console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen Basiscursus Omgevingsplan

Basiscursus Omgevingsplan

Info

Het omgevingsplan wordt een allesomvattend juridisch kader voor de fysieke leefomgeving in gemeenten. Hierin worden juridisch bindende regels en toetsingskaders en waarden opgenomen die al dan niet direct bindend zijn.

Naast nieuwe regels ten aanzien van de fysieke leefomgeving moeten bestaande juridische regelingen (verordeningen, bestemmingsplanregels en beleidsregels) op dit terrein worden heroverwogen en een plek krijgen in het omgevingsplan. Dit alles moet zijn afgestemd op de werkwijze die de gemeente wil hanteren ten aanzien van verschillende activiteiten.

Inhoud en resultaat

Tijdens de cursus krijgt u de basiszaken mee over het omgevingsplan. Wat zijn de verschillen met het bestemmingsplan? Welke regels vinden hierin hun plaats? Hoe is de inhoudsopgave en structuur van het omgevingsplan? Hoe is de relatie met de omgevingsvisie en programma’s? En hoe wordt de bestuurlijke afwegingsruimte vastgelegd in het omgevingsplan? Maar ook wordt u meegenomen in het proces: hoe komt u met uw bestaande regels en verordeningen tot een nieuw omgevingsplan. Welk stappenplan moet u daarbij volgen?

In één dag heeft u een compleet overzicht van alle ins en outs van het omgevingplan.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor iedereen die betrokken is bij het opstellen van het nieuwe omgevingsplan in de gemeente. Het gaat dan om bestemmingsplanmakers, beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, projectleiders, medewerkers APV en bijzondere wetten en juristen ruimtelijke ordening, bouwen en milieu van gemeenten. Daarnaast is de cursus interessant voor medewerkers van provincies en waterschappen, adviesbureaus, advocatuur en andere belangstellenden.

Programma"

Programma

27 augustus 2019

Korte inleiding Omgevingswet

 • Aanleiding en verbeterdoelen wet
 • Algemene zorgplicht
 • Kerninstrumenten
 • Omgevingswaarden en instructieregels
 • Vier uitvoeringsbesluiten
 • Invoeringswet en -besluit en aanvullingswetten

Omgevingsvisie

 • Bindt vaststellende bestuursorganen
 • Integrale visie
 • Vervangt structuurvisies en diverse plannen
 • Inhoud Omgevingsvisie
 • Doorwerking

Omgevingsplan

 • Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: één per gemeente
 • Regels over activiteiten met gevolgen voor fysieke leefomgeving
 • Verruimde reikwijdte
 • Volksgezondheid
 • Instructieregels met grenzen voor het omgevingsplan
 • Nadere regels
 • Motiveringsbeginsel
 • Gebodsbepalingen
 • Open normen en wetsinterpreterende beleidsregels
 • Uitvoerbaarheid
 • Verschuiving onderzoek
 • Procedure
 • Overgangsregime
 • Ambitie gemeente en relatie met omgevingsvisie
 • Omgevingswaarden en (milieu)kwaliteitseisen
 • Verbrede reikwijdte: regels in het omgevingsplan
 • Inhoud Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Invulling gebruiksruimte in omgevingsplan

 • Evenwichtig toedelen van functies aan de ruimte
 • Eigen afwegingsruimte van gemeenten
 • Mengpaneel/toolbox
 • Milieuzonering
 • Praktijkcases: geluid, geur, etc.

Integratie van regels in omgevingsplan

 • Welke stappen moeten worden gezet om diverse regels met betrekking tot fysieke leefomgeving in het omgevingsplan te integreren?
 • Welke bestaande planologische regels, nadere regelingen, aanwijzings- en uitvoeringsbesluiten en verordeningen gaan direct over naar het omgevingsplan?
 • Hoe kan de integratie van beleid worden bereikt? Wat is daarvoor nodig?
 • Hoe om te gaan met de huidige bestemmingsplannen; overgangsrecht
 • Op welke wijze kan ruimte worden geboden voor initiatieven in het omgevingsplan?
 • Welke verordeningen, vergunningentypes en beleidsregels komen in aanmerking voor (gedeeltelijke) opname in het omgevingsplan? Welke selectiecriteria?
 • Op welke wijze worden mogelijke initiatieven het beste door de gemeente gefaciliteerd?
 • Hoe krijgen milieu-, groen-, natuur en/of welstandsbeleid vorm in het omgevingsplan?
 • Hoe komen we tot integratie van bepalingen uit de APV in het omgevingsplan?
 • Praktijkvoorbeelden: evenementen, milieu, parkeren, uitrit, afval, zorg, etc.
Persoon

Sprekers

 • Albert Jan Meeuwissen

  jurist, Bugelhajema Adviseurs | Albert Jan is als jurist en projectleider werkzaam voor overheden en particulieren en is betrokken bij diverse grote en lastige projecten en juridische vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving. Hij heeft een brede kennis van het omgevingsrecht en kijk op de instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet. Hij is o.a. redactielid van Op dezelfde leest van Platform 31.

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van Berghauser Pont Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling