KiesUwCursus
Home Cursussen Basisopleiding arbeidsrecht

Basisopleiding arbeidsrecht

Om werknemers of werkgevers bij te staan of te adviseren in arbeidsrechtelijke kwesties heb je een goede basis nodig van het arbeidsrecht. Onze basisopleiding arbeidsrecht biedt deze. Gedurende deze opleiding komen alle elementaire onderdelen van het arbeidsrecht aan bod. Begrippen als arbeidsverhoudingen, ziekte en re-integratie worden uitvoerig besproken en toegelicht. Daarnaast gaan we in op diverse vormen van het ontslagrecht en de uitdagingen van de dagelijkse procespraktijk. Vooral in de praktijk valt veel winst te boeken door de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld bij het bepalen of je wel of niet de gang naar de rechter maakt.

Arbeidsrecht veel in beweging
Nieuwe en gewijzigde wetgeving zorgen ervoor dat kennis binnen het arbeidsrecht snel veroudert. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015 maar ook aan de Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die in 2020 zijn ingevoerd. Door deze laatstgenoemde wet is het civiele arbeidsrecht inmiddels ook van toepassing op de rechtspositie van ambtenaren. Kennis van het arbeidsrecht voor professionals en adviseurs van overheidswerkgevers is daarom onmisbaar.

Doelgroep
Deze basisopleiding is ontwikkeld voor advocaten die – al dan niet op toevoegingsbasis – cliënten gaan bijstaan bij arbeidsrechtkwesties. Verder is deze basisopleiding relevant voor iedere (juridisch) professional die in zijn of haar praktijk intensief werkzaam is, of gaat worden, op het gebied van het arbeidsrecht: juridisch adviseurs en (juridisch) professionals uit bedrijfsleven en overheid, rechtsbijstandsjuristen, rechtshulpverleners, vakbond juristen en mediators.

Erkend door Raad voor Rechtsbijstand voor specialisatie arbeidsrecht
Wil je als advocaat op toevoegingsbasis cliënten bijstaan in arbeidskwesties? Dan stelt de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) vanaf 2020 de eis dat je voldoet aan de door haar gestelde specialisatie eisen. Een van deze verplichtingen is dat je een basisopleiding van tenminste 20 PO-punten voltooit. Onze basisopleiding arbeidsrecht heeft deze erkenning als alle vier de modules worden gevolgd en afgerond. Voor meer informatie over de eisen van de RvR en de specialisatie arbeidsrecht klik hier.

Cursusvorm
Deze basisopleiding bestaat uit vier modules van elk één dag:
– Module 1: Arbeidsverhouding en arbeidsovereenkomst;
– Module 2: Ziekte en re-integratie;
– Module 3: Opzegging, ontbinding en ontslag op staande voet;
– Module 4: Praktijkdag ontslagrecht (in en buiten rechte).
Tijdens de lesdag volg je klassikaal onderwijs in Utrecht en werk je met praktijkgerichte casuïstiek en voorbeelden.

De modules ‘Ziekte en re-integratie’ en de ‘Praktijkdag ontslagrecht (in en buiten rechte)’ zijn ook los af te nemen. Neem hiervoor contact op met Xander van Mildert (xander.van.mildert@osr.nl).

Let op! Bij losse afname voldoe je niet aan de eisen van de Raad voor Rechtsbijstand

Onze docenten:
Bruno van Els is partner/oprichter van Unger Van Els Advocaten in Amsterdam.

Hannah Vera Hess is arbeidsrechtadvocaat sinds 2003 en partner bij Dutch advocaten in Amsterdam. Hannah Vera staat cliënten bij op alle terreinen van het arbeidsrecht.

Suzanne Broens is advocaat bij Sprengers advocaten in Utrecht. Suzanne heeft jarenlange ervaring op het gebied van individueel arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, ambtenarenrecht en het medezeggenschapsrecht.

