KiesUwCursus
Home Cursussen Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht

Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht

Ben je op zoek naar meer kennis van het sociale zekerheidsstelsel die direct toepasbaar is voor de dagelijkse praktijk? Volg dan de Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht.

Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht: een ingewikkeld stelsel nader toegelicht

Ons socialezekerheidsstelsel is niet alleen uniek, maar ook ingewikkeld. Het stelsel omvat een groot aantal verschillende (wettelijke) regelingen regelmatig wijzigen. De uitvoering van deze regelingen ligt bij diverse uitvoeringsorganen die inkomensbescherming bieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gemeenten en UWV. Ook op het gebied van het sociale domein zijn er tal van wijzigingen doorgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de Wajong in 2010 en 2015 en Participatiewet. Van deze laatste zijn ook op korte termijn ingrijpende wijzigingen te verwachten. Een gedegen kennis van het sociaal zekerheidsstelsel is essentieel wanneer je in dit rechtsgebied werkzaam bent.

De basisopleiding sociaal zekerheidsrecht biedt een intensief en interactief programma waarbij de verschillende wettelijke regelingen en voorzieningen uitgebreid aan de orde komen. Na het volgen van de basisopleiding heb je kennis van het stelsel van sociale zekerheid zoals wij dat in Nederland hebben, ben je (nog) beter in staat de diverse regelingen uit te voeren, te adviseren hierover in de dagelijkse procespraktijk van juristen en waar nodig effectief te procederen. OSR biedt ook verschillende verdiepingscursussen die op de afzonderlijke thema’s verder ingaan.

Wil je meer weten over de inhoud van de cursus? Download dan onze brochure of bekijk onderstaand filmpje. Heb je vragen of wil je meer weten, neem contact met ons op, we denken graag met je mee.

Wat is de doelgroep?

Onze basisopleiding sociaal zekerheidsrecht is ontwikkeld voor advocaten en andere juristen werkzaam in het sociaal zekerheidsrecht onder wie maar niet beperkt tot: juristen van rechtsbijstandsverzekeraars, juristen/juridische medewerkers bezwaar & beroep bij gemeenten, SVB en UWV, en voor juristen bij vakbonden.

Wil je als advocaat cliënten bijstaan in sociale zekerheidszaken? Dan stelt de Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) de eis dat je een basisopleiding van ten minste 20 PO-punten hebt afgerond. Onze basisopleiding sociaalzekerheidsrecht (4 modules) heeft deze erkenning. Voor meer informatie over de eisen van de RvR en de specialisatie sociaal zekerheidsrecht klik hier

Inhoud opleiding

De basisopleiding sociaal zekerheidsrecht bestaat uit vier modules (fysieke bijeenkomsten) van elk één dag:

 • Module 1: Sociaalzekerheidsrechtstelsel & Inkomen (WW, dagloon en algemeen inkomensbesluit)
 • Module 2: Arbeidsongeschiktheid: ZW, WIA, Wajong, WAO, WAZ
 • Module 3: Sociale voorzieningen: Participatiewet
 • Module 4: Sociale voorzieningen: Wmo en Jeugdwet

We vragen je om je voorafgaand aan de lesdagen gericht voor te bereiden zodat je met de benodigde basiskennis aan de lesdagen kunt deelnemen. Op die manier kunnen de docenten tijdens de lesdagen de stof aan de hand van casuïstiek behandelen en illustreren.

Je krijgt voorafgaand aan de opleiding toegang tot onze digitale leeromgeving Canvas waar je zowel alle praktische informatie als de hand-outs van PowerPoint presentaties, literatuur en naslagwerk kunt vinden.

Daarnaast ontvang je het boek ‘Hoofdzaken socialezekerheidsrecht’ van Saskia Klosse en Gijsbert Vonk ter voorbereiding van de lesdagen.

Heb je interesse in één of meerdere losse modules? Dit is mogelijk. Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Wie zijn de docenten?

Bernard de Leest
Nardy Desloover
Erik Klein Egelink
Ray Geerling
Bastiaan Wallage

Wat leer je tijdens de Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht?

Na afloop van deze basisopleiding ben je in staat om:

 • uit te leggen hoe het Nederlandse socialezekerheidsstelsel is opgebouwd en ingericht en kan je de relatie leggen met Europese en internationale regelgeving;
 • op de thema’s inkomen, arbeidsongeschiktheid en sociale voorzieningen cliënten te adviseren en bij te staan in procedures;

Wat ontvang je na afronding van de Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht?

 • Een certificaat als bewijs van deelname
 • Advocaten behalen met de afronding 20 (J) PO-punten (NOvA).

Verdere verdieping op het gebied van sociaal zekerheidsrecht

Naast de basisopleiding biedt OSR een breed scala aan verdiepings- en actualiteitencursussen. Wil je meer weten over de recente en te verwachten ontwikkelingen op het gebied van de Participatiewet? Volg dan onze Actualiteitencursus Participatiewet of ga meer de diepte in met de Cursus herziening Participatiewet. Voer je regelmatig procedures? Kies dan voor de Cursus procederen in sociale zekerheidszaken of de Basiscursus aanpak WIA-zaken. De Actualiteitencursus sociale zekerheid geeft een jaarlijkse update waarbij jurisprudentie over met name werknemersverzekeringen uitgebreid aan bod komt.

Sta je zieke werknemers bij of werkgevers met zieke werknemers? Dan is kennis van het arbeidsrecht in relatie tot het sociaal verzekeringsrecht essentieel. Wil je meer weten over de zieke werknemer, WIA of de ontwikkelingen in arbeidsongeschiktheidswet- en regelgeving in het algemeen? Dan biedt OSR de Cursus de eerste drie ziektejaren, Verdiepingscursus WIA of de Actualiteitencursus arbeidsongeschiktheidsrecht. Op onze website vind je ons volledige aanbod en kan je je direct inschrijven.
Heb je vragen of wil je meer weten over de inhoud van onze cursussen? Neem contact op en we denken graag met je mee!

Programma

ProgrammaDe Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht bestaat uit de volgende modules/lesdagen:

Module 1: Sociaalzekerheidsrechtstelsel & Inkomen (WW, dagloon en algemeen inkomensbesluit)

 • Wie is werknemer, bijzonder vormen van werknemerschap
 • Zelfstandige en WW
 • Ontstaan van het recht: werkloos, beschikbaar, referte-eis, uitsluitingsgronden
 • De relatie tussen ontslag en aanvang werkloosheid
 • Eindigen en herleven van het recht
 • Geldend maken van het recht
 • Verwijtbare werkloosheid
 • Passende arbeid
 • Duur en omvang van het recht
 • Herziening, terug- en invordering, bestuurlijke boete
 • Dagloon en WW
 • Proces- en bewijsrecht in relatie tot inkomenInternationaal SV-recht

 • Situaties waarin coördinatierecht van toepassing kan zijn
 • Beginselen van coördinatierecht
 • Werkloosheidsregelingen in grensoverschrijdende situaties
 • Sociaalzekerheidsrechtelijke situaties waarin het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) van toepassing kan zijn: eerlijk proces, eerlijke bewijsgaring, redelijke termijnModule 2: Arbeidsongeschiktheid (ZW, WIA, Wajong, WAO, WAZ)

 • Recht op ziekengeld op grond van art. 19/29 ZW: voorwaarden, hoogte en weigeringsgronden
 • De eerstejaarskeuring in de ZW
 • De no-riskpolis
 • Loonsanctie
 • De eigenrisicodrager in ZW en WIA
 • De relatie tussen inkomensvoorziening bij ziekte in ZW enerzijds en BW, WW, WIA anderzijds
 • Ontstaan van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering: wachttijd, voorwaarden, uitsluitingsgronden
 • Arbeidsongeschiktheidsbegrip: verlies van verdiencapaciteit, maatmaninkomen, berekening arbeidsongeschiktheidspercentage
 • Verzekeringsgeneeskundige rapportage en het belang van opvragen medische informatie
 • Schattingsmethodiek: schattingsbesluit en Claim Beoordeling en Borgingssysteem (CBBS)
 • Eindigen, herleven van de arbeidsongeschiktheidsuitkering en Amberbeoordeling
 • Structuur WIA: verschillen regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten(WGA) en Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA)
 • WIA ten opzichte van Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en Wet Werk en Arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong)
 • Dagloon ZW en WIA
 • Proces- en bewijsrecht in relatie tot arbeidsongeschiktheidModule 3: Sociale voorzieningen: Participatiewet

 • Aanvraag en voorwaarden voor het ontstaan van het recht op een uitkering in het kader van de Participatiewet: middelentoets (inkomen en vermogen), voorliggende voorzieningen en uitsluitingsgronden
 • Hoogte Participatiewet-uitkering, bijstand om niet en leenbijstand
 • Verplichtingen die aan de Participatiewet-uitkering zijn verbonden
 • Intrekking, herziening, terug- en invordering en bestuurlijke boete
 • Verlaging van de uitkering indien niet voldaan aan de uitkeringsverplichtingen (maatregelen)
 • Gemeentelijke verordeningen met betrekking tot maatregelen en re-integratie
 • Bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag
 • Proces- en bewijsrecht in relatie tot PartcipatiewetModule 4: Sociale voorzieningen: Wmo en Jeugdwet

 • Personenkring en aanspraak
 • Soorten voorzieningen
 • Toegang (de procedure en rechtsbescherming)
 • Systematiek: voorliggende oplossingen of is maatwerk nodig?
 • De indicatie
 • Aanspraak, recht en hoogte persoonsgebonden budget
 • Afbakening Jeugdwet
 • Wet langdurige zorg: afbakening of samenloop?
 • Proces- en bewijsrecht in relatie tot WMO en Jeugdwet


Materiaal


Je ontvangt van ons het lesboek ‘Hoofdzaken socialezekerheidsrecht’ van Saskia Klosse en Gijsbert Vonk (BJU). Dit lesboek kun je in combinatie met een leeswijzer die we beschikbaar stellen, gebruiken als naslagwerk na afloop van elke lesdag. Verder werken we in de basisopleiding met de digitale leeromgeving van Canvas. In Canvas vind je verder overig lesmateriaal waarondervideocolleges, hand-outs van de PowerPoints en meer.

Sprekers

 • Bernard de Leest

  Bernard de Leest werkt sinds 1996 als advocaat bij Zumpolle Advocaten. Daarvoor werkte hij als jurist bij het Bureau voor Rechtshulp in Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in het bestuursrecht, in het bijzonder in het sociaal verzekeringsrecht. Ook is hij lid van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, hoofddocent bewijsrecht bestuursrecht en docent bestuursrecht in de beroepsopleiding voor de advocatuur en doceert hij bij diverse opleidingsinstituten. Daarnaast is bij hoofdredacteur Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid, kernredacteur en auteur bij Sdu Arbeidsrecht en auteur bij het Tijdschrift Recht en Arbeid.

 • Nardy Desloover

  Nardy Desloover studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 1988 is hij advocaat en heeft zich altijd bezig gehouden met arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en letselschaderecht. Hij is specialist op het gebied van de WW en de WIA. Bovendien doceert hij al vele jaren op het terrein van het arbeidsongeschiktheidsrecht. Van 2004 tot 2010 was hij lid van de Raad van Toezicht van de Rotterdamse Orde van Advocaten en van 2011 tot en met 2014 deken in het arrondissement Rotterdam.

 • Erik Klein Egelink

  Erik Klein Egelink is senior rechter bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Gelderland. Daarvoor was hij adjunct-directeur bestuursrechtspraak bij de Raad van State. Hij heeft voor de gemeente Nijmegen gewerkt als advocaat en procureur en als unithoofd Juridische zaken van de afdeling Sociale zaken en werk. Erik is docent bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) in Utrecht en bij de Opleidingen Sociaal Recht in Utrecht.

 • Ray Geerling

  Ray Geerling is meer dan dertig jaar werkzaam in de sociale zekerheid. Hij was onder meer werkzaam in diverse directiefuncties zowel in het werkveld van de private als de publieke sociale zekerheid. Zijn werkzaamheden als adviseur en interim-manager hebben zich bewogen in zowel de deelterreinen werk, inkomen en zorg van de sociale zekerheid. Als voorbeelden van de verrichtte werkzaamheden kan worden genoemd directeur Landelijke Veranderingsorganisatie en de Taskforce Kwaliteit Bijstand . Daarnaast heeft hij leiding gegeven aan vele reorganisatie-, veranderings- en innovatieprocessen in de private en publieke sociale zekerheid. De laatste tien jaar was hij onder meer in verschillende directiefuncties werkzaam bij uitkeringsorganisaties. Tevens heeft hij in de laatste vijftien jaar een groot aantal gemeenten geadviseerd over bedrijfsvoering, samenwerking en beleidsinnovatie. Ray Geerling maakt tevens deel uit van een aantal redacties op het gebied van de sociale zekerheid en is auteur van verschillende publicaties op genoemd terrein. Hij is gedurende vele jaren werkzaam als zelfstandig docent en verbonden als opleider sociaal zekerheidsrecht aan onder meer OSR Juridische Opleidingen, SSR en de Bestuursacademie Nederland.

 • Bastiaan Wallage

  Bastiaan Wallage is als advocaat gespecialiseerd in het gezondheidsrecht en bestuursrecht. Daarnaast is hij als universitair docent gezondheidszorg verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Bastiaan is lid van de geschillencommissie Sociaal Domein en toezichthouder bij verschillende zorgaanbieders.

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling