KiesUwCursus
Home Cursussen Adviseur Duurzame Inzetbaarheid

Adviseur Duurzame Inzetbaarheid

Een unieke korte opleiding op post HBO niveau. Een combinatie van online modules en fysieke bijeenkomsten.

BLENDED LEARNING

Online cursusmodules

 • U bestudeert een deel van de lesstof waar en wanneer u wilt
 • U leest artikelen, kijkt korte video’s en maakt korte opdrachten
 • Uw tijdsinvestering is ongeveer 4 uur per cursusmodule
 • Met een leestafel voor extra verdieping
 • Een aantrekkelijke en meer flexibele manier van studeren

Vier bijeenkomsten

 • Intensieve dagen met top experts uit wetenschap en praktijk
 • Presentaties, workshops en cases
 • U hoort tips en best practices

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Hoe vertaalt u beleid naar concrete maatregelen en praktische stappen?
 • Hoe maakt u een plan van aanpak passend bij uw organisatie( en cultuur)?
 • Wat levert Duurzame Inzetbaarheid (DI) uw bedrijf op?
 • Hoe maakt u een kosten-batenanalyse?
 • Hoe versterkt u uw adviesvaardigheden?
 • Hoe vergroot u de betrokkenheid van uw organisatie?
 • Hoe zorgt u voor een succesvolle implementatie van het DI-beleid?

Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid gaat over de juiste ‘fit’ tussen mens en organisatie – nu, maar ook in de toekomst. De wereld verandert in snel tempo, organisaties moeten meeveranderen en inspelen op nieuwe ontwikkelingen om te overleven. Duurzame organisaties hebben daarom vitale medewerkers nodig die meebewegen en zich blijven ontwikkelen.

De arbeidsmarkt wordt krap. Werkgevers willen een goede werkbeleving, zodat zij mensen aan zich kunnen binden. De ouder wordende werknemer is de komende jaren daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Medewerkers – van alle leeftijden – dienen hun hele loopbaan gemotiveerd te zijn om de gewenste werkprestatie te kunnen leveren. Voldoende fysieke en mentale (veer)kracht is daarbij belangrijk, maar ook het up-to-date houden van kennis en vaardigheden.

Werkgevers moeten medewerkers zien mee te krijgen in de continu veranderende organisatie en ondersteunen in gezond langer doorwerken en in hun employabilit.

Duurzame inzetbaarheid is niet alleen van belang voor werknemers, maar ook voor het bedrijfsresultaat en de toekomstbestendigheid van uw organisatie.

Na het volgen van deze leergang bent u in staat:

 • strategisch advies te geven over het DI-beleid van uw organisatie
 • een projectmatige aanpak te formuleren
 • vast te stellen welke interventies voor welke groepen medewerkers effectief zijn
 • u op te stellen als expert en krachtig te adviseren
 • draagvlak en actieve betrokkenheid te creëren bij het (lijn)management
 • ervoor zorg te dragen dat het DI-beleid succesvol wordt geïmplementeerd en de kwaliteit wordt geborgd

Sprekers

 • prof. dr. Tinka van Vuuren
  Bijzonder hoogleraar vitaliteitsmanagement, Open Universiteit, Senior-consultant
  Loyalis Kennis en Consult
 • drs. Francel Vos
  Senior consultant
  Berenschot
 • Marco Maasse
  Vitaliteitsmanager
  KLM Health Services
 • Guido Welter
  Directeur
  NPDI Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid
 • prof. dr. Dorien Kooij
  Hoogleraar
  Universiteit van Tilburg

Bestemd voor

Bestemd voor

Professionals met een hbo- of academisch werk- en denkniveau, die organisaties (willen) adviseren en begeleiden bij de ontwikkeling en uitvoering van duurzaam inzetbaarheidsbeleid, waaronder:

 • HR-adviseurs en -managers
 • Beleidsadviseurs
 • Arbo-adviseurs/-coördinatoren
 • Arbeidsdeskundigen
 • (Lijn)managers
 • MD-adviseurs
 • Opleidingsmanagers en organisatieadviseurs
 • Professionals op het gebied van ziekteverzuim, reïntegratie en mobiliteitsvraagstukken

Programma

dinsdag 30 maart 2021

09:00 – 09:30
Ontvangst en registratie deelnemers
09:30 – 11:00
Organisatie en beleid

Duurzame Inzetbaarheid
Introductie thema’s duurzame inzetbaarheid. Over het belang van DI voor de organisatie en haar werknemers.

DI-beleid: visie en doelen
Hoe vergroot u duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie? We behandelen hoofdlijnen en contouren aan de hand van de vijf V’s:

 • Verkennen: kwantitatieve en kwalitatieve informatie verzamelen
 • Verbinden: creeëren van draagvlak en betrokkenheid
 • Vitaliseren: maatregelen gericht op herstel, behoud en versterking van vitaliteit en employability
 • Verlichten: maatregelen gericht op het verminderen van de werkbelasting, tijd of inhoud
 • Veranderen: maatregelen gericht op het ondersteunen van interne en externe mobiliteit

Met criteria voor beleidskeuzes

Verkennen: DI analyse
Hoe maakt u een analyse op organisatieniveau? Wat gaat u meten en naar welke (aanwezige) HR-kengetallen kijkt u? Welke instrumenten en tools kunt u gebruiken? Wat speelt er in uw organisatie? Waar ligt u wakker van?

11:00 – 11:15
Pauze
11:15 – 12:45
Organisatie en beleid

DI-beleid: maatregelen
Wat zet u in? Rekening houdend met de organisatiecultuur, het soort werk, de omvang van de organisatie, stijl van leidinggeven en de autonomie van de medewerkers.

 • Generatiemanagement (levensfasebeleid)
 • Gezondheid, veiligheid en vitaliteit
 • Leren en ontwikkelen (talentontwikkeling)
 • Loopbaan en mobiliteit (wendbaarheid en flexibiliteit)

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Wie is verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid. Is dat de medewerker zelf of de opdrachtgever? Kunt u sturen op eigen regie van werkenden? De noodzakelijke paradox.

Plan van aanpak
We gaan aan de slag met een plan van aanpak. Een eerste aanzet tot een groepsopdracht. We werken dit gedurende de leergang samen uit. Voor de volgende keer is het doel om in kaart te brengen wat de belangrijkste factoren zijn die van invloed zijn op de duurzame inzetbaarheid van de eigen medewerkers en die ook kunnen worden beïnvloed.

12:45 – 13:30
Lunchpauze
13:30 – 16:45
Workshop: Het Dialoogspel

Aan de hand van het dialoogspel van Berenschot gaan we met elkaar in gesprek. Wat is nodig om medewerkers en hun werk ook in de toekomst op elkaar af te stemmen? Voor duurzame inzetbaarheid is niet per se nieuw beleid noodzakelijk. Het slim combineren en soms wat aanscherpen van bestaande HR­instrumenten kan al voldoende zijn. Dit begint met weten wat er op uw organisatie afkomt en welke impact dat heeft op medewerkers. Op basis van die kennis kunt u gericht actie ondernemen.

De sessie resulteert in kennis van de volgende zaken:

 • Visie op duurzame inzetbaarheid
 • Huidige stand van zaken rond inzetbaarheid van medewerkers
 • Belangrijkste uitdagingen voor toekomstige inzetbaarheid
 • Oplossingsrichtingen
 • Acties voor inzetbaarheid en wat deze moeten opleveren
16:45
Afsluiting

dinsdag 20 april 2021

09:00 – 09:30
Ontvangst
09:30 – 11:00
Vitaliteit & Gezondheidsmanagement

Vitaliteit

 • Psychologische basisbehoeften: autonomie, competentie en verbinding
 • Intrinsieke motivatie
 • Energiebronnen
 • Zingeving
 • Arbeidssatisfactie

Werkvermogen

 • Meest voorkomende gezondheidsrisico’s in relatie tot werk
 • (Arbo-)omstandigheden
 • Leeftijd en fysieke belasting
 • Werktijden
 • Stressmanagement
 • Eigen levensstijl
11:00 – 11:15
Pauze
11:15 – 12:45
Vitaliteit & Gezondheidsmanagement

Ethiek en leefstijl
Wat mag u bespreken met medewerkers en wat niet?

Welke Interventies kunt u inzetten?
Vitaliseren: Draagkracht versterken

 • Maatregelen
 • Effect leefstijlprogramma’s: nudging, voedingsadvies en menu bedrijfskantine

Verlichten: Draaglast verminderen

 • Maatregelen
 • Werktijden
 • Verzuimactivering
12:45 – 13:30
Lunchpauze
13:30 – 16:45
Workshop: Hoe past u vitaliteits- en gezondheidsmaatregelen toe in de (eigen) praktijk?

Tijdens deze workshop staat de praktijk centraal. Hoe geeft u handen en voeten aan het DI-beleid en de verschillende mogelijkheden en maatregelen Hoe kunt u slim gebruikmaken van wat al bestaat en een vliegende start creëren? Waar begint u en hoe houdt u de focus? Met name op het gebied van werkdruk en werkstress.

Tijdens deze interactieve sessie krijgt u veel verschillende voorbeelden. U leert van de aanpak van verschillende organisaties. Met best practices en lessons learned. U gaat samen aan de slag met een casus waarbij u samen een (denkbeeldige) klant adviseert.

16:45
Afsluiting

dinsdag 11 mei 2021

09:00 – 09:30
Welkom
09:30 – 11:00
Arbeidsmobiliteit en Employability

Arbeidsmobiliteit
Over groei, flexibiliteit en veerkracht van werknemers. Op welke manier stimuleert u een leven lang ontwikkelen? En hoe faciliteert u doorstroom en uitstroom binnen en buiten de organisatie? Met cases en best practices.

11:00 – 11:15
Pauze
11:15 – 12:45
Arbeidsmobiliteit en Employability

Motivatie en verantwoordelijkheid
Wat gebeurt er met de motivatie en prestatie van werknemers als zij ouder worden? Hoe geeft men vorm aan werk, zodat dit past bij de eigen motivatie en capaciteiten? En de veranderingen in het werk. Hoe integreert men die in het werk? Een interactieve sessie over motivatie, autonomie en job crafting met als doel werknemers zoveel mogelijk de regie te laten nemen over hun (toekomstige) werksituatie. Met cases en best practices.

12:45 – 13:30
Lunch
13:30 – 17:00
KOBADI-training

Wat levert Duurzame Inzetbaarheid uw bedrijf op? Wat kost het als u niets doet?
Met inzicht in de kosten en baten kunnen u en uw werkgever tot verantwoorde beslissingen komen, zodat u de juiste maatregelen kunt nemen en hierdoor het maximale uit uw organisatie kunt halen.

Samen maken we een analyse van verschillende DI-maatregelen. Met resultaten.
Als u de voorbereidingsopdracht in de online cursusmodule heeft gedaan dan kunt u – als u hiervoor kiest – hierbij uw eigen organisatiegegevens gebruiken. U ziet direct wat interessant is om (verder) op te pakken.

Na afloop van deze KOBADI-training – die in samenwerking met TNO is ontwikkeld – ontvangt u een KOBADI-Certificaat van Deelname.

17:00
Afsluiting

dinsdag 1 juni 2021

09:00 – 09:30
Welkom
09:30 – 12:45
Workshop Krachtig adviseren

Vanuit uw functie wordt u regelmatig gevraagd om advies te geven aan het (lijn)management. Adviseren is een aparte vaardigheid. Hoe krijgt u iedereen mee? Hoe gaat u om met weerstand? Hoe stuurt en beïnvloedt u het proces?

Leidinggevenden zullen vervolgens in gesprek moeten gaan en blijven met de werknemer over zijn/haar DI. Hoe dient de leidinggevende dit mee te nemen in de contacten en de gesprekkencyclus met de werknemer? Wat en hoe adviseert u hem/haar als adviseur Duurzame Inzetbaarheid?

Tijdens deze workshop leert u uw vaardigheden om te adviseren en te beïnvloeden te versterken.

12:45 – 13:30
Lunchpauze
13:30 – 16:30
Adviesvaardigheden

Plan(nen) van aanpak

 • Eindresultaat Plan(nen) van aanpak
 • Vragen en opmerkingen: hoe hebben de verschillende groepen cursisten het aangepakt, wat zijn originele ideeën, wat valt op?

Implementatie
Hoe zorgt u ervoor dat het DI-beleid succesvol wordt geïmplementeerd en de kwaliteit wordt geborgd?

Afronding
Vragen en conclusies. Aan de slag.

16:30
Afsluiting

Sprekers

 • prof. dr. Tinka van Vuuren

  Bijzonder hoogleraar vitaliteitsmanagement, Open Universiteit, Senior-consultant

 • drs. Francel Vos

  Senior consultant

 • Marco Maasse

  Vitaliteitsmanager

 • Guido Welter

  Directeur

 • prof. dr. Dorien Kooij

  Hoogleraar

Editie(s)

Reviews over cursussen van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling