenomeen jihadisme en ontwikkeling van het islamisme in de moderne tijd. Hierbij zal specifiek worden gekeken naar het salafisme – een ideologie die ook in Nederland aanhang vindt. Dit stelt de deelnemers in staat om een onderscheid te kunnen maken tussen de gewone religieuze uitingen en de staatsgevaarlijke, of strafbare uitingen dan wel handelingen.

De strijd tegen het terrorisme zullen we vanuit het Europese en Amerikaanse perspectief analyseren. Daarbij gaan we verschillende gevallen bespreken en de manier waarop de democratische staten het aanpakken. Hier zullen we kritisch kijken naar de effectiviteit van inlichtingen, bestuurlijke en justitiële aanpak van het terrorisme. We zullen ons daarbij op staatsrapporten, officiële cijfers en wetenschappelijke publicaties baseren. Tevens stelt de combinatie van ideologie en contraterrorisme de deelnemers in staat om een risico-dreigingsanalyse te kunnen maken voor een bepaald geval. Dit fenomeen zou veelvoudig aan de orde komen.

Het hedendaagse terrorisme raakt fundamentele elementen van onze samenleving. Daarom zullen we niet alleen strafrechtelijke aanpak maar ook de bestuurlijke aanpak diepgaand beschouwen. Het wettelijke systeem en de rechterlijke uitspraken zijn daarbij onmisbaar. Ook voorbeelden uit andere landen zullen aan de orde komen. Tevens zullen we aandacht besteden aan de Europese aanpak: inlichtingen en politiesamenwerking in Europa. Operationele aspecten zoals het onderscheid tussen inlichtingenwerk en opsporing zullen een prominente rol innemen in dit geheel.

Onze multiculturele samenleving is zeer kwetsbaar voor radicalisering en jihadisme. Dit kan tot ongewenste of ongewenst maatschappelijke reacties leiden. Daarbij komen de thema’s zoals migratie en integratie veelvoudig aan de orde. De invloed van terrorisme op de werking grondrechten staat daarbij centraal. Terrorisme kan zorgen voor botsing tussen grondrechten, zoals bijvoorbeeld tussen vrijheid van meningsuiting en het gelijkheidsbeginsel. Tevens komen hier diverse voorbeelden van radicalisering en deradicalisering aan de orde. 

De kracht en bijzonderheid van deze leergang in Leiden liggen besloten in een unieke combinatie van expertise op drie gebieden: recht (in het bijzonder strafrecht), politiek en geopolitiek en de religie, in de in dit geval radicale verschijning van de islam.

Het leereffect is er niet alleen tijdens de onderwijsuren. Elke week zal er met de gehele groep na afloop van de cursusdag worden gedineerd bij onder meer restaurant Het Prentenkabinet of restaurant De Klok, waardoor de deelnemers elkaar goed leren kennen en is het erg interessant om met mensen in verschillende functies van gedachten te kunnen wisselen.

De leergang is zeer interdisciplinair van aard en richt zich op deelnemers vanuit lokale overheden (zoals veiligheidsfunctionarissen), ministeries, advocatuur, marechaussee en politie, banken en verzekeraars. 

Review – Prof. Ellian en oud-deelnemer mr. Wilma Verbruggen vertellen u in deze video meer over de opleiding.

Analyse vanuit het Europese en Amerikaanse perspectief
De strijd tegen het terrorisme worden vanuit het Europese en Amerikaanse perspectief geanalyseerd. Daarbij worden verschillende gevallen besproken en de manier waarop de democratische staten het aanpakken. Hier wordt een kritische blik geworpen op de effectiviteit van inlichtingen, bestuurlijke en justitiële aanpak van het terrorisme. We zullen ons daarbij op staatsrapporten, officiële cijfers en wetenschappelijke publicaties baseren. Tevens stelt de combinatie van ideologie en contraterrorisme de cursisten in staat om een risico-dreigingsanalyse te kunnen maken voor een bepaald geval. Dit fenomeen zou veelvoudig aan de orde komen.

Strafrechtelijke & bestuurlijke aanpak
Het hedendaagse terrorisme raakt fundamentele elementen van onze samenleving. Niet alleen de strafrechtelijke aanpak, maar ook de bestuurlijke aanpak wordt op diepgaande beschouwt. Het wettelijke systeem en de rechterlijke uitspraken zijn daarbij onmisbaar. Ook voorbeelden uit andere landen zullen aan de orde komen. Tevens zullen we aandacht besteden aan de Europese aanpak: inlichtingen en politiesamenwerking in Europa. Operationele aspecten zoals het onderscheid tussen inlichtingenwerk en opsporing zullen een prominente rol innemen in dit geheel.

Migratie en integratie
Onze multiculturele samenleving is zeer kwetsbaar voor radicalisering en jihadisme. Dit kan tot ongewenste of ongewenst maatschappelijke reacties leiden. Daarbij komen de thema’s zoals migratie en integratie veelvoudig aan de orde. De invloed van terrorisme op de werking grondrechten staat daarbij centraal. Terrorisme kan zorgen voor botsing tussen grondrechten, zoals bijvoorbeeld tussen vrijheid van meningsuiting en het gelijkheidsbeginsel. Tevens komen hier diverse voorbeelden van radicalisering en deradicalisering aan de orde.

Toetsing
De leergang wordt afgesloten met het schrijven van een paper over één of meerdere onderwerpen die tijdens de leergang aan bod zijn gekomen. Afsluitend wordt middels een mondeling examen wordt de paper besproken en wordt een cijfer toegekend. Bij goed gevolg is de cursist geslaagd voor de leergang.

Doelgroep leergang
De leergang richt zich op advocaten, rechters, officieren van justitie, juristen, ambtenaren, militairen, diplomaten, politiefunctionarissen, analisten, inlichtingenfunctionarissen, veiligheidsfunctionarissen, gemeenteambtenaren en bedrijfsleven, juristen en compliance officers werkzaam bij banken en verzekeraars. Alle overige geïnteresseerden, die verdieping wensen om beter signalen te onderkennen op het gebied van radicalisering, jihadisme en polarisatie en terrorisme ook in het licht van geopolitieke ontwikkelingen, zijn uiteraard van harte welkom om zich in te schrijven voor de leergang. Cursisten kunnen werkzaam zijn bij lokale overheden (zoals veiligheidsfunctionarissen), ministeries, advocatuur, rechterlijke macht, openbaar ministerie, defensie, marechaussee en politie, of werkzaam zijn als medewerker (contra-)terrorisme extremisme en radicalisering (CTER), bij inlichtingendiensten, contradiensten justitiële inrichtingen, immigratie- en naturalisatiedienst, banken en verzekeraars. Door de interdisciplinaire aard van de opleiding kunnen cursisten in verschillende functies gedachtes met elkaar uitwisselen. Dit versterkt het leereffect van de leergang.

Docenten
De Universiteit Leiden beschikt over juridische, criminologische expertise, en expertise met betrekkingen (ook het internationaal recht) tot de ideologie van het jihadisme. Het docententeam van de Leergang Jihadisme & Terrorisme bestaat uit zeer ervaren gastsprekers. Denk aan Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid dr. P.J. Aalbersberg, Landelijk Officier van Justitie mr. drs. B. Den Hartigh en Oud-commandant der Strijdkrachten mr. D.L. Berlijn. Houd er rekening mee dat de samenstelling van het docententeam nog kan veranderen.

Accreditaties
48 NOvA

Programma

Onder leiding van prof. dr. Afshin Ellian zullen diverse gerenommeerde gastsprekers de volgende bijeenkomsten verzorgen:

Het programma is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Bijeenkomst 1 – Recht en politiek: terrorisme en radicalisering
Woensdag 3 november 2021

Sprekers
Mr. Ard van der Steur, oud-minister van Justitie en Veiligheid

Prof. dr. Afshin Ellian, Plv. Wetenschappelijk directeur Instituut Metajuridica en hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden

Deze week zal worden besproken wat terrorisme precies inhoudt. Terrorisme zal worden geïntroduceerd als een politieke strijdmethode. De terreurdaden worden aanvankelijk als een politieke strategie ingezet in de strijd tegen de politieke vijand, maar niet zelden verandert het terrorisme als strategie in een ultiem doel: terreur als instrument en als doel. Tijdens deze bijeenkomst zal de nadruk liggen op het terrorisme in de twintigste eeuw, zoals geweld van linkse terreurgroepen. In dit verband zal het onderscheid tussen het klassieke terrorisme en het hedendaagse, oftewel catastrofale, terrorisme worden toegelicht. De begrippen ‘revolutie’ en ‘opstand’ zullen centraal staan en er zal ook aandacht worden besteed aan de zogeheten ‘partizanenoorlog’ in relatie tot terrorisme.

Programma
13.30 uur:        Inloop met koffie en thee
14.00 uur:        Opening door prof. dr. Larissa van den Herik of Joanne van der Leun
14.30 uur:        Gastcollege mr. Ard van der Steur
15.30 uur:        Pauze
15.45 uur:        Introductie en college prof. dr. Afshin Ellian (twee keer onderbroken door 15 minuten pauze)
20:30 uur:        Diner restaurant Prentenkabinet

Bijeenkomst 2 – Islam: een historisch overzicht over de sharia en islamitische staatsvorming 
Woensdag 10 november 2021

Spreker
Prof. dr. Afshin Ellian, Plv. Wetenschappelijk Directeur Instituut Metajuridica en hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden

Deze week zal de historische vorming van de islam worden besproken. Er zal een overzicht worden gegeven van de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de islam, waarbij in het bijzonder het wordingsproces van de islam onder de loep zal worden genomen. We zullen ons focussen op de verschillende verschijningsvormen van de islam, waarbij de juridische en politieke verschijningsvorm nadrukkelijk zal worden besproken. Daarnaast zullen de sharia en islamitische staatsvorming worden toegelicht.

Programma
13.30 uur:        Inloop met koffie en thee
14.00 uur:        College prof. dr. Afshin Ellian  (drie keer onderbroken door 15 minuten pauze)
20.30 uur:        Diner restaurant de Klok

Bijeenkomst 3 – Jihadisme: de ideologie van het islamitisch terrorisme
Woensdag 17 november 2021

Sprekers
Jason Walters, Freelance Consultant

Jason Walters zal een gastcollege geven over zijn eigen persoonlijke ervaring met een radicale groep die bereid was geweld te gebruiken tegen de Nederlandse staat en de Nederlandse samenleving. Tevens  zal hij aandacht besteden aan de radicalisering en deradicalisering van jihadisten.

Prof. dr. Afshin Ellian, Plv. Wetenschappelijk Directeur Instituut Metajuridica en hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden

Deze week wordt het fenomeen jihadisme besproken en toegelicht. We focussen ons op de ideologie van het islamisme in de moderne tijd. Hierbij zal specifiek worden gekeken naar het salafisme – een ideologie die ook in Nederland aanhang vindt. Daarnaast zal het sjiitische revolutionaire denken van Khomeini aan de orde komen. Ook tijdens deze bijeenkomst zal er aan verschillende strijdende groeperingen in verschillende islamitische landen: Al-Qaeda, ISIS, Quds, Hezbollah enzovoort.

Verder zal een deel van de cursus deze week bestaan uit een minisymposium, georganiseerd door de deelnemers. Hierbij is een actieve bijdrage vereist. Er zal later worden toegelicht wat exact van u wordt verlangd.

Programma
13.30 uur:        Inloop met koffie en thee
14.00 uur:        College prof. dr. Afshin Ellian
15.00 uur:        Pauze
15.15 uur:        Gastcollege Jason Walters
16.30 uur:        Pauze
16.45 uur:        Minisymposium (twee keer onderbroken door 15 minuten pauze)
20.30 uur:        Diner restaurant De Klok

Bijeenkomst 4 – Terrorisme en internationale betrekkingen: oorlog tegen non-statelijke actors
Woensdag 24 november 2021

Sprekers
Dick Berlijn, voormalig Commandant der Strijdkrachten

Dick Berlijn zal tijdens deze bijeenkomst aandacht besteden aan militaire interventies en geopolitieke vraagstukken omtrent de strijd tegen het terrorisme. Tevens zal hij reflecteren op Nederlandse missies in verschillende gebieden. In het bijzonder zal er aandacht worden besteed aan de missie in Uruzgan.

Prof. dr. Afshin Ellian, Plv. Wetenschappelijk Directeur Instituut Metajuridica en hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden

Deze week wordt het fenomeen jihadisme besproken en toegelicht. We focussen ons op de ideologie van het islamisme in de moderne tijd. Hierbij zal specifiek worden gekeken naar het salafisme – een ideologie die ook in Nederland aanhang vindt. Daarnaast zal het sjiitische revolutionaire denken van Khomeini aan de orde komen. Tevens zal er uitvoerig aandacht worden besteden aan de proxyoorlog in de islamitische landen: Quds van de Iraanse revolutionaire Garde in Jemen, Afghanistan, Irak, Libanon en in Europa.

Programma
13.30 uur:        Inloop met koffie en thee
14.00 uur:        Gastcollege Dick Berlijn
15.00 uur:        Pauze
15.15 uur:        College prof. dr. A. Ellian  (twee keer onderbroken door 15 minuten pauze)
20.30 uur:        Diner Prentenkabinet

 

Bijeenkomst 5 – Multiculturele samenleving: de brede maatschappelijke en bestuursrechtelijke aanpak van het terrorisme
Woensdag 1 december 2021

Sprekers
Mr. Pieter-Jaap Aalbersberg, de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding

De totstandkoming van een dreigingsbeeld staat hier centraal. Deze week wordt uitvoerig aandacht besteed aan de rol van NCTV in de strijd tegen het terrorisme en de laatste stand van zaken over de veiligheidsvraagstukken. Tevens zal worden ingegaan op de ontwrichtende kracht van het terrorisme op verschillende aspecten van de samenleving.

Prof. dr. Afshin Ellian, Plv. Wetenschappelijk Directeur Instituut Metajuridica en hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden

In deze week worden verschillende thema’s besproken zoals  het desastreuse effect van het terrorisme op multiculturele samenleving en ontwrichtende aspecten daarvan voor de interculturele en interetnische verhoudingen in een democratische samenleving.

Programma
13.30 uur:        Inloop met koffie en thee
14.00 uur:        College mr. Pieter-Jaap Aalbersberg
15.30 uur:        Pauze
15.45 uur:        College prof. dr. Afshin Ellian (twee keer onderbroken door 15 minuten pauze)
20.30 uur:        Diner Prentenkabinet

 

Bijeenkomst 6 – Jurisprudentie en strafrechtelijke vervolging van terreurverdachten
Woensdag 8 december 2021

Sprekers
Mr. Bart den Hartigh, antiterrorisme-Officier van Justitie

Prof. dr. Afshin Ellian, Plv. Wetenschappelijk Directeur Instituut Metajuridica en hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden

Terrorismebestrijding is sinds de aanslagen van 11 september 2001 een belangrijk thema geworden. In dit kader is zowel op nationaal als internationaal niveau wetgeving tot stand gekomen. Deze week zal worden ingegaan op het juridisch kader dat op deze manier gevormd is. We zullen de wetgeving zelf, maar ook de totstandkoming en de uitwerking hiervan in de praktijk bespreken. We focussen ons hierbij niet alleen op het nationale recht, maar ook op internationale en Europese wetgeving. Hierbij zal ook de internationale samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding tot stand komen.

Programma
13.30 uur:        Inloop met koffie en thee
14.00 uur:        College prof. dr. Afshin Ellian
15.15 uur:        Pauze
15.30 uur:        College Bart den Hartigh
16.30 uur:        Pauze
16.45 uur:        College (één keer onderbroken door 15 minuten pauze)
20.30 uur:        Diner restaurant De Klok

Bijeenkomst 7 – Juridische kaders rond terrorismebestrijding: nationale en internationale wetgeving
Woensdag 15 december 2021

Sprekers
Prof. dr. Cyrille Fijnaut, Emeritus hoogleraar Tilburg Law School, Department of Criminal Law, Universiteit Tilburg.

Cyrille Fijnaut zal het terrorisme vanuit een vergelijkend Europees perspectief benaderen. Hij zal ingaan op de totstandkoming en samenwerking tussen bijzondere eenheden die in de strijd tegen het terrorisme en de georganiseerde misdaad onmisbaar zijn. De vorming van de Nationale Politie zal daarbij in het bijzonder worden geanalyseerd.

Prof. dr. Afshin Ellian, Plv. Wetenschappelijk Directeur Instituut Metajuridica en hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden

Deze week zal een aantal rechterlijke uitspraken omtrent terrorisme worden besproken. Hierdoor is het is de bedoeling dat duidelijk zal worden hoe de wetgeving rondom terrorisme in Nederland wordt toegepast in concrete gevallen. Uitspraken in de zaken Hofstadgroep, Piranha en Context zullen hiervoor ter illustratie dienen.

Programma
13.30 uur:        Inloop met koffie en thee
14.00 uur:        College prof. dr. Afshin Ellian
15.00 uur:        Pauze
15.15 uur:        Gastcollege prof. dr. Cyrille Fijnaut
16.45 uur:        Pauze
17.00 uur:        College
20.30 uur:        Diner Prentenkabinet

Bijeenkomst 8 – Grondrechten in het tijdperk van terrorisme
Woensdag 22 december 2021

Minisymposium

Sprekers
Prof. dr. Afshin Ellian, Plv. Wetenschappelijk Directeur Instituut Metajuridica en hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden

Prof. dr. Paul Cliteur, hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden

Deze week staat de invloed van terrorisme op de werking grondrechten centraal. Terrorisme kan zorgen voor botsing tussen grondrechten, zoals bijvoorbeeld tussen vrijheid van meningsuiting en het gelijkheidsbeginsel. Deze botsing leidt bijvoorbeeld tot heroverweging van anti-discriminatiewetgeving, hetgeen zal worden toegelicht. Verder zullen de processen Wilders I en II worden besproken. Tenslotte zal aandacht worden besteed aan strategieën voor deradicalisering.

Deze week zal eveneens van de deelnemers worden verlangd dat zij een mini-symposium voorbereiden, dit zal later worden toegelicht.

Programma
13.30 uur:        Inloop met koffie en thee
14.00 uur:        College prof. dr. Afshin Ellian  (twee keer onderbroken door 15 minuten pauze)
18.00 uur:        College prof. dr. Paul Cliteur
20.00 uur:        Afsluiting
20.30 uur:        Diner Prentenkabinet

Sprekers

 • prof. dr. A. Ellian

  Hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap Universiteit Leiden, Wetenschappelijk Directeur Instituut voor Metajuridica

 • D.L. Berlijn

  Oud-Commandant der Strijdkrachten

 • prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut

  Hoogleraar comparative criminal law Tilburg University

 • J. Walters

  Freelance Consultant

 • prof. dr. P.B. Cliteur

  Hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap Universiteit Leiden

 • P.J. Aalsbersberg

  Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

 • mr. G.A. van der Steur

  Oud-minister van Justitie en Veiligheid

 • Mr. drs. B. den Hartigh

  Landelijke Officier van Justitie

Reviews over cursussen van Juridisch PAO Leiden

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Beoordeling