KiesUwCursus
Home Juridisch Nieuws & Actualiteiten | Blog Uitspraak hof schept meer duidelijkheid over bepaling billijke vergoeding
Naar alle blogs

Uitspraak hof schept meer duidelijkheid over bepaling billijke vergoeding

Door ingang van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015 vonden er veranderingen plaats binnen het ontslagrecht. Het uitgangspunt van de Wwz is dat een werknemer alleen recht heeft op een billijke vergoeding, naast zijn transitievergoeding, als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten. Over de wijze van vaststellen van de billijke vergoeding door de rechter blijft de Wwz echter stil.

17 mei 2019

In de zogenaamde New Hairstyle-arresten ging het om het ontslag van een kapster die een middag per week bij kapsalon New Hairstyle werkte. Werkgever probeerde al langere tijd de overeenkomst met de kapster te beëindigen en ontsloeg haar nadat ze niet op haar werk was verschenen. Ze was op vakantie gegaan zonder verlof te hebben gekregen.

Op 30 juni 2017 vernietigde de Hoge Raad het arrest van het hof. In het arrest verzocht de werkneemster toekenning van een billijke vergoeding van €57.699,07. Het hof bekrachtigde de veroordeling van de kantonrechter tot betaling van een billijke vergoeding van €4000,00 en beargumenteerde dat de billijke vergoeding een punitief en afschrikkend karakter moest hebben.  

Vaststelling hoogte billijke vergoeding

De Hoge Raad verwees de zaak naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch omdat zij van mening was ‘dat het hof bij het vaststellen van de billijke vergoeding onvoldoende acht heeft geslagen op de belangen van [verzoekster]’. Daarnaast werd gesteld dat het toekennen van een punitief karakter aan de billijke vergoeding nooit door de wetgever is beoogd. Het gaat slechts om wat billijk is voor de werknemer.

In de uitspraak van het hof van 14 februari jl. zijn voor het eerst in billijke vergoeding jurisprudentie uitgebreid omstandigheden geformuleerd die in acht moeten worden genomen bij de vaststelling van de hoogte van de billijke vergoeding bij onterecht ontslag. Het hof achtte de mate van verwijtbaarheid met betrekking tot conflicten die tot het ontslag hebben geleid van belang. Ook speelt het feit dat werkgever in strijd met wettelijke voorschriften heeft opgezegd een rol. Hij nam de gevolgen van de rechteloze beëindiging van het dienstverband op de koop toe. Ten slotte is het ook van belang welke gevolgen het onterechte ontslag hebben voor de werknemer.

Meer duidelijkheid over wijze van vaststellen billijke vergoeding

Zowel werknemer als werkgever hebben in ongeveer dezelfde mate bijgedragen aan het ontstaan van de conflicten die tussen hen speelden en de gevolgen van het ontslag waren beperkt. De financiële gevolgen voor de kapster betroffen nog geen €1000,00.

Met deze uitspraak heeft het hof meer duidelijkheid geschept over de wijze van vaststellen bij de billijke vergoeding. Met de geformuleerde omstandigheden kan een meer accurate inschatting worden gedaan over de te verwachten vergoeding.

new-hairstyle-arrest-billijke-vergoeding