Martijn Vaessen is advocaat bij Sprengers advocaten in Utrecht. De specialisaties van Martijn zijn het individueel arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en het sociale zekerheidsrecht.

Joost Berculo is advocaat en partner bij Berculo Advocaten in Utrecht. Joost werkt in zijn praktijk veelvuldig met het ontslagrecht. Lees hier het interview met Joost Berculo: ‘De crux zit in de toepasbaarheid van juridische kennis’.

Nanouck Schmeitz is advocaat en partner bij Crux Legal in Utrecht. Nanouck adviseert zowel Nederlandse als internationale ondernemingen en particulieren over arbeidsrecht en hr-vraagstukken.

Joost Quant is advocaat en partner bij Galatea Advocaten in Amsterdam. Joost doceert bij diverse instellingen en is lid van de VAAN, VvA en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VVAA).

Saar van Waegeningh is advocaat en partner bij Bingh Advocaten in Amsterdam. Lees hier het interview met Saar van Waegeningh: ‘Om goed les te geven, moet je boven de stof kunnen staan.’

Wat leer je?
Na afloop van module 1 kun je in concrete zaken:
– adviseren of een arbeidsverhouding gekwalificeerd kan worden als een arbeidsovereenkomst;
– adviseren of en zo ja hoe, arbeidsvoorwaarden eenzijdig kunnen worden gewijzigd;
– adviseren over de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van concurrentie- en andere bijzondere bedingen;
– adviseren over betaling van loon en overige arbeidsvoorwaarden;

Na afloop van module 2 kun je in concrete zaken:
– adviseren over loondoorbetaling bij ziekte en de afdwingbaarheid hiervan;
– adviseren over de rechten en plichten van werknemers en werkgevers in geval van ziekte en re-integratie en de afdwingbaarheid hiervan;

Na afloop van module 3 kun je in concrete zaken:
– adviseren of een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt of dat daarvoor opzegging, ontbinding of wederzijdse toestemming van werknemer- en werkgever noodzakelijk is;
– adviseren hoe de procedure tot ontbinding en opzegging (inclusief ontslag op staande voet) rechtsgeldig worden gevoerd en wat de sancties zijn bij niet rechtsgeldige uitvoering;
– adviseren welke vergoedingen bij ontbinding en opzegging een rol (kunnen) spelen en hoe deze te vorderen;

Na afloop van module 4 kun je in concrete zaken:
– adviseren over beëindiging met wederzijds goedvinden en de sociale verzekeringsrechtelijke gevolgen;
– adviseren over een rechtsgeldige vaststellingsovereenkomst;
– adviseren over procesrisico’s, proceskansen en het al dan niet nemen van processuele stappen.

Na afronding van elke module ontvang je:
– advocaten 5 PO-punten (NOvA);
– mediators 5 PE-punten (MfN);
– arbeidsdeskundigen 4 PE-punten (NVvA);
– leden van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) 6 PE-punten
Daarnaast ontvang je na afloop een bewijs van deelname.

Wat cursisten zeggen over deze leergang:
“Super dat we zoveel relevante informatie aangereikt hebben gekregen. Alle stof sloot op elkaar aan.”

“Goede koppeling naar de praktijk! Heldere uitleg! Duidelijke structuur en een geweldig enthousiasme wat ze overbrengt op de groep!”

“Alle basiselementen binnen het arbeidsrecht zijn behandeld. Er was voldoende ruimte om vragen te stellen, docenten waren kundig, locatie was goed evenals de voorzieningen qua koffie/thee lunch en wat lekkers. Ga zo door!”

“Een heel interessante opleiding met een duidelijke praktische insteek. De leraren waren zeer bekwaam en hadden allen veel ervaring om te delen. Voor mij waren de voorbeelden uit de praktijk het best hanteerbaar. Zeker omdat ik geen jurist ben maar HR Manager, was ik op voorhand onzeker of ik de lesstof bij kon houden. Maar dit bleek in de praktijk geen enkel probleem. Een zeer waardevolle aanvulling voor mensen in het HR vakgebied”

Overige informatie
Het programma van de basisopleiding arbeidsrecht is gebaseerd op de eindtermen en leerdoelstellingen van het groot keuzevak arbeidsrecht uit de Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Wij hebben deze opleiding zodanig doorontwikkeld dat het maximaal recht doet aan de dagelijkse arbeidsrechtpraktijk en breder toepasbaar dan uitsluitend in de advocatuur.

Programma

Programma
De vier modules van de Basisopleiding arbeidsrecht zijn:

Module 1: Arbeidsverhouding en arbeidsovereenkomst
In de eerste module staan vormen van arbeidsrelaties en de arbeidsovereenkomst centraal. Nadat je deze module hebt gevolgd kan je cliënten (werknemers of werkgevers) zelfstandig bijstaan in elementaire kwesties rondom wel of geen arbeidsverhouding, het loon (en andere bestanddelen) en in geschillen inzake bijzondere bedingen en eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden.

Aan bod komt:
– Juridisch kader arbeidsrecht;
– Arbeidsovereenkomst versus opdracht: rechtsvermoeden en kwalificatie;
– Arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd inclusief keten en onbepaalde tijd);
– Vormen van flexibele arbeid: oproep (MUP, 0-uren, min-max, voorovereenkomst);
– Uitzendovereenkomst/-beding;
– Collectieve arbeidsovereenkomst.
– Civielrechtelijk loonbegrip en recht op loon (m.u.v. loon bij ziekte);
– Bijzondere bedingen: concurrentie en relatie, proeftijd en verbod nevenwerkzaamheden;
– Eenzijdige wijziging.

Module 2: Ziekte en re-integratie
In de tweede module staan de begrippen ziekte, loondoorbetaling bij ziekte, re-integratie en ziekte bij beëindiging centraal. Nadat je deze module hebt gevolgd kan je cliënten (werknemers of werkgevers) advies geven of bijstaan in elementaire kwesties rondom ziekte.

Aan bod komt:
– Begrip ‘ziekte’;
– Situatieve arbeidsongeschiktheid;
– Loonvordering en deskundige oordeel;
– Re-integratie: wat als het niet goed gaat;
– Sancties voor werknemer en werkgever;
– Derde ziektejaar in vogelvlucht;
– Ziekte en beëindiging.

Module 3: Ontbinding, opzegging en ontslag op staande voet
In de derde module verdiep je jezelf in het ontslagrecht. Centraal staan de vormen van individuele beëindiging: ontbinding, opzegging en ontslag op staande voet. Je verdiept je ook in de gevolgen van ontslag (zoals vergoeding) en de regels van de verschillende ontslagprocedures. De Wet Melding Collectief Ontslag behandelen we op hoofdlijnen. Nadat je deze module hebt gevolgd kan je zelfstandig cliënten (werknemers of werkgevers) advies geven of bijstaan in ontslagprocedures.

Aan bod komt:
– Ontbinding ex 7:669 lid 3 c-h BW;
– Transitievergoeding;
– Billijke vergoeding.
– Opzegging ex 7:669 lid 3 a en b BW;
– Inleiding Wet Melding Collectief Ontslag;
– Ontslag op staande voet.

Module 4: Praktijkdag ontslagrecht (in en buiten rechte)
In deze module focus je op de dagelijkse procespraktijk. Hierin is het maken van juiste keuzes cruciaal om effectief te presteren. Beëindig je buiten rechte? Of maak je juist wel de gang naar de rechter? Nadat je deze module hebt gevolgd kan je zelfstandig bepalen wanneer je het beste buiten rechte beëindigt of juist naar de rechter gaat. Je kunt ook een vaststellingsovereenkomst opstellen en beoordelen. Daarnaast kan je de ontslagstrategie in individuele ontslagkwesties bepalen en uitvoeren.

Aan bod komt:
– Wettelijke regeling;
– Verschil met instemming;
– Bedenktermijn;
– Vergoeding;
– Beëindigen bij ziekte, (dreigend) ontslag op staande voet en disfunctioneren;
– WW-aspecten;
– Finale kwijting.
– Rechtsmiddelen;
– Strategie in ontslagzaken;
– Ter zitting.

Werkwijze
De werkwijze van de modules is:
– Je bereidt elke module voor aan de hand van het opgegeven studiemateriaal;
– Tijdens de bijeenkomst behandelen we de lesstof en werk je met praktijkvoorbeelden en casuïstiek;
– Je sluit de module af met een opdracht.

Materiaal
Voor deze basisopleiding heb je het boek ‘Arbeidsrecht in de praktijk’ nodig van Van Genderen, Stefels, Fluit en De Wolff (SDU). Ook als je twee of drie modules volgt. Dit boek dien je zelf aan te schaffen.

Sprekers

 • dhr. mr. drs. A.B. van Els

  Mr. drs. Bruno van Els is sinds 1987 advocaat te Amsterdam. Zijn praktijk bij Unger Van Els Advocaten is geheel gericht op arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Over verscheidene arbeidsrechtelijke en medezeggenschapsrechtelijke onderwerpen heeft Bruno van Els publicaties op zijn naam staan. Hij is co-auteur van het boek Ondernemingsraad en ontslag. Daarnaast is hij docent bij de OSR op het gebied van arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Bruno van Els is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten (VAAN), Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA) en Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA).

 • mevr. mr. H.V. Hess

  Hannah Vera (1978) is arbeidsrecht advocaat sinds 2003. Cliënten omschrijven haar als een slimme, creatieve advocaat die snel maatwerk levert en scherp onderhandelt. Hannah Vera staat cliënten bij in alle aspecten van het arbeidsrecht. Haar subspecialisatie is flexibele arbeidsrelaties. Ze heeft jarenlange ervaring in het juridisch en strategisch meedenken met werkgevers in een transitiefase - een fase van groei of een reorganisatie. Verder treedt ze regelmatig op in complexe procedures, onder andere over de uitleg van CAO's en de kwalificatie van de (flexibele) arbeidsverhouding. Hannah Vera staat veel innovatieve (internationale) ondernemingen bij, onder meer in de entertainmentbranche, de reiswereld en de media/creatieve sector. Ook werknemers zijn bij haar in goede handen. Hannah Vera is als docent verbonden aan verschillende onderwijsinstellingen. Daarnaast geeft ze (ook in samenwerking met Sigrid Romijn) inhouse cursussen.

 • dhr. mr. J.R. Berculo

  Mr J.R. Berculo is advocaat sinds 1979. Hij studeerde Nederlands recht en Europees recht in Utrecht. Tevens studeerde hij in de Verenigde Staten (Palo Alto, California) en aan de Universiteit van Grenoble (Frankrijk). In 1992 is hij benoemd tot (kanton)rechter-plaatsvervanger in de Recht-bank Utrecht en in 1999 tot (kanton)rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Amsterdam. Vanaf 1990 tot 2000 was hij lid van de Sectie Arbeidsrecht van de Adviesraad voor de Beroepsopleiding (Nederlandse Orde van Advocaten). Hij is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging van Arbeidsrecht en de Adviescommissie Arbeidsrecht van de OSR. Hij spreekt regelmatig op seminars, cursussen en bijeenkomsten over het arbeidsrecht.

 • dhr. mr. A.J. Quant

  Joost Quant heeft een uitgebreide expertise op het gebied van de ondernemingsrechtelijke kant van het arbeidsrecht met een bijzondere aandacht voor reorganisaties, ontslagzaken en de Statutair Bestuurder. Daarnaast adviseert hij (directies van) ondernemingen en instellingen bij strategische vraagstukken en mediagevoelige onderwerpen. In 1993 studeerde Joost Quant af aan de Universiteit Leiden in civiel- en ondernemingsrecht en studeerde rechten in de USA. Hij is sinds 1994 werkzaam als advocaat. Joost Quant heeft de post-academische specialisatieopleiding Arbeidsrecht (PALA) en de mediation opleiding voltooid. Joost Quant is tevens werkzaam geweest in het (internationale) bedrijfsleven, onder meer op strategische en commerciële functies. Daardoor is hij bij uitstek de docent die de theorie naar de praktijk kan vertalen. Sinds 2004 werkt hij weer als advocaat op het gebied van arbeids- en medezeggenschapsrecht. Joost is actief in diverse instellingen, is voorzitter en beheerder van het vermogen van de Van Bijleveltstiching, lid van de raad van toezicht van een grote regionale kinderopvangorganisatie, bestuurslid van een regionale business club en bestuurslid van een scholengemeenschap in Amsterdam.

 • mevr. mr. M.J. Vaessen

  Mevrouw mr. M.J. Vaessen is sedert 2000 advocaat bij het Advokatenkollektief in Utrecht, thans genaamd Sprengers Advocaten. Daarvoor was zij werkzaam als arbeidsjurist bij een groot ziekenhuis. Zij is gespecialiseerd in arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en medezeggenschapsrecht. Zij doceert bij OSR en FNV Formaat.

 • mevr. mr. N. Schmeitz

  Na tien jaar bij twee grote kantoren in Rotterdam en Amsterdam te hebben gewerkt ben ik in 2014 als advocaat teruggekeerd in Utrecht, de stad waar ik ook gestudeerd heb. In maart 2017 heb ik samen met Patrick en Karen Crux Legal opgericht. In mijn vak heb ik niet alleen oog voor het juridische, maar ook voor de andere (bedrijfs-)belangen die daarbij spelen. Ik houd van een daadkrachtige aanpak, lever snel en praktisch advies en bouw graag een persoonlijke band op met mijn cliënten. Ik geef regelmatig in-house trainingen op verschillende niveaus binnen een organisatie, van HR-managers tot raden van bestuur. Daarnaast ben ik docent van een arbeidsrechtopleiding.

 • mevr. mr. S. van Waegeningh

  Saar is sinds 1997 advocaat. De eerste negen jaar was zij werkzaam bij het kantoor van de landsadvocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in Den Haag. In 2006 heeft Saar haar praktijk naar Amsterdam verplaatst. Samen met Lars Bakers heeft zij in 2009 BINGH Advocaten opgericht. Saar is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, zowel in de private als in de publieke sector. Zij heeft ruime ervaring met het bijstaan van grote en kleine(re) ondernemingen in arbeidsrechtelijke kwesties, variërend van individuele ontslagzaken tot grote reorganisaties en medezeggenschapstrajecten. Ook treedt Saar vaak op in conflicten tussen rechtspersonen en diens bestuurders, waarbij zij beide kanten vertegenwoordigt. Daarnaast staat zij verschillende (semi)overheidsinstanties bij in geschillen op het gebied van het ambtenarenrecht. Naast het arbeidsrecht en ambtenarenrecht, houdt Saar zich bezig met het subsidierecht. Zij staat diverse instellingen bij die geconfronteerd worden met vragen en/of problemen op het gebied van subsidies. De praktijk van Saar bestaat uit adviseren, onderhandelen en procederen.

 • mevr. mr. S.M. Broens

  Mevrouw mr. S. Broens is sedert 2002 advocaat bij het Advokatenkollektief in Utrecht, thans genaamd Sprengers Advocaten. Daarvoor was zij werkzaam als juridisch medewerkster op het gebied van arbeids- en sociale zekerheidsrecht bij het Bureau Rechtshulp te Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in arbeidsrecht, ambtenarenrecht, sociaal zekerheidsrecht en medezeggenschapsrecht. Zij doceert regelmatig voor OSR en geeft daarnaast voor diverse instellingen (incompany) trainingen op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en medezeggenschapsrecht aan advocaten, trainers en adviseurs voor ondernemingsraden.

Editie(s)

Plan route
Plan route
Plan route

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling