console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
€ 199,00 (excl. btw)
Home Cursussen E-cursus Omgevingsrecht

E-cursus Omgevingsrecht

Info

Het omgevingsrecht regelt de ordening en de bescherming van onze leefomgeving. Dit is een veelomvattend rechtsgebied dat continu verandert. Het gaat om milieurecht, natuurbescherming, ruimtelijke ordening, bouwen en het waterrecht. Maar het omgevingsrecht is meer dan alleen een optelsom van de verschillende rechtsgebieden, het is ook de samenhang tussen de verschillende rechtsgebieden. Maar hoe zit dat nu precies in elkaar? Deze E-cursus biedt u een eerste introductie in het omgevingsrecht.

Er wordt momenteel ook gewerkt aan de Omgevingswet, die beoogt alle rechtsgebieden te integreren in één wet. Maar dit zal nog een aantal jaren duren voordat deze van kracht wordt. Tot die tijd heeft u gewoon nog te maken met huidige omgevingsrecht. In de E-cursus wordt wel kort op deze wet vooruit gekeken.

Werkwijze E-cursus

Deze E-cursus is online te volgen in uw eigen omgeving via tablet of computer. U logt in en u start met de lessen, waarbij u in uw eigen tempo door de 11 lessen kan gaan. Elke les is een mix van theorie, verhelderende filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten. Door die afwisseling komt de inhoud beter binnen en wordt uw kennis direct geborgd. Want u ziet ook direct of u uw opdracht goed heeft beantwoord met eventuele uitleg daarbij.

Op uw persoonlijke overzichtspagina kunt u gedurende de cursus continu uw kennisopname en voortgang bijhouden. Daardoor kunt u ook goed zien welke onderwerpen uit de cursus wellicht nog extra aandacht nodig hebben.

Tegelijk met de E-cursus krijgt u ter ondersteuning ook direct toegang tot de Kennisbank Omgevingsweb Professionalzie hier, met daarin wetgeving, jurisprudentie, nieuws en achtergrondmateriaal. Deze kunt u tijdens de cursus raadplegen bij het beantwoorden van de opdrachten, maar ook om soms even wat verder te kijken met betrekking tot een onderwerp. De kennisbank blijft beschikbaar zolang u bezig bent met de cursus en vormt een uitgebreide bron van informatie.

Als u alle lessen afgerond hebt volgt een toets. U krijgt 10 vragen voorgelegd. Deze zijn een dwarsdoorsnede van de E-cursus. Als u 6 van de 10 vragen correct beantwoordt, bent u geslaagd. U kunt één keer een herkansing doen. Indien u slaagt kunt u direct zelf een certificaat genereren en uitprinten. Hierdoor wordt het kennisniveau binnen de afdeling geborgd.

Na afloop van de cursus krijgt u de beschikking over de Memotrainer. Dit is een interactieve zelflerende tool, waarmee u uw kennis op een effectieve manier kan trainen en borgen na de cursus. Gedurende 3 maanden weken ontvangt u na de cursus elke week 10 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer.

Programma"

Programma

Er zijn 11 lessen ontwikkeld. De eerste 10 omvatten het huidige recht, de laatste les kijkt vast vooruit naar de Omgevingswet. Wat gaat die ons in grote lijnen brengen? Les 1: Wat is omgevingsrecht? We staan stil bij wat omgevingsrecht eigenlijk is. Ook komt in het kort de hele cursus in hoofdlijnen aan bod. Les 2: Hoofdlijnen van het omgevingsrecht: plannen en programma’s

 • Bestemmingsplan
 • Inpassingsplan
 • Milieubeleidsplannen nationaal/provinciaal/gemeentelijk)
 • Waterplannen
 • Natuurbeleidsplannen
 • Soorten- en gebiedsbeschermingsplannen

Les 3: Milieu in het omgevingsrecht

 • Wettelijk kader milieurecht
 • Het begrip ‘inrichting’
 • De type A, B en C inrichtingen
 • De IPPC-inrichting
 • De BRZO-Inrichting
 • Het verschil tussen Vergunningplicht, meldingsplicht of algemene regels in het milieurecht
 • Maatwerk en gelijkwaardigheid in het Activiteitenbesluit Milieubeheer
 • Ander milieurecht: Wet natuurbescherming, Waterwet, Wet bodembescherming, Wet Geluidhinder

Les 4: Ruimtelijke ordening en planologie in het omgevingsrecht

 • Wettelijk kader: Wet ruimtelijke ordening
 • Beleid en structuurvisies van Rijk, provincies en gemeenten
 • Algemene regels (AMvB’s) en verordeningen
 • Proactieve aanwijzingen van het Rijk en de provincies
 • Reactieve aanwijzingen van het Rijk en de provincies
 • Voorbereidingsbesluiten van het Rijk, provincies en gemeenten
 • Bestemmingsplannen van gemeenten
 • Inpassingplannen van het Rijk en de provincies
 • Coördinatieregeling van Rijk, provincies en gemeenten
 • Beheersverordeningen van gemeenten

Les 5: Financiële aspecten van het omgevingsrecht

 • Grondexploitatie en kostenverhaal
 • Gemeentelijke voorkeursrecht (Wet voorkeursrecht gemeenten)
 • Onteigening en eigendomsbeperking en schadeloosstelling
 • Planschade

Les 6: De omgevingsvergunning

 • Wettelijk kader: de Wabo
 • Uitgangspunten en doelstellingen van de Wabo
 • Systeem van de omgevingsvergunning
 • Eén omgevingsvergunning: project centraal
 • Het bevoegd gezag; de één-loket gedachte
 • Omgevingsvergunning, activiteit ‘bouwen van een bouwwerk’
 • Omgevingsvergunning, activiteit ‘strijdig gebruik’
 • Omgevingsvergunning, activiteit ‘milieu’
 • Waterwet en de Wabo
 • Wet Natuurbescherming en de Wabo

Les 7: Ruimtelijke projectprocedures in het omgevingsrecht

 • Projectafwijkingsbesluit (Wabo)
 • Projectuitvoeringsbesluit (Crisis en Herstelwet)
 • Projectprocedure (Waterwet)
 • Tracébesluit (Tracéwet)
 • Coördinatieprocedure (Ontgrondingenwet)

Les 8: Onderzoek in het omgevingsrecht

 • Onderzoeksverplichtingen bij het opstellen van ruimtelijke plannen, specifiek ingezoomd op de onderzoeken die nodig zijn bij een bestemmingsplan
 • Onderzoeksplichten in de Wet natuurbescherming
 • Onderzoeken binnen de milieu-effectrapportage

Les 9: Bestuursrechtelijke handhaving van het omgevingsrecht

 • Bestuursrechtelijke handhaving, toezicht en sancties binnen de Awb
 • Bestuursrechtelijke handhaving binnen de Wabo
 • Handhaving in de Wet ruimtelijke ordening
 • Handhavingssysteem Waterwet
 • Toezicht en handhaving van de Wet natuurbescherming
 • Handhavingssysteem Wet Milieubeheer

Les 10: Rechtsbescherming in het omgevingsrecht

 • Rechtsbescherming algemeen
 • Rol van de Crisis- en herstelwet
 • Voorbereidingsprocedure en rechtsbescherming in de Awb
 • Voorbereidingsprocedure en rechtsbescherming in de Wabo
 • Rechtsbescherming in de Wet Milieubeheer
 • Voorbereidingsprocedure en rechtsbescherming in de Waterwet
 • Voorbereidingsprocedure en rechtsbescherming Wet natuurbescherming

Les 11: De Omgevingswet

 • Doel Omgevingswet
 • Indeling wet
 • Instrumenten
Persoon

Sprekers

 • mr. Lukas Baars

  Lukas is jurist omgevingsrecht bij Rho adviseurs voor Leefruimte. Hij adviseert zowel gemeenten als ontwikkelaars bij het opstellen van (complexe) ruimtelijke plannen. Daarnaast is Lukas als docent en juridisch auteur actief. Lukas heeft voorts als advocaat en juridisch adviseur bij een gemeente gewerkt en heeft zodoende veel ervaring opgedaan met het omgevingsrecht.

Review

Reviews over cursussen van Berghauser Pont Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling