KiesUwCursus
Home Cursussen Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht

Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht

Socialezekerheidsstelsel

Ons socialezekerheidsstelsel is niet alleen uniek, maar ook ingewikkeld. Het omvat een groot aantal verschillende (wettelijke) regelingen. De uitvoering van deze regelingen ligt bij diverse uitvoeringsorganen die inkomensbescherming bieden tegen sociale risico’s en armoede.

De basisopleiding sociaal zekerheidsrecht van OSR juridische opleidingen biedt een intensief en interactief programma waarin de vier belangrijkste pijlers uitvoerig worden behandeld:

 • Inkomen (WW, dagloon, inkomensbesluit)
 • Arbeidsongeschiktheid (ZW, WIA, Wajong, WAO, WAZ)
 • Sociale voorzieningen (Participatiewet, Wmo en Jeugdwet)
 • Procesrecht (zowel algemeen als toegespitst op de verschillende onderwerpen)

Met de Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht leg je een zeer gedegen en praktijkgerichte basis om zelfstandig te kunnen adviseren en procederen in de meest voorkomende sociale zekerheidsrecht-kwesties.

Erkend door Raad voor de Rechtsbijstand voor specialisatie sociaal zekerheidsrecht

Wil je als advocaat cliënten bijstaan in sociale zekerheidskwesties? Dan stelt de Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) vanaf 2020 de eis dat je voldoet aan de door haar gestelde specialisatie-eisen. Een van deze verplichtingen is dat je een basisopleiding van ten minste 20 PO-punten hebt afgerond. Onze basisopleiding sociaalzekerheidsrecht (4 modules) heeft deze erkenning. Voor meer informatie over de eisen van de RvR en de specialisatie sociaal zekerheidsrecht klik hier.

Wat is de doelgroep?

Onze basisopleiding sociaal zekerheidsrecht is ontwikkeld voor advocaten en andere procesjuristen in het sociaal zekerheidsrecht onder wie maar niet beperkt tot: juristen van rechtsbijstandsverzekeraars, juristen bezwaar & beroep bij gemeenten, SVB en UWV, en voor procesjuristen bij vakbonden.

Wat is de cursusvorm?

De basisopleiding sociaal zekerheidsrecht bestaat uit vier modules (elk van een dag) in de vorm van fysiek interactief onderwijs:

 • Module 1: Sociaalzekerheidsrechtstelsel & Inkomen (WW, dagloon en algemeen inkomensbesluit)
 • Module 2: Arbeidsongeschiktheid: ZW, WIA, Wajong, WAO, WAZ
 • Module 3: Sociale voorzieningen: Participatiewet
 • Module 4: Sociale voorzieningen: Wmo en Jeugdwet

Het programma en de opzet van onze basisopleiding zijn ontwikkeld om een zo hoog mogelijk leerrendement te behalen op kennis en om deze kennis vervolgens direct toe te kunnen passen in jouw praktijk. Om dat waar te kunnen maken stimuleren we je om je voorafgaand aan de lesdagen gericht voor te bereiden zodat je met de benodigde basiskennis aan de lesdagen kunt deelnemen. Zo kunnen de docenten tijdens de lesdagen de stof aan de hand van casuïstiek behandelen en illustreren. Die werkwijze zorgt voor een hoge mate van interactiviteit en een hoog leerrendement.

Concreet betekent dit dat:

 • Je elke lesdag (module) voorbereidt aan de hand van kennisvideo’s en een daarop gebaseerde casus die tijdens de lesdag plenair wordt behandeld;
 • Je voorafgaand aan elke lesdag een intakeformulier invult. Jouw input nemen de docenten mee in de voorbereiding van de lesdagen;
 • De docenten tijdens de lesdagen een mix van kennisoverdracht en casuïstiek behandeling hanteren;
 • We jou na afloop van elke lesdag faciliteren om aan de hand van een leeswijzer de behandelde onderwerpen nog eens na te lezen in het lesboek’Hoofdzaken socialezekerheidsrecht’ van Saskia Klosse en Gijsbert Vonk) dat je van ons als naslagwerk ontvangt.

Wie zijn de docenten?

Bernard de Leest
Nardy Desloover
Erik Klein Egelink
Ray Geerling
Ingeborg Lunenburg

Wat leer je tijdens de Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht?

Na afloop van deze basisopleiding ben je in staat om:

 • uit te leggen hoe het Nederlandse socialezekerheidsstelsel is opgebouwd en ingericht en kan je de relatie leggen met Europese en internationale regelgeving;
 • op de thema’s inkomen, arbeidsongeschiktheid en sociale voorzieningen cliënten te adviseren en bij te staan in procedures;

Wat ontvang je na afronding van de Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht?

 • Een bewijs van deelname.
 • Advocaten behalen met de afronding 20 (J) PO-punten (NOvA).

Programma

ProgrammaDe Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht bestaat uit de volgende modules/lesdagen:

Module 1: Sociaalzekerheidsrechtstelsel & Inkomen (WW, dagloon en algemeen inkomensbesluit)

 • Wie is werknemer, bijzonder vormen van werknemerschap
 • Zelfstandige en WW
 • Ontstaan van het recht: werkloos, beschikbaar, referte-eis, uitsluitingsgronden
 • De relatie tussen ontslag en aanvang werkloosheid
 • Eindigen en herleven van het recht
 • Geldend maken van het recht
 • Verwijtbare werkloosheid
 • Passende arbeid
 • Duur en omvang van het recht
 • Herziening, terug- en invordering, bestuurlijke boete
 • Dagloon en WW
 • Proces- en bewijsrecht in relatie tot inkomenInternationaal SV-recht

 • Situaties waarin coördinatierecht van toepassing kan zijn
 • Beginselen van coördinatierecht
 • Werkloosheidsregelingen in grensoverschrijdende situaties
 • Sociaalzekerheidsrechtelijke situaties waarin het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) van toepassing kan zijn: eerlijk proces, eerlijke bewijsgaring, redelijke termijnModule 2: Arbeidsongeschiktheid (ZW, WIA, Wajong, WAO, WAZ)

 • Recht op ziekengeld op grond van art. 19/29 ZW: voorwaarden, hoogte en weigeringsgronden
 • De eerstejaarskeuring in de ZW
 • De no-riskpolis
 • Loonsanctie
 • De eigenrisicodrager in ZW en WIA
 • De relatie tussen inkomensvoorziening bij ziekte in ZW enerzijds en BW, WW, WIA anderzijds
 • Ontstaan van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering: wachttijd, voorwaarden, uitsluitingsgronden
 • Arbeidsongeschiktheidsbegrip: verlies van verdiencapaciteit, maatmaninkomen, berekening arbeidsongeschiktheidspercentage
 • Verzekeringsgeneeskundige rapportage en het belang van opvragen medische informatie
 • Schattingsmethodiek: schattingsbesluit en Claim Beoordeling en Borgingssysteem (CBBS)
 • Eindigen, herleven van de arbeidsongeschiktheidsuitkering en Amberbeoordeling
 • Structuur WIA: verschillen regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten(WGA) en Inkomensvoorziening
 • Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA)
 • WIA ten opzichte van Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en Wet Werk en Arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong)
 • Dagloon ZW en WIA
 • Proces- en bewijsrecht in relatie tot arbeidsongeschiktheidModule 3: Sociale voorzieningen: Participatiewet

 • Aanvraag en voorwaarden voor het ontstaan van het recht op een uitkering in het kader van de Participatiewet: middelentoets (inkomen en vermogen), voorliggende voorzieningen en uitsluitingsgronden
 • Hoogte Participatiewet-uitkering, bijstand om niet en leenbijstand
 • Verplichtingen die aan de Participatiewet-uitkering zijn verbonden
 • Intrekking, herziening, terug- en invordering en bestuurlijke boete
 • Verlaging van de uitkering indien niet voldaan aan de uitkeringsverplichtingen (maatregelen)
 • Gemeentelijke verordeningen met betrekking tot maatregelen en re-integratie
 • Bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag
 • Proces- en bewijsrecht in relatie tot PartcipatiewetModule 4: Sociale voorzieningen: Wmo en Jeugdwet

 • Personenkring en aanspraak
 • Soorten voorzieningen
 • Toegang (de procedure en rechtsbescherming)
 • Systematiek: voorliggende oplossingen of is maatwerk nodig?
 • De indicatie
 • Aanspraak, recht en hoogte persoonsgebonden budget
 • Afbakening Jeugdwet
 • Wet langdurige zorg: afbakening of samenloop?
 • Proces- en bewijsrecht in relatie tot WMO en Jeugdwet


Materiaal


Je ontvangt van ons het lesboek ‘Hoofdzaken socialezekerheidsrecht’ van Saskia Klosse en Gijsbert Vonk (BJU). Dit lesboek kun je in combinatie met een leeswijzer die we beschikbaar stellen, gebruiken als naslagwerk na afloop van elke lesdag. Verder werken we in de basisopleiding met de digitale leeromgeving van Canvas. In Canvas vind je verder overig lesmateriaal waarondervideocolleges, hand-outs van de PowerPoints en meer.

Sprekers

 • Bernard de Leest

  Bernard de Leest is advocaat bij Zumpolle Advocaten (Utrecht). Hij is gespecialiseerd in het bestuursrecht, in het bijzonder in het sociaal verzekeringsrecht. Bernard is bestuurslid van de SSZ, docent bestuursrecht in de beroepsopleiding voor de advocatuur, docent aan de UvA en bij SSR. Daarnaast verzorgt hij diverse cursussen op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht voor OSR. Bernard is hoofdredacteur van Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid, kernredacteur en auteur bij Sdu Arbeidsrecht en auteur bij het Tijdschrift Recht en Arbeid.

 • Nardy Desloover

  Nardy Desloover studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 1988 is hij advocaat en heeft zich altijd bezig gehouden met arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en letselschaderecht. Hij is specialist op het gebied van de WW en de WIA. Bovendien doceert hij al vele jaren op het terrein van het arbeidsongeschiktheidsrecht. Van 2004 tot 2010 was hij lid van de Raad van Toezicht van de Rotterdamse Orde van Advocaten en van 2011 tot en met 2014 deken in het arrondissement Rotterdam.

 • Erik Klein Egelink

  Erik Klein Egelink is senior rechter bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Gelderland. Daarvoor was hij adjunct-directeur bestuursrechtspraak bij de Raad van State. Hij heeft voor de gemeente Nijmegen gewerkt als advocaat en procureur en als unithoofd Juridische zaken van de afdeling Sociale zaken en werk. Erik is docent bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) in Utrecht en bij de Opleidingen Sociaal Recht in Utrecht.

 • Ray Geerling

  Ray Geerling is meer dan dertig jaar werkzaam in de sociale zekerheid. Hij was onder meer werkzaam in diverse directiefuncties zowel in het werkveld van de private als de publieke sociale zekerheid. Zijn werkzaamheden als adviseur en interim-manager hebben zich bewogen in zowel de deelterreinen werk, inkomen en zorg van de sociale zekerheid. Als voorbeelden van de verrichtte werkzaamheden kan worden genoemd directeur Landelijke Veranderingsorganisatie en de Taskforce Kwaliteit Bijstand . Daarnaast heeft hij leiding gegeven aan vele reorganisatie-, veranderings- en innovatieprocessen in de private en publieke sociale zekerheid. De laatste tien jaar was hij onder meer in verschillende directiefuncties werkzaam bij uitkeringsorganisaties. Tevens heeft hij in de laatste vijftien jaar een groot aantal gemeenten geadviseerd over bedrijfsvoering, samenwerking en beleidsinnovatie. Ray Geerling maakt tevens deel uit van een aantal redacties op het gebied van de sociale zekerheid en is auteur van verschillende publicaties op genoemd terrein. Hij is gedurende vele jaren werkzaam als zelfstandig docent en verbonden als opleider sociaal zekerheidsrecht aan onder meer OSR Juridische Opleidingen, SSR en de Bestuursacademie Nederland.

 • Ingeborg Lunenburg

  Ingeborg Lunenburg is zelfstandig, opleider, adviseur en auteur op het gebied van het sociaal domein en sinds jaren als docent verbonden aan OSR juridische opleidingen. Na haar studie was Ingeborg van 1993 tot 2004 werkzaam in verschillende functies bij gemeenten en daarom heeft zij veel oog voor de praktijk van de juridische regels. Van 2004 tot 2010 werkte zij bij Schulinck als hoofd Opleidingen. Naast een degelijke inhoudelijke kennis van de Participatiewet ligt haar specialisme bij de Wmo. Sinds 2016 valt ook de Jeugdwet in het werkpakket. Over deze wetten schrijft Ingeborg met regelmaat beleid. Daarbij gaat haar bijzondere belangstelling uit de bijzondere bijstand en het overige minimabeleid. Voor haar werkzaamheden geldt het juridisch kader als uitgangspunt. Verder is Ingeborg als docent verbonden aan SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht.

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling