KiesUwCursus
Home Cursussen Actualiteitencursus Vreemdelingen en Openbare Orde

Actualiteitencursus Vreemdelingen en Openbare Orde

Interactieve cursus over de praktijk van vluchtelingen en openbare orde

Wanneer levert een vreemdeling een zodanig gevaar op voor de openbare orde, de openbare rust of de nationale veiligheid dat het verblijf kan worden beëindigd? Wanneer kan een inreisverbod of ongewenstverklaring worden opgelegd? Wat zijn de gevolgen daarvan? Hoe verhoudt het Nederlandse recht (en vooral de glijdende schaal van art. 3.86 Vb) zich tot Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie?

Inmiddels kent het in Nederland toepasselijke recht ongeveer zeven, zo niet acht verschillende criteria voor weigering van een eerste verblijf, verblijfsbeëindiging en oplegging van een inreisverbod of een ongewenstverklaring. Het nationale openbare ordebeleid in het vreemdelingenrecht is de afgelopen jaren aanzienlijk verscherpt terwijl het Unierecht een steeds belangrijkere plaats krijgt, waardoor de spanning tussen het nationale openbare ordebeleid en de internationale normen uit “Brussel, Luxemburg en Straatsburg” wordt vergroot. Tijdens de cursus zal hier uitvoerig aandacht aan worden besteed.

Verder blijkt uit de rechtspraak van het HvJ EU dat vreemdelingen, waarvan het verblijf om redenen van openbare orde wordt beëindigd, soms geen terugkeerbesluit mogen krijgen. De vraag rijst welke rechten de vreemdeling dan toekomt; ook daarop zal worden ingegaan.

In deze interactieve cursus ga je aan de slag met jouw praktijkvragen. Dit doe je in groepen, samen met juridische professionals met verschillende achtergronden. We streven naar een cursusgroep van maximaal 24 personen, waarin advocaten, vreemdelingenrechters, juridisch medewerkers van de IND/PV en medewerkers Vreemdelingentoezicht vertegenwoordigd zijn. Je bespreekt een praktijkcasus en zoekt samen met medecursisten naar oplossingen. De uitkomsten van iedere groep bespreken we vervolgens plenair. Tot slot gaan de docenten in op de strafrechtelijke gevolgen van illegaal verblijf in Nederland (art. 197 WvSR) en de verschillende normen die daarbij gelden.

Wat is de doelgroep?

Deze cursus is interessant voor advocaten, vreemdelingenrechters, juridisch medewerkers van de IND/PV en medewerkers Vreemdelingentoezicht.

Wat is de Cursusvorm?

Deze cursus bestaat uit een interactieve bijeenkomst van een dag. We streven naar een kleine cursusgroep van maximaal 24 personen. Vragen uit jouw dagelijkse praktijk kun je voorafgaand aan de cursus al inbrengen. Onze docenten treden, na enkele korte inleidingen, vooral op als begeleiders/coaches.

Wie zijn de docenten?

Aniel Pahladsingh
Marq Wijngaarden

Wat leer je tijdens de actualiteitencursus vreemdelingen en openbare orde?

Na afloop van deze cursus is je inzicht vergroot in:

 • de gevolgen van schendingen van de openbare orde voor eventuele aanspraken op een verblijfsvergunning;
 • de systematiek van het inreisverbod en de ongewenstverklaring en de voorgeschreven handelwijze bij het aantreffen van een persoon met een inreisverbod dan wel ongewenstverklaring;
 • het ‘recht op privé- en/of gezinsleven’ en verwijderbaarheid in relatie tot de openbare orde, vanuit nationale en internationale jurisprudentie gezien de ongewenstverklaring en het inreisverbod;
 • de openbare orde in relatie tot de verschillende EU-richtlijnen en Associatiebesluit 1/80 (EU-TR);
 • de ervaringen van verschillende juridische professionals op dit vakgebied.

Wat ontvang je na afronding van de actualiteitencursus vreemdelingen en openbare orde?

Na afronding ontvang je:

 • 5 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
 • een certificaat.

Programma

Inhoud


Onderwerpen die in deze cursus aan de orde komen:

 • Begrippen en kader openbare orde.
 • De contra indicatie: eerste toelating, voortgezet verblijf.
 • Ongewenstverklaring en inreisverbod: gronden, procedure, rechtsmiddelen, strafrechtelijke gevolgen.
 • Artikel 8 EVRM: nationaal en internationaal.
 • EU-recht: openbare orde bij Unieburgers, Turkse onderdanen en derdelanders.
Het begrip ‘openbare orde’ bekijken we in internationaal verband – wat betekent een schending van de openbare orde voor een asielprocedure, de betekenis voor EU/EER-onderdanen en in relatie tot artikel 3 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In nationaalrechtelijk perspectief bespreken we (de schending van) de openbare orde in relatie tot de eerste toelating en voortgezet verblijf (glijdende schaal) en bij de toepassing van het inreisverbod en de ongewenstverklaring. Ook gaan we in op de strafrechtelijke gevolgen van illegaal verblijf in Nederland.

De laatste tijd is het openbare ordebeleid in het vreemdelingenrecht aanmerkelijk verscherpt, terwijl het Unierecht en het EVRM een steeds belangrijkere plaats krijgen. Hierdoor wordt de spanning groter tussen het nationale ordebeleid en ‘Brussel, Luxemburg en Straatsburg’. Tijdens de cursusdag besteden we hier ook aandacht aan.

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat samen met vakgenoten concreet aan de slag met vragen uit de praktijk. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Wij streven naar een kleine cursusgroep van maximaal 24 personen, waarin advocaten, vreemdelingenrechters, juridisch medewerkers van de IND/PV en medewerkers Vreemdelingentoezicht, gelijkelijk vertegenwoordigd zijn.

Sprekers

 • Aniel Pahladsingh

  Aniel Pahladsingh is een EU-jurist en studeerde Nederlands recht aan de universiteit in Leiden en werkte vervolgens in verschillende functies bij de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND). Sinds 2007 is hij werkzaam als jurist bij de Raad van State. Hij is ambtelijk secretaris van de Commissie recht van de Europese Unie van de Raad met daarbij coördinerende taken op het terrein van het Unierecht, met in begrip van vraagstukken over het EU Handvest en de doorwerking van het Unierecht naar het nationale recht. Sinds 2010 is hij rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht alwaar hij geschillen beslecht op verschillende rechtsterreinen binnen het bestuursrecht. In 2015 was hij een half jaar gedetacheerd geweest bij het Hof van Justitie EU in Luxemburg als medewerker in het kabinet van de Nederlandse rechter. Ook is hij in 2016 gedetacheerd geweest als senior jurist bij de Afdeling Juridische Zaken Europees Recht in het kader van het Nederlands Voorzitterschap van de Europese Unie. Daar was hij belast met de dossiers asiel, migratie (vrij verkeer van personen) en strafrecht. In 2017 is Aniel benoemd als plv-lid bij het College voor de Rechten van de Mens en houdt hij zich bezig met geschillen over mensenrechtenbescherming. Als auteur van de annotatiebundel JHG EU Handvest Selecties is Aniel een expert op het gebied van mensenrechtenbescherming vanuit Europa voor zowel de wetgeving als rechtspraak. Aniel heeft verschillende juridische boeken en artikelen geschreven. Zijn boeken gaan over het Europees migratiebeleid met een bijzondere belangstelling voor mensenrechten. Over het fenomeen Crimmigration law in the EU heeft hij inmiddels 2 boeken geschreven. Centraal staat de EU migratiecrisis en de maatregelen die de lidstaten kunnen treffen zoals het inreisverbod en de detentie. Ook beschrijft hij de samensmelting tussen het vreemdelingenrecht en het strafrecht. De boeken zijn op de Amerikaanse en Europese markt beschikbaar in zowel het Engels als Italiaans. Aniel spreekt zowel in het Nederlands en Engels in binnen-en buitenland. Aniel is redactielid van een aantal juridische vakbladen zoals het Journaal Vreemdelingenrecht, Jurisprudentie Vreemdelingenrecht en Crimmigratie & Recht.

 • Marq Wijngaarden

  Marq Wijngaarden is advocaat bij Prakken d’Oliveira, Human Rights Lawyers, Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in strafrecht en vreemdelingen- en asielrecht, en doet daarnaast bestuursrecht. Veel van zijn zaken hebben een grensoverschrijdend karakter: niet alleen in immigratiezaken, maar ook in straf- en bestuursrechtzaken. Daarnaast is hij lid van de specialistenverenigingen van straf- en vreemdelingenadvocaten en geeft hij regelmatig cursussen aan advocaten, rechters en studenten.

Editie(s)

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling