KiesUwCursus
Home Cursussen Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht en bouwen onder de Wabo

Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht en bouwen onder de Wabo

In deze ééndaagse cursus wordt een introductie gegeven in het juridisch kader voor de ruimtelijke ordening en het bouwen van bouwwerken. Daarbij staat de systematiek van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) centraal.

Het vertrekpunt voor het uitoefenen van de overheidstaken, op het gebied van het gebruik van de fysieke leefomgeving, wordt veelal gevormd door de ruimtelijke ordening. De perceelsgewijze toedeling van gebruiksfuncties is een belangrijke basis voor de verwezenlijking van andere beleidsdoelstellingen. Bijvoorbeeld op het terrein van het milieurecht, het natuurbeschermingsrecht en het waterrecht. Voor iedereen die werkzaam is op het terrein van het omgevingsrecht is bekendheid met de hoofdlijnen van het ruimtelijke ordeningsrecht daarom onmisbaar. Deze hoofdlijnen worden behandeld in deze cursus ruimtelijk ordeningsrecht en bouwen onder de Wabo.

In deze cursus wordt een introductie gegeven van het instrumentarium van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit gebeurt zowel uit het perspectief van de burger als dat van de overheid. Hierbij gaat de aandacht mede uit naar de verhouding tussen de beleidsvoering op gemeentelijk-, provinciaal- en rijksniveau. Ook komt de aanverwante systematiek van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aan de orde. Hierin is de vergunningverlening geregeld. Tot slot wordt in deze cursus ruimtelijk ordeningsrecht en bouwen onder de Wabo uitdrukkelijk aandacht besteed aan de veranderingen die worden doorgevoerd met de Omgevingswet. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking.

Leerdoelen

Na afloop van deze opleiding bent u bekend met:

 • het instrumentarium uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
 • de samenhang tussen de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 • de procedurele bepalingen uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waaronder voorbereidingsprocedures en de coördinatieregeling
 • de systematiek van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), onder meer ten aanzien van omgevingsvergunningen om af te wijken van het bestemmingsplan en vergunningvrij bouwen
 • de samenhang tussen ruimtelijke ordening en aanverwante beleidsterreinen, waaronder het natuurbeschermingsrecht en het milieurecht
 • de veranderingen die met de Omgevingswet op dit terrein worden doorgevoerd

Doelgroep

 • Ambtenaren
 • Bedrijfsjuristen
 • Advocaten
 • Rechterlijke macht

Niveau

Basis

Schulinck is momenteel niet erkend door de NOvA als opleidingsinstelling. Wanneer u een opleiding volgt bij een niet-erkende opleidingsinstelling, dan kunt u zelf de opleidingspunten toekennen. Uiteraard moet de opleiding uw praktijkuitoefening of praktijkvoering ten goede komen. Het volgen van netto één uur onderwijs levert één opleidingspunt op.

De cursus Basiscursus Ruimtelijke Ordeningsrecht en bouwen onder de Wabo duurt netto zes uur en levert u dus zes opleidingspunten op. Indien gewenst kan Schulinck u hiervoor, na afloop van de opleiding, een bewijs van deelname, een overzicht van daadwerkelijk gevolgde uren, een doelgroepomschrijving en een cursusprogramma toesturen.

Programma

09:00 uur            Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur            Aanvang programma

Tijdens deze opleidingsdag worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

 • Introductie omgevingsrecht
 • De bestemmingsplanregeling
 • Systematiek van de Wabo
 • De omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan
 • De omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk
 • Vergunningvrij bouwen
 • Relatie met aanverwante rechtsgebieden (waaronder milieurecht en natuurbeschermingsrecht)
 • Procedures en rechtsbescherming
 • Instrumenten en bevoegdheden van rijk en provincies
 • Systematiek van de Omgevingswet

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur – 13.30 uur.

16:30 uur            Einde programma

Sprekers

 • Simon Olierook

  mr. Simon Olierook is advocaat bij Van der Feltz advocaten in Den Haag, een nichekantoor op het gebied van het bouw- en omgevingsrecht. Simon is gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Hij staat zowel projectontwikkelaars als decentrale overheden bij en heeft daardoor zicht op de verschillende belangen die spelen bij bouwprojecten. Simon studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Hij rondde de masters Encyclopedie en Filosofie van het Recht én Staats- en Bestuursrecht af. Simon heeft in 2019 de specialisatieopleiding Grotius Omgevingsrecht cum laude voltooid. Simon publiceert regelmatig en geeft les op het terrein van omgevingsrecht.

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van Schulinck

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling